Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Du som är god man och förvaltare

Många i samhället behöver stöd med att kontakta myndigheter, se till att få rätt vård och med att betala räkningar. Genom vara god man eller förvaltare spelar du en viktig roll i en människas liv.

Kontakta oss

Telefontider

Måndag klockan 13.00 – 14.30
Tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00 – 11.00
Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 så kopplar de dig till oss.

E-post

ofn@karlstad.se

Postadress

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Besöksadress

Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter.

Receptionen är öppen 09.00–15:00 (lunchstängt 12.00–12.30). Under öppettiderna kan du lämna och hämta handlingar. Övriga besök efter överenskommelse.

Handbok för gode män och förvaltare

I handboken hittar du vägledning i ditt uppdrag som ställföreträdare.

Utbildning för gode män och förvaltare

Ny som god man eller förvaltare

Innan du som god man eller förvaltare kan få ett uppdrag måste du gå en utbildning. Utbildningen är uppdelad i två delar: en webbaserad utbildning och en uppföljande träff hos oss på överförmyndaravdelningen. På den uppföljande träffen får du mer information om den ekonomiska redovisningen (årsräkningen) som ska lämnas årligen. Du har också möjlighet att ställa frågor.

Det är alltid minst en handläggare med på utbildningen. Du får också en del material med dig från träffen, bland annat en handbok för gode män och förvaltare.

Läs om att påbörja ett nytt uppdrag.

Kronofogdens utbildning "Dela din kunskap"

Kronofogden har publicerat en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Den ger dig kunskap om vilka konsekvenser överskuldsättning har för individen och samhället.

Utbildningens innehåll

 • Fakta
 • Filmer
 • Intervjuer
 • Fördjupningar
 • Reflektionsfrågor
 • Statistik

I slutet av varje kapitel kan du testa dina kunskaper med frågor. Du väljer själv när och hur du vill ta del av utbildningen. Du kan göra samtliga kapitel i en följd eller dela upp utbildningen på flera tillfällen. Den tar cirka fyra timmar att genomföra.

Temaföreläsning

Överförmyndaravdelningen bjuder in alla ställföreträdare till olika temaföreläsningar, exempelvis inom:

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • demens
 • hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyhetsbrev från överförmyndarnämnden

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd skickar då och då ut nyhetsbrev via mejl till alla ställföreträdare. Om du inte vill få nyhetsbreven finns det möjlighet att avregistrera.

Ta del av tidigare nyhetsbrev.

Frågor och svar för gode män och förvaltare

Du besöker din huvudman, det vill säga den som behöver din hjälp, för att se hur det står till och bevara en bra relation. För att det ska fungera så bra som möjligt rekommenderas minst ett besök i månaden. Om besöken sker mer sällan ska detta förklaras i redogörelsen.

Du ansöker om uttagstillstånd via e-tjänsten ovan.

Samtycke krävs om huvudmannen har beslutsförmåga. Gäller ansökan uttagstillstånd som är högre än fyra prisbasbelopp behöver din ansökan beslutas av Karlstads-Hammarös överförmyndarnämnd. Då blir handläggningstiden längre än vanligt.

För att få tillgång till huvudmannens räkningar och annan myndighetspost ska du ange ”särskild postadress” på Skatteverket. Blankett hittar du på Skatteverkets hemsida.

Det är viktigt att du och huvudmannen, det vill säga den som får hjälp av god man, kommer överens om en rutin som passar er. Har huvudmannen beslutsförmåga krävs hens samtycke.

Om du får reda på att huvudmannen har gett en fullmakt till någon gällande sin ekonomi behöver du hjälpa din huvudman att återkalla fullmakten. Där kan läkarintyg ersätta samtycke.

Om huvudmannen har mist sin beslutsförmåga och det finns välgrundade misstankar om att fullmakten missbrukas bör du som god man ha rätt att återkalla fullmakten. Kontakta överförmyndaren om du upptäcker att en fullmakt missbrukas.

Som god man eller förvaltare har du inte någon lagstadgad tystnadsplikt. Däremot är det inte lämpligt att föra vidare känsliga uppgifter eller information som berättats i förtroende. Om det sker kan det vara skäl till att bli entledigad från uppdraget.

Huvudmannens inkomst och totala tillgångar avgör om huvudmannen eller kommunen betalar arvode och kostnadsersättning.

Ett exempel:

En äldre person bor på ett äldreboende och har tillsyn dygnet runt. Hen har inga tillgångar utöver det normala. Hen har ett transaktionskonto, sparkonto och eventuellt ett annat sparande i exempelvis fonder. Gode mannen besöker huvudmannen, det vill säga den som får hjälp av god man, 1-2 gånger per månad. Gode mannen betalar räkningar, deklarerar och deltar i något/några möten per år för huvudmannens räkning. Det finns inga insatser som kan bedömas vara utöver det vanliga.

Ett sådant uppdrag ger normalt ett arvode på:

 • 1 050 kr för bevaka rätt.
 • 5 250 kronor för förvalta egendom.
 • 5 250 kronor för sörja för person.
 • 1 050 kronor för ersättning för omkostnader.
 • Reseersättning.

Arvodesnivåerna är bruttobelopp, alltså belopp före skatt. Beloppen är baserade på procentsats utifrån gällande prisbasbelopp.

På SCB.se kan du se aktuellt prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.

Som ställföreträdare har du rätt till ersättning för resor till och från huvudmannen. Vi följer Skatteverkets skattefria schablonregel om 18,50 kronor per mil.

Överförmyndarnämnden får enbart betala ut milersättning för insatser som ingår i ett godmanskap. Att exempelvis handla åt huvudmannen, hämta ut mediciner eller följa med till läkare är inte något som ingår i ett godmanskap. Därför finns det inte lagstöd att ge ersättning för detta. Var noga med att redovisa varje resa för sig. Ta reda på om resan ingår i ditt uppdrag som god man, om du är osäker.

Beslut om arvode fattas när din redovisning är granskad. Årsräkningarna som inkommer till överförmyndarnämnden granskas i tur och ordning efter inkommandedatum. Ju tidigare årsräkningen inkommer efter årsskiftet, desto tidigare blir den granskad.

På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten. Där finns också en blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning, samt en hjälpblankett för god man.

När det gäller arbetsgivaravgiften, så framgår den på det arvodesbeslut som du får från överförmyndarnämnden. Den varierar beroende på din ålder.

Du ansvarar själv för att:

 • preliminärskatt dras av från arvodesbeloppet innan det utbetalas till dig.
 • preliminärskatten tillsammans med arbetsgivaravgiften betalas in till Skatteverket från huvudmannens konto.

Lämna samtidigt in en förenklad arbetsgivardeklaration. Om kommunen betalar arvodet är det kommunen som redovisar och betalar in arbetsgivaravgift och skatt till Skatteverket.

Om huvudmannen är beslutsför och själv kan genomföra försäljningen (och/eller skriva på handlingarna) behövs inte överförmyndarnämndens samtycke.

Förstår inte din huvudman vad saken gäller? Då behöver du överförmyndarnämndens samtycke. Ansök om samtycke via e-tjänsten nedan.

Om huvudmannen är beslutsför och själv kan företräda sig i dödsboet (och kan skriva på handlingarna) behövs inte överförmyndarnämndens samtycke.

Är huvudmannen inte beslutsför och har del i ett dödsbo? Då ska du bevaka din huvudmans rätt i dödsboet och se till att hen får det eventuella arv hen har rätt till.

Som ställföreträdare är du enligt lag skyldig att se till att bouppteckning och arvskifte upprättas så snart som möjligt. Om inte ett dödsbo skiftas inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades ska du meddela överförmyndaravdelningen om anledningen, en så kallad redogörelse för skifteshinder.

Om du som ställföreträdare och huvudmannen har del i samma dödsbo uppstår en jävssituation. Då behöver du lämna in en ansökan om tillfällig god man som får företräda huvudmannen.

Om du inte längre kan fortsätta uppdraget som ställföreträdare har du möjlighet att begära dig entledigad. Det innebär att du avslutar ditt uppdrag. Överförmyndaravdelningen kommer då att söka efter en ny ställföreträdare som kan ta över.

Du kvarstår som ställföreträdare fram till dess att en ny ställföreträdare åtagit sig uppdraget. Om omständigheterna kräver kan överförmyndaravdelningen söka akut efter en ny ställföreträdare.

Vi på överförmyndaravdelningen kan inte ge råd till ställföreträdare, på grund av vårt tillsynsansvar. Däremot kan vi hjälpa till att hänvisa vidare, till exempel till vilken instans eller myndighet du kan vända dig för att få svar på dina frågor.

För mer kvalificerad juridisk rådgivning ska du kontakta jurist eller liknande med kunskaper inom det specifika området.

Sidan uppdaterad: 2024-04-17

Hittade du det du sökte på sidan?