Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Års- och sluträkning

Du som är god man eller förvaltare ska varje år lämna en
årsräkning till överförmyndaravdelningen.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Du ska ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut, samt utgifter och inkomster under perioden. Årsräkningen för föregående år behöver lämnas in senast 1 mars varje år.

Digital redovisning via e-tjänst

Du kan lämna in din redovisning eller redogörelse digitalt via e-tjänsten ovan. I den får du en överblick över dina pågående uppdrag, där du är redovisningsskyldig. Du kan också föra en digital kassabok med möjlighet att ladda upp kvittenser, fakturor och underlag som genererar en årsräkning, redogörelse eller sluträkning.

Inloggning och signering av redovisningshandlingar sker säkert med hjälp av mobilt bank-id. När du lämnar in digitalt vet du också säkert att din redovisning har registrerats hos överförmyndarnämnden.

Här hittar du instruktionsfilmer Länk till annan webbplats. som hjälper dig att komma igång med e-tjänsten.

Om du behöver en användarhandbok är du välkommen att mejla ofn@karlstad.se för att få den skickad till dig.

Årsräkningen steg för steg

Här nedan finns en instruktion för hur du redovisar årsräkningen. Det finns också en instruktionsfilm där du kan få stöd inför att årsräkningen ska redovisas. Filmen är cirka åtta minuter och tar dig enkelt igenom årsräkningen steg för steg.

Frågor och svar om års- och sluträkning

Du får instruktioner som skickas ut till dig tillsammans med begäran om års- och sluträkning. I brevet förklaras vad som ska ingå i redovisningen och vilka underlag du behöver skicka in.

Om räkningen inte går ihop ska du inte lämna in den till överförmyndaravdelningen, utan räkna om den tills den stämmer. För att få rätt summor ska du följa transaktionerna på kontoutdragen på de konton som du har tillgång till och redovisar för. Det är vanligtvis transaktionskontot och eventuellt ett sparkonto.

För att underlätta redovisningen kan du använda hjälpblanketten ”Specifikation av bankkonto”.

Det enklaste är att kontakta det företag som det fattas underlag från. Om det exempelvis saknas hyresavier kontaktar du fastighetsägaren eller hyresvärden. Många
företag erbjuder även e-fakturor, då kan du skriva ut underlaget från internet.

Vissa underlag behöver lämnas in i original. Till exempel kvittenser och andra handlingar som är undertecknade. En del underlag kan godtas även om det är kopior.

Det enklaste är att lämna in alla underlag i original och spara kopiorna hemma.
När redovisningen är färdiggranskad lämnas underlagen alltid tillbaka till dig.

Överförmyndaravdelningen behöver säkerställa att det är just huvudmannens räkning som dras via autogirot. Skicka in en faktura ställd i huvudmannens namn där autogirot framgår, eller avtalet där autogirot tecknades.

Det beror på om du har vanlig eller särskild granskning. Om du har särskild granskning ska alla fakturor lämnas in. Om du har vanlig granskning lämnar du endast fakturor för kontrollmånaden.

Vilken kontrollmånad som gäller står i instruktionen du fick tillsammans med
anmodan om årsräkning.

Nej, det finns ingen möjlighet att lämna in underlagen via mejl eller på USB. Underlagen måste lämnas in i fysisk form tillsammans med räkningen. Du kan skicka in
underlagen eller lämna in dem på Trygghetscentrum.

Trygghetscentrums öppettider.

Det finns även ett postfack i hörnet vid Fredsgatan 8 för den som inte har möjlighet att komma under öppettiderna.

När du överlämnar kontanter till personal eller huvudmannen (om hen är beslutsför) ska du få en kvittens på att de har tagit emot pengarna. Kvittensen ska sedan redovisas i årsredovisningen som en kostnad, under utgifter. Exempelvis ”Lämnat kontanter till personal/huvudman på boendet”.

Det som finns kvar i handkassan vid periodens slut redovisas inom parentes under ”Övriga tillgångar”. Det räcker att du kopierar sista sidan av kassaboken, där saldot för den 31 december finns med.

Fickpengar på konto:

Om huvudmannen har ett eget konto för fickpengar redovisar du endast de överföringar som görs till kontot. Observera att årsbesked över fickpengskontot ska bifogas räkningen. I redogörelsen ska fickpengskontonummer anges. Då kan vi kontrollera att överföringen av privata medel kommit in till korrekt konto.

Vi kontrollerar inte hur huvudman hanterar sitt eget privata konto. De inköp som huvudmannen gör ska inte redovisas. Samma princip gäller om du gör överföringar till ett ICA- konto eller till ett konto som hemtjänsten använder för inköp.

Fickpengar kontant:

Om fickpengar överlämnas i form av kontanter redovisar du kontantuttagen och styrker detta med kvittenser.

Du ska lämna in en sluträkning från den 1 januari till och med det datum som uppdraget avslutades genom beslut eller datum för huvudmannens dödsdag. Sluträkningen ska lämnas in senast en månad efter uppdragets avslut.

Sluträkning upprättas på samma sätt som årsräkning. Skillnaden är att det är avslut per den dag då ditt uppdrag avslutades och inte vid årsskiftet.

Överförmyndarnämnden kommer först att påminna dig om din skyldighet att lämna in redovisningen. Om du inte lämnar in redovisningen efter påminnelsen kan tingsrätten besluta att du ska betala vite (en slags böter). Vitesbeloppet är idag på 5 000 kronor.

Lämnas inte redovisningen in efter det kan du få betala ännu högre vite. Du riskerar även att bli entledigad från uppdraget, då du inte har fullgjort ditt uppdrag som ställföreträdare.

Om du inte kan lämna in din redovisning i tid ska du:

  • Kontakta överförmyndaravdelningen och ansöka om en förlängd inlämningstid.
  • Motivera varför du behöver förlängd inlämningstid.
  • Se till att den inkommer till oss senast dagen före sista inlämningsdatum.

Du kan få förlängd inlämningstid om du till exempel är sjuk eller har ett dödsfall inom familjen. Överförmyndarnämnden prövar varje begäran och därefter får du besked om anstånd beviljas eller inte.

Årsräkningarna granskas i tur och ordning efter det datum de kom in till överförmyndarnämnden. Ju tidigare den inkommer efter årsskiftet, desto tidigare blir den granskad.

Lämna alltid in årsräkningen så att den är hos oss senast sista februari varje år. Vårt mål är att alla årsräkningar som är kompletta och har kommit in i tid ska vara färdiggranskade senast vid midsommar.

Nej, du är inte skyldig att redovisa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till anhöriga. Närmast anhöriga har däremot rätt att ta del av den årsräkning som du lämnat in till överförmyndarnämnden.

Du som ställföreträdare är skyldig att spara samtliga redovisningshandlingar och verifikat i tre år. Därefter ska dessa handlingar lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisningen.

Vid beslut om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap ska handlingarna
lämnas över till den före detta huvudmannen.

Om ditt uppdrag har upphört genom byte av god man eller förvaltare ska handlingarna lämnas över till den nya ställföreträdaren som tagit över efter dig.

Om huvudmannen avlidit ska handlingarna lämnas över till dödsboet.

Spara underlag för samtliga år som du varit god man i tre år från det att uppdraget upphört. När tre år har gått ska underlagen lämnas över till behörig mottagare. Se fråga ovan om vem som är behörig mottagare.

Handlingar som inte går att få tag på någon annanstans kan sparas i 10 år.

Redovisningshandlingar och underlag visar hur du har förvaltat huvudmannens
tillgångar. Om godmanskapet upphör eller om det sker ett byte av god man, har
huvudmannen eller den nya gode mannen tre år på sig att väcka talan i tingsrätten
om det anses att gode mannen begått något fel.

Som ny ställföreträdare behöver du granska hur den tidigare ställföreträdaren skött sitt uppdrag. Om den tidigare ställföreträdaren orsakat huvudmannen ekonomisk skada på grund av vårdslöshet eller med uppsåt ska du väcka skadeståndstalan mot denne. Det måste göras inom tre år från det att du tog del av redovisningshandlingarna.

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida