Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Synpunkter och klagomål till överförmyndarnämnden

Här kan du lämna synpunkter och klagomål till
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd.

Kontaktuppgifter

Det är bra om du lämnar synpunkter och klagomål skriftligen, via e-tjänsten ovan. Om du hellre vill ringa till oss gör du det via kommunens kontaktcenter 054-540 00 00. Vi gör då en tjänsteanteckning.

Rutin för klagomålshantering

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd hanterar alla klagomål och synpunkter som
kommer in till myndigheten.

Klagomål på enskilda ställföreträdare

När vi får in ett klagomål som gäller en enskild ställföreträdare gör vi kontroller på hen mot Socialarkivet, Kronofogden och belastningsregistret. Ställföreträdaren får möjlighet att yttra sig. Personen som har lämnat klagomålet får i sin tur kommentera ställföreträdarens kommentarer. Innan vi börjar utredningen får båda parter lämna kommentarer tills de känner att de har fått fram sin åsikt.

När vi har fått in alla kommentarer utses en utredningsgrupp om tre personer. Den överförmyndarhandläggare som i vanliga fall handlägger ärendet är inte med i utredningsgruppen. Efter att utredningsgruppen utrett ärendet lämnar de ett förslag till åtgärd. Exempel på åtgärd kan vara:

  • Samtal med ställföreträdaren – en överförmyndarhandläggare kontaktar ställföreträdaren för att beskriva vad som ingår i hens uppdrag och vad som förväntas av en ställföreträdare.
  • Entledigande – om utredningsgruppen gör bedömningen att ställföreträdaren inte är lämplig så föreslår utredningsgruppen att Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd ska entlediga ställföreträdaren från sitt uppdrag.
  • Ingen åtgärd – ställföreträdaren kvarstår.

Både den som har lämnat klagomålet och den klagomålet gäller får återkoppling om vilken åtgärd som beslutas om.

Misstanke om brott

Om det framkommer av utredningen att ställföreträdaren kan ha gjort sig skyldig till brott ska ställföreträdarens lämplighet utredas och Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd kan fatta beslut om att göra en polisanmälan.

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida