Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Farthinder

Om du vill sänka hastigheten i ditt bostadsområde kan du ansöka om att placera ut farthinder i form av blomlådor eller mobila gupp. Kommunen kan även bygga permanenta farthinder på platser där det finns behov.


Gupp är en effektiv åtgärd, som jämfört med blomlådor inte kan flyttas eller kräver skötsel under säsongen. Åtgärden tar mindre plats jämfört med blomlådor som kan vara svåra att placera utan att störa utfarter eller begränsa parkering. Gupp monteras och demonteras av kommunen, mot en avgift som faktureras sökande. Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökande.

Blomlådor, gupp eller fasta hinder

Utplacering av blomlådor beviljas under sommarhalvåret, mellan 15 maj och 15 oktober. Om du är intresserad av att ställa ut blomlådor som farthinder på din gata kan du skicka in en ansökan om detta till kommunen. Innan du ansöker vill vi att du läser igenom kommunens riktlinje för blomlådor så att du är införstådd med vad som gäller. Det är också bra om du tar reda på om den gata du önskar ställa blomlådor på är lämplig.

Blomlådor där det är bra framkomlighet

Blomlådor på gatan lämpar sig bäst på gator med god framkomlighet. På ett antal gator är det inte lämpligt att ha blomlådor på grund av att de riskerar att försämra framkomligheten eller för att sikten blir dålig.

Det är inte tillåtet med blomlådor på gator som trafikeras av buss. Är du osäker på om din gata är lämplig för blomlådor, hör av dig till oss.

Medgivande från grannar

För att få ansökan godkänd måste boende i fastigheterna närmast blomlådans placering lämna ett medgivande. Det är du som sökande som ansvarar för att informera och samla in dessa medgivanden. Medgivandena kan du sedan fota och bifoga i din ansökan via e-tjänst. Det går även bra att skicka in via brev.

Ansökan

Du ansöker om tillstånd för blomlådor direkt via e-tjänst. Glöm inte att bifoga underskrivna grannmedgivanden i din ansökan. Om du inte har möjlighet att anmäla via e-tjänst, kontakta teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se för blankett.

Det finns tio mobila gupp för uthyrning. Ansökningsperioden öppnar 1 mars och är öppen tills alla gupp är uthyrda.

Utplacering av mobila gupp beviljas under sommarhalvåret, efter vårsopningen och innan vinterväghållningen, ungefär mellan 15 maj och 15 oktober.

Vid beslut tas hänsyn till olika krav. Är det fler ansökningar än gupp prioriteras de gator där nyttan är som störst för flest. När vi beslutat och kommunicerat vilka gator som beviljas gupp, planeras monteringen efter vårsopningen. Gupp monteras och demonteras av kommunen, mot en avgift på 1500 kronor som faktureras sökande. Kommunen ansvarar för att plocka in guppen innan vinterdriften börjar.

Beviljas mellan 15 maj och 15 oktober

Om du är intresserad av att hyra ett gupp som farthinder på din gata ska du skicka in en ansökan till kommunen. Det är också bra om du tar reda på om den gata du vill placera guppet på är lämplig.

Innan du skickar in din ansökan är det bra om du:

 • Läser igenom all information om gupp på den här sidan.
 • Tar reda på om fastighetsägarna i anslutning till guppet godkänner att det sätts upp.

Medgivande från grannar

För att få ansökan godkänd måste boende i fastigheterna närmast guppets placering lämna ett medgivande. Det är du som sökande som ansvarar för att informera och samla in dessa medgivanden. Medgivandena kan du sedan fota och bifoga i din ansökan via e-tjänst. Det går även bra att skicka in via brev.

Detta gäller för dig som vill ansöka om gupp

 • Det går bara att ansöka om ett gupp per gata.
 • Kostnaden är 1500 kr/år och gupp. Kostnaden faktureras sökande.
 • Gatan ska ha utfarter från fastigheterna
 • Gatan ska ha viss mängd trafik, från ~10-20 fastigheter eller en allmän målpunkt
 • Andra fartdämpande åtgärder får inte finnas på gatan
 • Farthinder tillåts inte där linjetrafik förekommer.
 • Farthinder måste placeras så vibrationer inte uppstår.
 • Om kommunen behöver utföra något arbete på gatan kan farthindren komma att plockas bort tillfälligt för att sedan återplaceras, om inte trafikmiljön förändrats så att förekomsten av farthinder inte längre kan medges.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på guppet, exempelvis som att måla om
 • Om upprepade befogade klagomål inkommer eller om avsteg från riktlinjerna sker, kan Teknik- och fastighetsförvaltningen återkalla tillståndet och plocka bort guppen

Detta måste efterlevas för att ansökan ska behandlas

 • Skicka in ifylld och underskriven ansökningshandling, via e-tjänsten.
 • Grannar i direkt anslutning till farthinder ska ge sitt medgivande, via informationsbrev. Medgivandena skickas in via e-tjänsten.
 • Sökanden är ansvarig kontaktperson och ska vara bosatt vid den gata där farthinder ska placeras ut.
 • Ansvaret får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan teknik- och fastighetsförvaltningens godkännande
 • Om kontaktpersonen åker bort, på exempelvis semester, ska en annan kontaktperson utses och kommuniceras under denna period

Ansök via e-tjänst

För att minska risken för trafikolyckor kan kommunen bygga farthinder, exempelvis gupp, sidoförskjutning eller avsmalning av en gata. Kommunen prioriterar att bygga farthinder där de gör störst nytta, som i närheten av skolor och på platser där många fotgängare och cyklister korsar gatan. Samtidigt behöver snöröjning, renhållning och räddningstjänst kunna komma fram.

Skicka in önskemål

Har du synpunkter eller önskemål om farthinder på en gata som inte lämpar sig för blomlådor eller mobila gupp kan du skicka in ett önskemål till oss via vårt synpunktsformulär.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida