Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hållbart byggande för byggaktörer

Här kan du som privatperson eller byggaktör läsa våra tips för hållbart byggande.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Inspireras av miljösmarta lösningar och fokusera på hållbarhet och minskad miljöpåverkan genom hela byggprocessen.

Fossilfria transporter

När Karlstadsborna väljer att göra hållbara resor så får det positiva effekter på deras hälsa samtidigt som det bidrar till en minskad klimatpåverkan. Vi får en trevligare stadsmiljö med mindre trafikbuller och luftföroreningar.

Sätt inte bilen i första rummet

Drygt 30 procent av Sveriges utsläpp kan i dagsläget kopplas till transporter, där personbilen står för den största delen. Även om bilens utsläpp av koldioxid minskar med energieffektivisering och övergång till förnybara drivmedel så måste fler välja mer hållbara transportmedel än bilen. Minskad bilkörning krävs för att utsläppen ska minska i den omfattning som behövs för att miljömålen ska nås.

För att minska bilanvändandet ska nya planområden i Karlstads kommun planeras med fotgängaren snarare än bilen i åtanke. Vår uppmaning är att bygga på ett sätt som gör det enkelt och självklart att välja hållbara transportalternativ, som till exempel att gå, cykla, åka buss eller tåg.

Med en grön resplan kan vi minska ytan som behöver avsättas till biltrafik, som breda vägar, parkeringar och vändplatser. En grön resplan tillämpar du genom att erbjuda de boende exempelvis:

  • bilpool
  • bra möjligheter till cykelparkering
  • tillgång till enklare cykelservice
  • närhet till gång- och cykelvägar
  • kollektivtrafik.

Du kan läsa mer om grön resplan i kommunens parkeringsnorm.

Parkeringsmöjligheterna har en stor betydelse för hur kommunens invånare väljer att transportera sig. Om du som exploatör eller aktör från byggföretag i första hand planerar för kollektivtrafik och skapar goda möjligheter att gå och cykla, så väljer fler dessa transportsätt framför att ta bilen.

Istället för att bygga vanliga bilparkeringar kan marken istället avsättas för cykelparkeringar, eller ge plats för parkering som är reserverad för bilpools- och samåkningsbilar.

Mer information om hur vi på Karlstads kommun resonerar i frågor om parkeringar och trafikplanering hittar du i kommunens parkeringsnorm.

Tänk på framtiden och planera för en ökad andel cyklister de kommande åren.

Väderskydd för lugn och ro

I kommunens parkeringsnorm står det att minst hälften av cykelparkeringsplatserna ska vara väderskyddade. Vi rekommenderar att du tänker framtid och istället förser alla platser med väderskydd. De väderskyddade platserna ger cyklisterna möjlighet att i lugn och ro parkera, låsa eller packa sin cykel utan att bli blöta.

Gott om plats är aldrig fel

Bygg rymliga cykelparkeringar så att den som cyklar med barn ska kunna lyfta i och ur barnet ur både cykelstol och cykelkärra på ett säkert och bekvämt sätt. Gott om utrymme vid varje plats gör det också smidigt att låsa och packa sin cykel.

5 procent av platserna ska avsättas för låd- och lastcyklar

När allt fler väljer cykeln framför bilen kommer det att bli vanligare med andra, större, cykelmodeller, till exempel lastcyklar eller cykel med cykelkärra. Det är varianter som är mer utrymmeskrävande och behöver extra utrymme. Avsätt minst 5 procent av platserna för större cyklar när du anlägger nya cykelparkeringar.

Integrera möjlighet till el-laddning för både bilar och cyklar på så väl privata som offentliga parkeringsplatser. Det är bra att tänka igenom laddplatsernas placering, tillgång till elförsörjning och elnätets kapacitet tidigt i planeringen.

En attraktiv utformning och möjlighet till snabbladdning fyller också en pedagogisk funktion och kan bidra till att fler väljer elfordon. Även uttag till motorvärmare bör finnas vid parkeringsplatser utomhus.

Energieffektiva byggnader

En byggnad som byggs för att vara energieffektiv har mindre behov av externa system för uppvärmning och nedkylning. Genom att använda anpassade byggtekniker och bygga passivhus, nollenergihus, plusenergihus blir fastigheten mer hållbar och energisnål över tid.

Spara engeri när du reglerar ventilation och ljus

Byggnadernas utformning påverkar uppvärmningsbehov, värmeförlust och ljusinsläpp. Genom olika typer av styrning och reglering av ventilation och ljus, både ute och inne, kan energi sparas. Nyttja sektionsindelning och installera närvarostyrning och skymningsrelä för belysningen.

Planera för solkraft

Det är en fördel att tidigt planera och förbereda för solkraftsinstallation. Hur du ritar byggnaders placering och takvinklar påverkar framtida möjligheter till effektiv solkraft.

Anslut till fjärrvärmenätet i första hand

Välj fjärrvärme till dina fastigheter där det är möjligt. Det är ett mer hållbart alternativ jämfört med exempelvis bergvärme, eller annan el-baserad värmeproduktion. Om det inte går att ansluta till fjärrvärmenätet bör energisystem som integrerar förnybar energiproduktion väljas. Det kan handla om till exempel värmepump med kompletterande solkraft eller vindkraft.

Välj fjärrkyla när det går

Om fastigheten behöver kylas och fjärrvärme är möjligt kan samma system använda fjärrkyla. Då behövs inga eldrivna kylaggregat eller kylmedier och energianvändningen är minimal. Även planteringar och växtlighet utomhus som skuggar fasaden minskar kylbehovet.

Hållbar konsumtion

Vi ser att trenden i samhället går mot en ekonomi som i större utsträckning är cirkulär. I en cirkulär ekonomi använder man det som tillverkats så länge det går och förespråkar lagning och återbruk . I samband med planering och byggnationer bör goda förutsättningar skapas för återbruk och delning av resurser. Gör det är lätt att låna, laga och hyra – både kläder och prylar. Sådana platser och lokaler kan också öka den sociala gemenskapen i ett område, då de boende träffas för att byta varor och tjänster med varandra.

Flexibla lokaler kan vara en del av den cirkulära ekonomin

Behovet av lokaler kan förändras över tid och en sådan varierande efterfrågan kan mötas genom att bygga flexibla lokaler som kan ändras beroende på användningsområde. Handelsområden kan ha lokaler som anpassas för att nyttjas av tillfälliga aktörer som har popup-butiker och event.

Planera tidigt i byggprocessen för utformning av genomtänkta platser och lokaler för renhållning, återbruk och återvinning. När det är enkelt att slänga rätt ökar nämligen viljan hos invånarna att sortera sitt avfall. 

Att tänka på vid placering och utformning av platser för avfallshantering:

  • Placera och utforma platsen så att sopbilar säkert och smidigt kommer fram vid avfallshämtning.
  • Gör platsen trygg och säker för de som lämnar sitt avfall.
  • Utforma platsen på ett estetiskt tilltalande vis.
  • Gör platsen tillgänglig för rörelsehindrade och för de som inte har tillgång till bil.

Stationer för stort och smått

Den sortering som boende gör hemma samlas in av kommunen i såväl bostadsnära insamling som vid återvinningsstationer för mer skrymmande material. Stationerna för skrymmande avfall bör placeras på platser där Karlstadsborna regelbundet rör sig, exempelvis i anslutning till livsmedelsaffärer och köpcentrum.

Läs mer om våra ambitioner på avfallsområdet i kommunens avfallsplan.

Klimatsmarta byggmaterial

Material i byggnader bör vara hållbara och hållbart producerade samt innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Trä är ett hållbart material, det är förnybart och klimatsmart. Ett flerbostadshus i trä har lägre koldioxidutsläpp än motsvarande hus i betong.

När det regnar mycket ökar flödet av dagvatten och det finns risk för översvämningar. Ett sätt att minska den risken är att etablera gröna tak och gröna fasader, på hela eller delar av byggnader. Vegetationsklädda ytor minskar mängden vatten som rinner av byggnaden och reducerar även mängden föroreningar till dagvattnet.

De gröna ytorna bidrar med mer grönska och biologisk mångfald i staden och ger en positiv inverkan på luftkvaliteten. Samtidigt isolerar växtligheten mot värme, kyla och buller.

Få tipsen som broschyr

Kontakta oss om du vill veta mer eller få materialet som broschyr.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida