Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Resultat från undersökningar

Här hittar du resultat från de undersökningar som genomförts av panelens deltagare.

Inledande frågeomgång

De första frågeomgången genomfördes i samband med att deltagarna anmälde sig till medborgarpanelen. Frågorna handlade om hur vi ska göra panelen så bra som möjligt och om trivsel och tillit.

Resultatet visade bland annat på att de flesta som anmält sig gjorde det för att de vill bidra till bra beslutsunderlag.

Attraktiva boendemiljöer

I den andra frågeomgången, som genomfördes i maj 2023, fick panelen besvara frågor kring boendemiljöer. Frågorna handlade bland annat om vad som är viktigt när man väljer boende, vad man vill göra i sitt närområde och vad som gör ett område attraktivt.

Det fanns också frågor där medlemmarna fick välja mellan vad som är viktigast, till exempel god service eller frånvaro av grannar.

Resultatet visar i korthet att:

 • De flesta väljer boende dels utifrån läge – hur nära det är till saker som värderas – och utifrån att det finns bra kollektivtrafik och tillgång till livsmedelsbutiker i närheten.
 • Olika grupper värderar olika: för några är det viktigast med närhet till stadsmiljö, för andra närhet till naturen.
 • Färre än hälften av de svarande prioriterar att ha en egen parkering. Tillsammans med de som prioriterar parkering i närheten av hemmet, är det hälften av de svarande som prioriterar att kunna parkera bilen.
 • En stor majoritet, 84 procent, vill att det finns grönområden närmare hemmet, hellre än parkering.

Kulturmiljö

Den här frågeomgången, som genomfördes i juni 2023, var en del i stadsbyggnadsförvaltningens internkontroll. Frågorna handlade om kulturmiljöprogrammet och hur väl det är känt. 321 av panelens drygt 400 medlemmar besvarade enkäten.

Resultatet visar i korthet att:

 • 32 av de tillfrågade uppgav att de bor i ett hus som klassats som kulturhistoriskt värdefullt (k-märkt)
 • Kännedomen om kulturmiljöprogrammet är låg generellt, men högre hos de som själva bor i k-märkt hus.
 • 22 av 32 personer i k-märkt hus har hittat den information de behöver om sitt hus. Tio av de 32 personerna uppger att det inte varit aktuellt att leta efter information.

Har du funderingar kring kulturmiljö hittar du mer information på vår webb.

Du kan också kontakta våra bygglovshandläggare via Kontaktcenter på
telefon 054-540 00 00

Infarts- och pendelparkeringar

I denna frågeomgången, som genomfördes under oktober 2023 fick panelen svara på frågor om hur vi kan göra infarts- och pendelparkeringar attraktiva. Frågorna riktades till de som tar sig till skola eller arbete minst 3 dagar i veckan.

Frågeomgången berörde frågor som bland annat handlade om vart och hur man reser till sin arbetsplats, vart bilen parkeras, om betalningsparkering kan påverka valet av buss eller tåg samt samåkning.

Antal svarande var 271 vilket innebär en svarsfrekvens på 60 procent. Se mer och ta del av resultaten i nedan PDF.

Hållbar stadsutveckling

Frågeomgången genomfördes under november 2023. Antal svarande var 317 vilket innebär en svarsfrekvens på 71 procent.

Denna frågeomgång bestod av följande avdelningar:

 • Hållbara transporter
 • Social hållbarhet
 • Planering och byggande
 • Centrum
 • Idéer för hållbarhet

Resultatet som du kan ladda ner här är en kortversion av redovisningen.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida