Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar om att gå och cykla

Här listar vi vanliga frågor och svar om att gå och cykla.

Frågor och svar

Vi märker över lag inte ut generella regler, det skulle bli alldeles för mycket skyltar överallt då. Vi skyltar dock där det är otydligt, till exempel där gång- och cykelbanor svänger/avslutas i trottoar.

Utformningen visar i regel att banan är tänkt för gående och cyklister. Vägmärken ska finnas för att bekräfta det. Ibland är budskapet förstärkt med vägmarkering på lämpliga ställen.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra skyltning och får vi synpunkter ser vi över utmärkningen.

I trafikförordningen står det att man ska gå på vänster sida om möjligt. För synsvaga är det bäst att gå där plattorna är, för dem är det alltså inte möjligt att gå på vänster sida i bägge färdriktningar.

Plattorna behöver sitta där gångbanan övergår i körbana, för att uppmärksamma synsvaga på att de är på väg ut i en körbana. I de allra flesta fall möter plattorna varandra, detta för att man ska få veta att man är tillbaka på trottoaren eller gång- och cykelbanan efter att ha korsat körbanan.

Jag har fått lära mig att när man går ska man möta varandra till höger. Varför ska jag då inte hålla höger på trottoarer eller gångbanor?

Det finns inga regler som säger vilken sida du ska möta gående på när du går på en trottoar eller gångbana. Gå där du känner dig trygg, där du kan visa hänsyn och få kontakt med medtrafikanter.

Här samspelar gående och cyklister och samsas om utrymmet. Här bör man anpassa sin hastighet och visa hänsyn.

Någon uppdelning av var man ska cykla respektive gå finns inte, istället ska gående och cyklister med ömsesidigt hänsynstagande samsas om utrymmet.

Den enda regleringen och vägmärke som finns innebär att motordrivna fordon, moped klass II undantaget, inte får färdas här.

Här finns ingen utmärkt cykelbana och när det inte finns det ska cyklister vara i körbanan.

Vi märker över lag inte ut generella regler, det skulle bli alldeles för mycket målning överallt då. Skulle det någonstans saknas målning/symboler så skulle det bli förvirrande.

Vi kan tyvärr inte måla eller reglera gång- och cykelportar på något annat sätt än vi gör idag. De flesta portar har inte utrymme för att dela upp trafikanter. Där det finns målning med heldragen linje genom gc-porten, är det ett förtydligande för de regler som gäller; cykla till höger och gå till vänster.

Målningen är framförallt riktad till cyklister, att de inte ska gena eller köra om i porten. Vi vill inte heller måla symboler för gående och cyklister då allt inte behöver styras utan det kan finnas lokala anpassningsmöjligheter.

Den är tyvärr för smal. Det behövs till exempel säkerhetsmarginal mellan cyklister och räcke för att det ska gå att dela upp.

Det är vår ambition att vi ska skapa fler pendelstråk. Vi utreder detta kontinuerligt så vi kan arbeta vidare med detta när det finns resurser för en sådan utveckling.

Trottoarer och gångbanor är avsedda för gående och ytorna är oftast för smala för att samsas på. Många gående upplever att det otryggt om det kommer cyklister där man inte förväntar sig dem.

Vi försöker bygga ut infrastrukturen så det ska finnas bra möjligheter för cyklister med separerade cykelbanor, cykelfält med mera. I många fall finns det en separerad cykelbana även om den ligger på andra sidan vägen. Det går också att cykla i körbanan där bilar kör.

Cykelfält är en rekommenderad utformning som ger cyklisterna en egen bana på körbanan där det kanske inte är möjligt att bygga en cykelbana. För att enklare kunna samspela med biltrafik.

Cykelfält är planerat till Tingvallabron och Brogatan för att knyta ihop cykelstråk där man idag cyklat i blandtrafik och på trottoaren. Fälten lämpar sig för vuxna med höga krav på framkomlighet. Bilister och bussar får inte använda cykelfältet.

Vi har som ambition att vara det, men kommunens infrastruktur är utbyggd under väldigt många år och mycket har ändrats under tiden; såväl ny utformning som lagstiftning, vägmärken och symboler.

Det finns inget som förbjuder att man cyklar på torget, men vi rekommenderar inte att du gör det. Runtom Stora torget finns cykelbanor på Kungsgatan, Östra Torggatan och Tingvallagatan som med fördel kan användas i stället för att korsa torget,

Den som väljer att cykla över torget ska göra det med en mycket låg hastighet och vara beredd att väja för varje hinder.

Så här funkar det med cykling på torg

Torg är en definition som inte finns i Trafiklagstiftningen, där finns bara väg eller terräng. Det som avgör om det är väg eller terräng är förekomsten av allmän motortrafik. På Stora torget förekommer ingen motortrafik så det räknas som terräng. Då råder följande regler.

För både väg och terräng:

  • Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver och får aldrig vara högre än att föraren kan stanna framför varje hinder som går att förutse.
  • Förare ska hålla en tillräckligt låg hastighet vid platser där gående korsar vägen.

För terräng:

  • Där får inga motordrivna fordon förekomma och förare har väjningsplikt mot gående. (TraF 3 kap. 58 §)

För elsparkcykel gäller samma regler som för cykel.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida