Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Biotopskyddsområde

I Karlstads kommun finns 74 biotopskyddsområden, huvudsakligen på skogsmark. Ett biotopskyddsområde är långsiktigt skyddat från störning av mänsklig aktivitet. Det är ett mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som på annat sätt är särskilt skyddsvärt.

Biotopskyddsområden som skyddsform används framförallt för mark- eller vattenområde som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som i övrigt är ett särskilt skyddsvärt naturområde. Från 2000-talet har flera mindre skogsområden skyddats med denna skyddsform.

74 områden i kommunen

Biotopskyddsområdena är avgränsade i terrängen med en vitmålad stjärna i områdesgränsen, på träden eller på blå skylt som sitter på en stolpe.

Av Karlstads 74 biotopskyddsområden ligger 35 stycken inom kommunägd mark, de 35 områdena omfattar cirka 130 hektar. Kommunens biotopskydds-områden omfattar bland annat raviner, sumpskogar, hällmarksskogar, branter, grannaturskogar och lövnaturskogar. Områdena ligger såväl i Vålberg, Molkom, vid Vänern som runt om och i tätorten Karlstad.

Avverkningar eller röjningar får inte göras

Man får inte utföra åtgärder som kan skada naturen eller marken inom ett biotopskyddsområde.

Detta innebär att man till exempel inte får avverka, gallra, röja eller dika, däremot får man underhålla men inte utöka/utveckla befintliga leder. Ett formellt skydd i form av biotopskyddsområde får upprättas av länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller den kommun området ligger i.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida