Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Natura 2000 - ett nätverk av värdefulla naturområden

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa. I Karlstads kommun finns elva Natura 2000-områden med höga naturvärden, från Brattforsheden i norr till Klarälvsdeltat i söder.

Bland Karlstads Natura 2000-områden finns till exempel isranddeltat vid Brattforsheden som formades av mäktiga isälvar under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan, Storområdet Örten med 37 mindre kuperade skogsområden med gammal skog och gott om död ved och Klarälvsdeltat som är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan.

Nätverket Natura 2000


Natura 2000 syftar till att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000 har kommit till med stöd av EG:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet. Natura 2000-områden ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, så att växter och djur ska finnas kvar i livskraftiga populationer och att deras livsmiljö bevaras för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att naturvärdena bevaras. Till varje område finns en bevarandeplan framtagen.

Natura 2000-områden i Karlstads kommun

Natura 2000-området utgörs av en delsträcka av Alsterälven vid Gunnerud där den hotade och fridlysta arten hårklomossan växer.

Vid den idylliska kulturmiljön längs Alstersälven finns en delsträcka där älven rinner långsamt och kantas av klibbalar. Här finns den fridlysta och rödlistade arten hårklomossa. Delsträckan i Alstersälven är ett Natura 2000-område Längs Alstersdalen finns tre bruksherrgårdar, Alstrum, Gunnerud och Alster. Dalen är ett område av relativt skiftande karaktär, i söder dominerar små åkerytor och i norr finns stora sammanhängande odlingsmarker.

Bevara Frödings miljöer

Natura 2000-området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Syftet med riksintresset är att bevara och stärka det historiska sambandet mellan bebyggelse och odlingslandskap. Vi vill också bevara det landskap och de miljöer Fröding beskrev i sin diktning.

Området är beläget 5 kilometer nordost om Blombacka och består av ett småvatten, en liten permanent vattensamling.


Vattensamlingen omges av en gungflymatta med vitmossa. Småvattnet är en viktig lekplats för större vattensalamander, mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och vanlig padda.

Området är 248 hektar stort och ligger cirka två kilometer nordost om Väse. Större delen av mossen ligger i Kristinehamns kommun.


Riksmossen består av en högmosse med en mosaik av tuvor och höljor. Mossen har höga botaniska värden med kärlväxter och mossor som dvärgbjörk, rufsvitmossa, flytvitmossa, rosvitmossa, rosling, dystarr och vitag.

Storområdet Örten utgörs av 38 mindre skogsområden i ett starkt kuperat skogslandskap kring Örtensjöarna.


Den dramatiska terrängen i området med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Örtensjöområdet präglas av bergarten hyperit som är en hård, mörk och kalkrik bergart som stått emot de nedbrytande krafterna, vittring och erosion. Den näringsrika berggrunden skapar goda förutsättningar för olika krävande växter som ryl, vårärt, underviol, trolldruva och vippärt. Inom storområdet Örten ligger naturreservaten Torrakberget, Nordbyberget och Råglandaberget.

Området består av ett omfattande isranddelta som formades av mäktiga isälvar under inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan. Detta ligger inom Karlstads, Filipstads och Hagfors kommuner.


Marken är uppbyggd av isälvsgrus och isälvssand och många välbevarade, geologiskt intressanta landformer, såsom dödisgropar, rullstensåsar och fält med flygsanddyner finns i området. På de sandiga markerna växer torr och mager tallskog. Inom området finns också ett flertal myrar. På solbelysta öppna ytor med sand och mo lever den hotade sandödlan som en relikt från en period efter istiden när klimatet var varmare än idag.

Natura 2000-området syftar till att bevara de typiska terrängformerna och naturtyperna på ett isranddelta med en variation från torr rissandhed och taiga med olika markfuktighet till olika myrtyper och vattenekosystem.

Utöver detta har Brattforsheden mycket stort värde för friluftslivet.

Kaplansholmen är belägen i mynningen av Klarälvens östra älvgren i Vänern. Holmen är en del av det unika Klarälvsdeltat och har vuxit upp som en mittbank i älven i ett läge som varit exponerat för vågor.


Här finns en rad av de ytformer som de deltabildande processerna skapat. Vegetationen består av björkdominerad lövskog, videbuskage och fuktig tuväng med olika starrarter. Området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt skyddat som naturreservat. Syftet med Natura 2000-området är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för naturtypen svämlövskog. Svämlövskog är beroende av återkommande översvämningar.

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan och har varit under uppbyggnad de senaste 3 600 åren i en process som fortfarande pågår. Natura 2000-området utgörs av deltats yttre delar som ligger mellan Karlstads och Skoghalls tätorter.


Naturen inom deltat är mycket varierad, med stora bladvassar, betade strandängar, naturskogslika lövskogar, hällmarkstallskogar och stora, mångformiga våtmarkskomplex. Den pågående deltabildningen bidrar till ett landskap i ständig förändring då olika successionsstadier förskjuts och byter av varandra. Det främsta bevarandesyftet med Natura 2000-området Klarälvsdeltat är att bevara områdets variationsrikedom, i synnerhet naturtyperna naturligt näringsrika sjöar, svämlövskog och fuktängar.

Klarälvsdeltat har utöver biologiska värden också stora kvalitéer för friluftslivet och här finns exempel på många geologiskt intressanta formelement som är typiska för deltabildningsprocesser.

Natura 2000-området utgörs av ett äldre och varierat skogsbestånd i den branta östsluttningen på hyperitberget Nordbyberget.

En del tallar är över 200 år. Skogen har också ett stort inslag av lövträd och död ved. Hyperitberggrunden ger upphov till en rik och skyddsvärd flora. Natura 2000-områdets syfte är att bevara den naturskogsliknande skogen och bidra till bevarande av naturtypen taiga. Området är också skyddat som naturreservat och utgör en del av ett större riksintresseområde för naturvård.

Natura 2000-området Råglandaberget är ett naturskogsartat skogsområde på sluttningen av ett hyperitberg.

På krönet växer gammal tallskog medan granen dominerar i sluttningen. Ett betydande inslag av lövträd finns också och kärlväxtfloran är rik, vilket är typiskt för hyperitberggrunden. Grön sköldmossa, som är rödlistad, fridlyst och en art som tas upp i habitatdirektivet, förekommer i området. Denna mossa växer på döda, liggande trädstammar. Natura 2000-området är utpekat för att bidra till bevarande av naturtypen taiga samt den gröna sköldmossan. Råglandaberget är skyddat som naturreservat och utgör en del av ett större riksintresseområde för naturvård.

På Torrakberget finns det största kända sammanhängande naturskogsområdet i Karlstads kommun.

Det är ett brant berg med gammal, talldominerad naturskog inom riksintresseområdet Örtensjöarna. Berggrunden är av gnejs till skillnad från många andra berg i området kring Örtensjöarna som domineras av hyperit. Tallskogen är i huvudsak över 200 år och den äldsta borrade tallen är 380 år gammal. Några av de ovanliga och hotade arter som finns här är violettgrå tagellav, norsk näverlav, rävticka, kandelabersvamp och lunglav. Natura 2000-området har pekats ut för att bidra till bevarande av naturtypen taiga. Torrakberget är skyddat som kommunalt naturreservat.

Natura 2000-området Värmlandsskärgården omfattar skärgårdsområden i Grums, Karlstads, Hammarö och Kristinehamns kommuner. Inom Karlstads kommun ligger Segerstads skärgård och Arnöskärgården.

Dessa utgörs båda av Vänerns unika skärgårdsnatur med allt från skogsklädda öar till kala skär och i viss mån fastlandsuddar utmed Vänerns strand. Inom Arnöskärgården finns öar med mycket frodig vegetation på grund av hyperitförekomster. I övrigt består vegetationen främst av magra barrskogar och lavvegetation. Det milda klimatet vid Vänern bidrar till en lång vegetationsperiod, vilket gör att många arter som normalt sett har sitt utbredningsområde längre söderut kan leva i kustområdet. Här finns därför en blandning av både nordliga och sydliga arter, vilket bidrar till hög artrikedom.

Det främsta bevarandevärdet med Natura 2000-området Värmlandsskärgården är områdets skärgårdsknutna fågelliv. Men syftet är också att bidra till bevarande av flera av de typiska naturtyperna i skärgården samt några fisk- och insektsarter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida