Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Naturreservat

Inom Karlstads kommun finns 20 naturreservat varav sju är bildade av kommunen, Torrakberget, Rustad strandskog, Niklasdals lövskog, Nedre Prostgårdsälven, Ölmans lövskogsraviner, Bergviks udde och Bålberget.

Det är länsstyrelsen eller kommunen som fattar beslut om bildande av naturreservat. Markägaren kan ersättas genom att marken köps in eller genom intrångsersättning.

Naturreservaten har olika regler

Beroende på områdets specifika skyddsbehov så upprättas särskilda regler och skötselplaner för varje enskilt naturreservat. Det finns alltså inte, som många tror, generella regler kring vad man får eller inte får göra inom ett naturreservat. Ta reda på vad som gäller för varje reservat.

Naturreservat som bildats av Karlstads kommun

Naturreservatet Bergviks udde bildades 2022. Syftet är att långsiktigt skydda ett naturområde som både har höga frilufts- och naturvärden.

Bergviks udde är en skogsbevuxen udde vid Vänern, belägen strax väster om Karlstad tätort i direkt anslutning till Bergviks handelsområde. Udden är sedan många år tillbaka ett omtyckt utflyktsmål för Karlstadsborna och en skarp kontrast till köpcentrumen i närheten.

Naturvärde och friluftsvärden

Skogen på udden utgörs nästan helt av äldre tallskog. Området har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och i kommunens naturvårds- och friluftsplan finns det redovisat både som område med mycket högt naturvärde och som ett friluftsområde. Här har hittats flera naturvårdsintressanta vedinsekter, svampar och fågelarter. Bland annat finns tallticka i området, det är en av kommunens ansvarsarter.

Djur och natur

Karlstads kommun har restaurerat strandängen vid Bergviks udde som nu betas av kossor. Sedan strandängen öppnades upp och började betas igen har fler fågelarter sökt sig till området. Här kan du se och höra fåglar som tofsvipa, enkelbeckasin och skäggdopping.

Vandringsled

Vandringsleden ut till Bergviks udde är 1,5 kilometer lång och startar vid parkeringen intill Bergviksvägen. Längs leden passerar du en fin strandäng och ute på udden finns gammal hällmarkstallskog och klippstränder. På flera ställen finns bänkar och där kan du vila eller njuta av en medhavd fikakorg. Här finns också en anlagd grillplats och informationstavlor.

Tillgänglighet

Fram till strandängen går det bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol. Naturstigen runt udden är delvis kuperad och går längst ut på udden på klippor.

Kartbild som visar var Bergviks udde ligger
Bergviks udde

Naturreservatet Bålberget bildades under 2022. Syftet var att långsiktigt skydda ett värdefullt rekreationsområde som i delar också har höga naturvärden. Området är drygt 17 hektar stort och ägs av Karlstads kommun.

Bålberget är en skogbevuxen höjd omgiven av villabebyggelse i alla riktningar som är belägen i Älvenäs i Vålberg. Närheten till bebyggelse gör den till ett viktigt strövområde för de närboende.

Naturvärden

Skogen i området är varierad med en blandning av hällmarkstallskog, blandskog och lövskog. Det ger möjlighet till många olika upplevelser. I vissa delar utgörs terrängen av block och berghällar och i andra delar är det frisk mark med blåbärsris, medan det i sluttningarna är rikare mark med mycket vitsippor på våren. Naturvärdena är främst knutna till de lövrika bestånden i sydsluttningen. Där finns gott om hassel, men också asp, björk, sälg och ung lönn.

Vandringled

På Bålberget finns det en markerad vandringsled som är 2 km lång. Det finns också en grillplats.

Kartbild som visar var Bålberget ligger
Bålberget

För att långsiktigt skydda ett område längs älven Ölman med mycket höga naturvärden har kommunen bildat naturreservatet Ölmans lövskogsraviner. Ölman ligger i östra delen av Karlstad norr om Väse. Områdets största naturvärden ligger i de omgivande strandskogarna, främst i lövskogarna utmed Ölmans huvudfåra.

Naturreservatet omfattar totalt omkring ett 150 hektar stort skogsområde utmed vattendraget Ölman samt dess tillflöden Nygårdsbäcken och Västgötbäcken. Naturreservatets huvudsakliga syfte är att skydda gråaldominerade lövskogar med höga naturvärden utmed Ölman. I reservatsområdet ingår även en hyperitkulle med gammal blandskog vid Linddalen och en fuktig ravingranskog utmed Nygårdsbäcken.

Föreskrifterna, som är en del av beslutet, talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Karlstads kommun vill förvalta området för att dess värden ska bevaras och utvecklas.

Besöka naturreservatet

Vill du besöka naturreservatet är det lättast att åka till området vid Nygårdskällan. Där finns en parkering och en markerad vandringsled.

Självklart är du välkommen att besöka även övriga delar av naturreservatet, men där finns inga anläggningar för friluftslivet och terrängen är ganska svårframkomlig.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Karta över Ölmans skogsraviner

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppen är berget ganska svårtillgängligt med blockiga, branta sluttningar. Från toppen är det fin utsikt över området.

Namn efter döda träd


Bergets namn visar att här funnits gott om torrakor – stående döda torra träd. En orangemarkerad vandringsstig leder upp till toppen av berget. På sluttningarna växer barrblandskog med inslag av grupper med mycket gamla tallar. Växtligheten i området är fattig men här finns en hel del rödlistade lavar som exempelvis brokig tagellav, violettgrå tagellav och liten spiklav.

Största naturskogen i Karlstad


Torrakberget är den största kända sammanhängande naturskogen i Karlstads kommun och därför bildade Karlstads kommun detta, sitt första naturreservat, år 1994. Syftet med att bilda naturreservat var att bevara detta större sammanhängande naturskogsområde där flertalet hotade växter och djur finns, som är beroende av naturskog. Naturskog är skog som under lång tid haft mycket liten eller ingen påverkan av mänsklig aktivitet.

Kustlinje uppe på berget


På berget syns tydliga strandlinjer efter högsta kustlinjen (HK). Högsta kustlinjen är gränsen dit havet nådde som högst när isen smälte bort efter den senaste istiden. På toppen växer tallskog på finkornig morän medan marken nedanför högsta kustlinjen till stora delar är kalspolad av vågor, vilket har gett upphov till magra hällmarkstallskogar.

Del av värdefulla Örtensjöområdet


Den dramatiska terrängen i Örtensjöområdet med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Torrakberget består av gnejs till skillnad från de omgivande bergen som utgörs av hyperit. Både gnejs och hyperit är hårda bergarter som stått emot de nedbrytande krafterna, vittring och erosion.

Landskapet kring Östra Örten är av riksintresse för naturvården och samtliga naturreservat samt ett 40-tal mindre områden ligger i storområdet Örten och de ingår i EU:s nätverk för skydd av värdefull natur, Natura 2000. Ytterligare fem naturreservat finns i Örtensjöområdet: Nordbyberget, Råglandaberget, Dansarebacken, Edeby och Pannkakan.

Hitta hit


Området nås via en markerad stig som utgår från vägen mot Sundängen som du når om du svänger höger 2,5 kilometer öster om Norra Rådom på väg mot Mölnbacka.

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Betet har skapat en varierad skog med luckor.

Blandskog med mycket lövträd


Naturreservatet utgörs av ett 4,9 hektar stort blandskogsområde samt en delsträcka av Prostgårdsälven. Här finns en del riktigt grova träd och rikligt med död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. I trädskiktet finns många olika trädslag. Lövträd dominerar, men ungefär en tredjedel utgörs av gran. Bland lövträden dominerar klibbal, men här finns också gråal, ask, lönn, rönn, hägg, sälg och björk.

Frodig örtflora och fina fågelmiljöer


På marken finns en frodig, högvuxen örtflora med flera arter som indikerar näringsrika och fuktiga förhållanden, bland annat springkorn, gullpudra, ormbär och bäckbräsma.

Skogen utgör fina fågelmiljöer. Här trivs många arter av tättingar och de grova träden ger förutsättningar för t ex skogsduva och kattuggla att häcka. Lövträd och död ved lockar också hackspettar och vattendraget utgör en fin miljö för forsärla.

Lekområde för öring


Prostgårdsälven har i denna del ett starkt meandrande lopp och ett flertal tidigare älvfåror förekommer. Den norra halvan av vattendragssträckan inom reservatsområdet utgörs av strömmande/forsande vatten med stenig botten som delvis lämpar sig som lekområde för öring. I den södra halvan av området är vattendraget däremot lugnflytande med botten av finare material.

Ströva fritt i området


Som besökare är du välkommen att ströva fritt inom naturreservatet. Området är dock något svårframkomligt och markerad vandringsled saknas. Under sommarhalvåret kan betande nötkreatur finnas i området, så tänk på att visa hänsyn.

Hitta hit


Naturreservatet ligger cirka 3 km öster om Molkom. Sväng av från riksväg 63 och kör norrut på väg 240. Sväng höger mot Hulteby och följ vägen 1,3 km. Då har du naturreservatet på höger sida av vägen.

Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden.

Skogen inom reservatet är mycket varierad. Här finns både tätare yngre skogspartier, luckig skog av hagmarkskaraktär med grova aspar och björkar samt sumpig klibbalstrandskog. I hela området finns det rikligt med döda träd.

Reservatet bildades 2008 av Karlstads kommun med syftet att bevara lövskogen och gynna de arter som lever där. Arbetet med naturreservatet har beviljats bidrag från det statliga bidraget för lokal och kommunal naturvård (LONA).

Djur och natur

Marken i den del av reservatet som ligger närmast Vänern är blöt och tidvis översvämmad, medan områdets centrala delar består av torra och öppna hällmarker.

Den tidvis översvämmade marken gör att många klibbalar har välutvecklade socklar. Översvämningarna bidrar till att marken blir näringsrik och växtligheten frodig. Här trivs bland annat dvärghäxört. De många träden i området gynnar en del ovanliga växter och djur. Bland annat finns här flera rödlistade svampar som växer på döende och döda träd. En av dem är ostticka. Här finns också ett flertal sällsynta insekter. Det innebär att hackspettar som äter insekter finns i området och du kan se gott om hackmärken på trädstammarna. Gläntorna i området gör att fjärilar trivs bra här.

Det finns ingen vandringsled fram till reservatet.

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Värdefull fuktig lövskog


Karlstads kommun bildade år 2005 naturreservatet Rustad strandskog med syfte att bevara den fuktiga lövnaturskogen så att den värdefulla livsmiljön kan utvecklas. Naturreservatet är en äldre flerskiktad lövskog som varit opåverkad av mänsklig aktivitet under lång tid och därför fått karaktären av så kallad naturskog. Många av de växt- och djurarter som finns i naturreservatet gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen liksom av att skogen tidvis översvämmas av älvens vatten.

Översvämmas regelbundet


I området finns även värdefulla geologiska markformer i form av älvvallar. Strandskog med god tillgång på olika grader av nedbruten ved från döda lövträd, och som översvämmas regelbundet, skapar goda förutsättningar för ett antal ovanliga och översvämningsgynnade insekter, svampar och mossor.

Sällsynta växter


Strandskogen hyser en del ovanliga och för naturtypen typiska växter, mossor och svampar som till exempel svämmossa, mandelpil, skiktdyna och läderskål. Den sällsynta busken daggvide växer också i reservatet. I Sverige förekommer den endast naturligt utmed Klarälven i Värmland och utmed Österdalälven i Dalarna.

Fågelliv


Lövskogen utgör en värdefull miljö även för fåglar. Här häckar bland annat den mindre hackspetten. Den livnär sig på insekter som lever i de döda träden. Här kan du även höra fåglar som härmsångare, gärdsmyg, nötväcka och skogsduva.

Hitta hit


Från Karlstad åker du mot Råtorp och följer den västra sidan av Klarälven i ca 9 km, förbi Älvåker, Skåre och Stodene innan du svänger höger ner mot Grava kyrka. Kör förbi kyrkan och fortsätt ca 600 m innan du svänger höger strax efter att du kört över en bro. Ta därefter första avfarten till höger efter ca 40 m och sväng vänster 200 m senare. Följ sedan vägen tills du når parkeringsplatsen för reservatet på vänster sida.

Det går också att åka E18 och svänga av mot väg 62 vid Bergviksmotet. Efter cirka 9 kilometer, svänger du sedan av mot Grava kyrka enligt skyltar.

Naturreservat som bildats av Länsstyrelsen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?