Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förslag till bildande av Torskeds naturreservat

Kommunen har tagit fram ett förslag till bildande av ett nytt naturreservat i Torsked, beläget mellan Älvsbacka hembygdsgård och sjön Östra Örten nordväst om Molkom. Syftet är att långsiktigt säkerställa att ett område som har betydelse för biologisk mångfald samt även landskapsbild, kulturmiljö och rekreation återställs, bevaras och utvecklas.

Karta över förslag till bildande av Torskeds naturreservat

På markerna mellan Älvsbacka hembygdsgård i Torsked och sjön Östra Örten finns förutsättningar att genom restaureringsåtgärder återskapa värden för biologisk mångfald, landskapsbild och friluftsvärden. I nuläget utgörs större delen av området av en 30-årig granplantering och igenväxande åkermark. Avsikten är att avverka granplanteringen och återskapa öppna marker. I området finns bland annat brun gräsfjäril som är en av kommunens ansvarsarter och även en internationellt ovanlig art som har stor potential att öka i antal om restaureringsåtgärder genomförs.

Förslag till bildande av Torskeds naturreservat

Föreskrifterna, som är en del av beslutet, talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Karlstads kommun vill förvalta området för att dess värden ska bevaras och utvecklas.

Frågor?

Har ni frågor kring förslaget till naturreservat - kontakta gärna Catharina Knutsson på tel: 054-540 67 89, e-post: catharina.knutsson@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-01-23

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida