Vatten och avlopp

Lagar och regler för kommunalt vatten- och avlopp

Lagar och regler för dig som är ansluten till de kommunala vatten- och avloppsledningarna.

Lagar och regler för dig som abonnent

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Karlstads kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

De lokala bestämmelserna, beslutade av kommunfullmäktige, kallas "Allmänna bestämmelser för användande av Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” eller kort och gott ”ABVA”. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

ABVA 2020

Krav på kommunen

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets hantering och kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)

Vägledning dricksvattenföreskrifterna

Om vad som får spolas ner

I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter" anges vad avloppsvatten får innehålla när det släpps ut till de kommunala avloppsledningarna.

Riktlinjer avloppsvatten från verksamheter

Specifika branschråd som delvis berör avloppsvatten

Rätt och fel i avloppet - information till hushåll

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den