Vatten och avlopp

Lagar och regler för kommunalt vatten- och avlopp

Här kan du läsa mer om lagar och regler för dig som är ansluten till de kommunala vatten- och avloppsledningarna.

Lagar och regler för dig som abonnent

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Karlstads kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Läs mer om lagen om allmänna vattentjänster på Riksdagens webbplats

De lokala bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige och kallas "Allmänna bestämmelser för användande av Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” eller kort och gott ”ABVA”. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

Här hittar du ABVA

Livsmedelverkets krav på kommunen

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets hantering och kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Som komplement till föreskrifterna finns också en kontrollwiki.

Här hittar du Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Här hittar du kontrollwiki om dricksvattenföreskriften.

Om vad som får spolas ner

I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter" anges vad avloppsvatten får innehålla när det släpps ut till de kommunala avloppsledningarna.

Riktlinjer avloppsvatten från verksamheter

Specifika branschråd som delvis berör avloppsvatten

Läs mer om vad som är rätt och fel att spola ned för hushållen

Uppdaterad den