Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sörmons naturreservat

Sörmon är en stor isälvsavlagring, ett randdelta, där vatten och vind skapat en mängd intressanta markformer såsom dyner, strandvallar, strandterrasser och klapperstensvallar. Här finns motionsspår och gott om stigar och informationstavlor.

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)
"
Stig mellan träden

Det var främst för att bevara dessa geologiska värden som Sörmon avsattes som naturreservat 1985. I området finns gott om stigar och flera informationstavlor som berättar ingående om områdets intressanta geologi. Sörmon är mycket strövvänligt och är flitigt utnyttjat som friluftsområde.Här finns Sörmons motionsspår och vandringsleden Skutberget - Kil går igenom området.

Läs mer om Sörmons motionsspår 

Läs mer om vandringsleden Skutberget - Kil

Djur och natur

Landskapet vid Sörmon domineras av kilometerlånga, parallella sandryggar som löper i öst- västlig riktning. Växtligheten i området är mager med tallhed och ett torrt fältskikt med ris. De två mycket sällsynta hotade arterna sandödla och cypresslummer finns i området.

Hitta hit

Sörmon nås via väg E 18 väster om Karlstad eller från Skutbergets friluftsområde vid Vänerstranden. För att komma till parkeringsplatsen norr om E18: följ E18 västerut mot Oslo. Sväng av vid avfarten mot Randviken och Sörmon. Ta höger direkt efter avfarten och kör i knappt 200 m till en T-korsning där du tar höger. Följ sedan vägen, som sedan övergår till grusväg och som går parallellt med E18. Efter cirka 1.5 km anländer du till entrén och parkeringen.