Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vattendrag med mycket stenar

Nedre Prostgårdsälvens naturreservat

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Betet har skapat en varierad skog med luckor.

Ledens längd

Längd: Det finns ingen markerad led

Karta

Fakta om vandringsleden

Intresserad av

För fågelskådaren

Rik flora

Blandskog med mycket lövträd

Naturreservatet utgörs av ett 4,9 hektar stort blandskogsområde samt en delsträcka av Prostgårdsälven. Här finns en del riktigt grova träd och rikligt med död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. I trädskiktet finns många olika trädslag. Lövträd dominerar, men ungefär en tredjedel utgörs av gran. Bland lövträden dominerar klibbal, men här finns också gråal, ask, lönn, rönn, hägg, sälg och björk.

Frodig örtflora och fina fågelmiljöer

På marken finns en frodig, högvuxen örtflora med flera arter som indikerar näringsrika och fuktiga förhållanden, bland annat springkorn, gullpudra, ormbär och bäckbräsma.

Skogen utgör fina fågelmiljöer. Här trivs många arter av tättingar och de grova träden ger förutsättningar för t ex skogsduva och kattuggla att häcka. Lövträd och död ved lockar också hackspettar och vattendraget utgör en fin miljö för forsärla.

Lekområde för öring

Prostgårdsälven har i denna del ett starkt meandrande lopp och ett flertal tidigare älvfåror förekommer. Den norra halvan av vattendragssträckan inom reservatsområdet utgörs av strömmande/forsande vatten med stenig botten som delvis lämpar sig som lekområde för öring. I den södra halvan av området är vattendraget däremot lugnflytande med botten av finare material.

Ströva fritt i området

Som besökare är du välkommen att ströva fritt inom naturreservatet. Området är dock något svårframkomligt och markerad vandringsled saknas. Under sommarhalvåret kan betande nötkreatur finnas i området, så tänk på att visa hänsyn.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 km öster om Molkom. Sväng av från riksväg 63 och kör norrut på väg 240. Sväng höger mot Hulteby och följ vägen 1,3 km. Då har du naturreservatet på höger sida av vägen.

Du kanske också är intresserad av

Magisk liten vattenspegel i granskog

Styggvrån

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Granskogsbacke

Nordbybergets naturreservat

Naturreservatet Nordbyberget ligger i Örtensjöområdet norr om Molkom. Reservatet ligger på ett av de typiska hyperitberg som omger Örtensjöarna. Den rika berggrunden bidrar till att det bland annat växer mycket blåsippor, hassel och skogstry i reservatet.

Naturreservat

Vandringsleder

Strandkant vid tallskog

Dansarebacken

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?