Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vad gör Karlstads kommun?

För att Karlstad som organisation och geografiskt område inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet till 2030 arbetar vi på flera sätt. Vi gör det för att Karlstad ska vara en trygg och säker plats att leva på också i framtiden, och för att vi tror att en klimatneutral kommun innebär ett bättre liv i solstaden.

Kommunen har ansvar för många verksamheter, allt från drift, utveckling och skötsel av gator till skola och omsorg. Alla våra verksamheter berörs också av vårt klimatmål och här kan du lära dig mer om vad vi arbetar med för att vi ska kunna uppnå målet.

Energi- och klimatplanen

Ett viktigt verktyg för oss är Energi- och klimatplanen. Det som gör den betydelsefull är att den kopplas till en konkret handlingsplan med olika aktiviteter inom sex olika fokusområden:

  • Organisatorisk förmåga
  • Samarbete och kommunikation
  • Fossilfri och klimatsmart energitillförsel
  • Effektiv användning av effekt och energi
  • Negativa utsläpp från energisystem
  • Krisberedskap inom energiförsörjning.

Åtgärderna i Energi- och klimatplanen är något alla förvaltningar och bolag ska arbeta med och som ska följas upp systematiskt av verksamheten. Energi- och klimatplanen med handlingsplan, hittar du i länken “Strategiska planer och program” längst ner på den här sidan.

Klimatneutrala Karlstad 2030

Genom Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030” kraftsamlar 23 städer för att uppnå klimatneutrala och hållbara städer år 2030 – och Karlstad är en av dem. Syftet med satsningen är att snabba på klimatomställningen och tillsammans arbeta för missionen ”Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Varje år skriver vi på ett klimatkontrakt med Viable Cities och fem myndigheter. I det kontraktet beskriver vi vad vi ska göra för att öka takten i klimatomställningen. Om du vill fördjupa dig i arbetet med Klimatneutrala Karlstad 2030 hittar du mer information i länken längre ner på sidan.

Avfallsplanen

Avfallsplanen är Karlstads kommuns styrdokument för att styra avfallshanteringen mot ett hållbart och mer cirkulärt samhälle. Med hjälp av den arbetar vi bland annat för att avfallsmängderna ska minska och att återanvändningen ska öka. Snart kommer du som Karlstadsbo också kunna sortera ut allt ditt förpackningsavfall direkt hemma hos dig, alltså hemsortera, som vi i Karlstad valt att kalla det.

Avfallsplanen och Energi- och klimatplanen med handlingsplan, hittar du i länken “Strategiska planer och program” längst ner på den här sidan.

Här hittar du exempel inom olika områden:

Hållbara måltider

I Karlstads kommun gör vi smarta val för att främja hållbara och hälsosamma måltider i förskolor, skolor och på våra äldreboenden. Till exempel med hydroponiskt odlingsskåp där gymnasieskolorna kan odla kryddor och sallad i både pedagogiskt och hållbart syfte. Eller genom att mäta, väga och följa upp hur mycket av maten som slängs och vilken klimatpåverkan maten vi köper har.

Arbete för minskat matsvinn tillsammans med gymnasieelever

Under hösten 2024 kommer våra gymnasieelever att visuellt få förvalta 1 miljon kronor, vilket motsvarar kostnaden för slängd mat under ett år. Summan minskar i takt med hur mycket mat som slängs. Pengarna som blir kvar, det vill säga utifrån hur eleverna har kunnat förändra sitt beteende med att slänga mindre mat, kommer sedan investeras i något eleverna själva tycker är viktigt.

Karlstad är en Fairtrade City

Genom Fairtrade får odlare bättre förutsättningar att både ställa om produktionen för att minska sin klimatpåverkan och för att hantera de klimatförändringar som redan idag drabbar dem. För oss som Fairtrade City-diplomerad kommun innebär det att vi arbetar aktivt för att göra det lättare för dig som konsument att välja varor som är schysst producerade.


Ett besöksmål för cirkulär shopping

Tillsammans med second hand-handeln och andra aktörer som bidrar till en mer cirkulär ekonomi arbetar vi för att göra det lätt att handla smart och hållbart i Karlstad. Det gör vi bland annat genom guiden Smarta kartan, kampanjdagen Second hand-rundan, och att testa initiativ såsom den cirkulära popup-gallerian Rundgång.

Hållbara lån

På Karlstads stadsbibliotek och biblioteken i Vålberg, Kronoparken och på Våxnäs går det att låna bland annat brädspel, verktyg och musikinstrument. Konceptet kallas Hållbara lån och ger dig som Karlstadsbo en möjlighet att låna istället för att köpa prylar.

Fritidsbanken

Hos Fritidsbanken på Kronoparken och på Våxnäs kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis. Fritidsbanken Kronoparken ligger på Signalhornsgatan 2 och Fritidsbanken Våxnäs på Petersbergsgatan 13.

Karlstads resecentrum

Just nu byggs Karlstads resecentrum i centrala Karlstad. Ett resecentrum förenklar möjligheten till kollektivt resande när det blir nära till byten mellan tåg och buss. Det förbättrar inte bara möjligheterna för oss i Karlstad utan också som en resehubb för hela Värmland. Genom att bygga två passager över och under järnvägen binder vi också ihop staden och gör det enkelt att gå och cykla mellan centrum och stadsdelarna söder om järnvägen.

En ny fossilfri transport- och fordonsverksamhet

För att nå vårt mål om att vi ska vara fossilfria till år 2026 arbetar vi för att utveckla en ny transport- och fordonsverksamhet från januari 2025. Verksamheten kommer att ge oss större möjlighet till samordning och styrning till exempel genom att ta fram utbyggnadsplaner för laddinfrastruktur och genom att optimera utbudet av fossilfria fordon och maskiner.

Snabbusslinjen

Snabbusslinjen Karlstadsstråket gör det enklare att resa kollektivt och hållbart i staden. Första delen av Karlstadsstråket, mellan centrum och Rud, stod klar i december 2018. 2022 förlängdes snabbusslinjen till Jakobsberg. I nästa etapp som startar 2024 förlängs Karlstadsstråket från Rud till Välsvikens station.


Energikassen

För att hitta nya sätt att hjälpa till och nå ut till fler invånare har den kostnadsfria verksamheten Energi- och klimatrådgivningen på Karlstads kommun tagit fram Energikassen. Genom att låna en energikasse på Karlstads stadsbibliotek kan du lära dig att minska din energianvändning med hjälp av verktygen i kassen. Det kan hjälpa dig att spara pengar och minska din klimatpåverkan.

Belysning

Vi arbetar aktivt för att byta ut äldre gatubelysning och innebelysning i hela Karlstads kommun till mer energieffektiv LED-teknik. Först ut att bli helt klar med åtgärderna blir troligen bytet av belysning i den offentliga utemiljön som förväntas vara klart under 2025.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen som pulserar i Karlstads gator och värmer ditt hem, arbetsplats eller dina barns skolor är helt gjord av förnybar och återvunnen värme. I Karlstad var vi först ut med fjärrvärme för 76 år sedan, och den har gjort en förnybar resa från fossil olja till att idag kunna gå runt på förnybara och hållbara alternativ även när vi behöver stoppa någon av fjärrvärmepannorna.

Översiktsplan Karlstad 2050

När vi ritar upp framtidens Karlstad är hållbarhet ett nyckelord. Det innebär att framtidens Karlstad ska vara en kommun med balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Karlstads kommun har valt att utvidga den beskrivning av vilka konsekvenser planen kan få på miljön till att även omfatta de sociala och ekonomiska effekterna av en ny översiktsplan - en hållbarhetsbedömning. Genom att vi i den nya översiktsplanen planerar transportinfrastrukturen så att vi kan nyttja järnvägen bättre, så kan vi ha potential att minska transporternas klimatpåverkan. Översiktsplan Karlstad 2050 planeras beslutas under hösten 2024.

Klimatsmarta val när kommunen bygger nytt

Fastighetsavdelningen som bygger och underhåller fastigheter i Karlstads kommun har de senaste åren arbetat aktivt med anpassningar efter dagens nya miljökrav och kommunens egna klimatmål. Till exempel genom att vi sedan 2024 skrivit in i våra byggriktlinjer att vi vid nybyggnation alltid ska ställa krav på klimatreducerad betong nivå 2, allt vi bygger ska certifieras enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver och vid rivning och ombyggnationer återbrukas mycket material, bland annat genom kommunens egna byggåterbruksbutik, Sola byggåterbruk.

Hållbar stads- och samhällsplanering

Kommunens framtida klimatpåverkan kan minska genom en hållbar stads- och samhällsplanering. Samhällsplaneringen sätter ramarna för var olika typer av funktioner kan komma att etableras, vilket lägger grunden för människors möjligheter att göra klimatsmarta val i sin vardag. Trafikplanering och en strategisk placering av verksamheter och bostäder i närheten av kollektivtrafikstråk tillsammans med en utveckling av gång- och cykelnätet kan bidra till ett mer hållbart resande. Ett konkret exempel är hur byggherrar uppmuntras till att arbeta med mobilitetsåtgärder som till exempel bilpooler eller lastcykelpooler genom kommunens parkeringsnorm.

En hållbar stadsstruktur innebär även utrymme för stadens grönstruktur, som kan bidra till att minska klimatpåverkan samt hantera framtida klimateffekter. Grönstrukturen kan bidra med ekosystemtjänster kring bland annat luftrening, förbättring av lokalklimat och skydd mot extremväder.

Klimatmiljonerna – en satsning för framtiden

113 miljoner för att minska klimatavtrycket. Det är vad kommunfullmäktige valt att satsa under 2022–2025, för att kommunen ska få mer kraft att klara klimatmålen för 2030. Det har resulterade i ett 70-tal åtgärder som bidragit, och kommer att bidra, till en snabbare omställning än planerat. Pengarna har bland annat använts till att sätta solceller på ett antal fastigheter, byta gatljus och innebelysning till mer energieffektiva LED-lampor och att genomföra smarta ventilationsåtgärder som utbyte av fläktar och värmeåtervinning. Dessutom gör kommunen en satsning på byggprodukter som asfalt, trä, betong och tegel med så låg klimatpåverkan som möjligt. Pengarna har även använts till testa en återbruksgalleria i köpcentra och stöd till möbelåterbruk i nya skollokaler. Totalt innebär satsningen en minskning av växthusgaser på cirka 4 000 ton fram till år 2025. Det motsvarar bilresor på 2 miljoner mil eller 500 varv runt jorden. Insatserna innebär också en årlig driftbesparing på cirka 5 miljoner per år.

Miljö- och klimatutbildning för förtroendevalda och medarbetare

Alla förtroendevalda inom kommunens nämnder och bolagsstyrelser har under 2023 och 2024 genomgått en miljö- och klimatutbildning. Utbildningen har nu också lanserats till alla anställda i kommunen och dess bolag. Miljö- och klimatutbildningen har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för att hantera klimatutmaningen.

Elevborgarrådet för klimatet

Elevborgarrådet är ett demokratiprojekt som låter barn och unga komma till tals och komma med skarpa förslag kring hur kommunen kan sänka utsläppen. Projektet syftar inte bara till att engagera unga i klimat- och miljöfrågor utan också att skapa framtidstro och handlingskraft.

Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland

Miljööverenskommelsen är ett initiativ från Länsstyrelsen i Värmland för att skapa engagemang kring de regionala miljömålen. Den 22 februari 2022 tecknades den nya miljööverenskommelsen som kommer att gälla för Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland för perioden 2022-2025.

Drift av maskiner och verktyg hos KBAB

KBAB arbetar aktivt med att att ersätta och byta ut maskiner och verktyg som drivs av fossila bränslen till eldrivna alternativ. Målet är att när något byts ut så ska det ersättas med det mest miljövänliga alternativet.

Byggnation enligt miljöcertifieringen hos KBAB

Under 2023 startade KBAB planeringen av sitt första lägenhetshus som
byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad 4,0 på nivå silver. Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem och det mest använda i Sverige från en utomståendepart för att slå fast att det ska bli så miljövänligt som man önskar och har utlovat. Det hjälper oss att bygga med fokus på energi och klimat, cirkulärt byggande, klimatrisker, ekotjänster och inomhusmiljö. Vårt mål är att alla våra nyproducerade hus ska försöka uppnå miljöcertifieringen silver för att minimera klimatpåverkan både när vi bygger och förvaltar våra nya hus.

Sidan publicerad: 2024-04-26

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?