Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sök pengar för landsbygdsutveckling

Vill du göra en ideell insats och utveckla landsbygden eller den mindre tätorten där du bor? Då kan du söka pengar från Karlstads kommun.

Kontakt

Frågor om landsbygdsmedel besvaras av Henrik Lindholm, landsbygdsutvecklare.

Telefon: 054-540 10 33

E-post: henrik.lindholm@karlstad.se

Det finns möjlighet att söka pengar för särskilda insatser för landsbygdsutveckling. Varje år avsätter Karlstads kommun pengar för utveckling utanför den centrala tätorten. I nuläget avsätts 1 miljon kronor.

Det finns riktlinjer för hur pengarna får användas och hur de fördelas. De ska bidra till en positiv utveckling för landsbygden i kommunen.

Ansökan och urvalskriterier

Ansökningar tas emot, handläggs och beslutas löpande under året.

Karlstads kommun ser gärna en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen.

Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte att beviljas.

Vad kan du söka finansiering för?

 • Utvecklingsinsatser för området där du bor i Karlstads kommun.
 • Kompetenshöjande insatser.
 • Kultur och evenemang.
 • Marknadsföring och kommunikation.
 • Kommunal medfinansiering i satsningar tillsammans med andra finansiärer.

Vilka kan söka landsbygdsmedel?

 • Alla som av Karlstad kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör.
 • Sökande ska ha sin fasta hemvist i områden utanför Karlstad tätort och insatsen ska också göras i detta område. Landsbygdsmedlen omfattar landsbygdsområde och mindre tätorter baserat på SCB Statistikmyndighetens RegSO indelning. De RegSO koder med tillhörande områden som omfattas går att utläsa i nedanstående tabell. I riktlinjen under tabellen finns också en karta på sidan 5.
 • Om sökandes insats av Karlstad kommun bedöms gynna utvecklingen på kommunens landsbygd och mindre tätorter så kan avsteg göras från den geografiska avgränsningen.
Tabell – Geografisk avgränsning

RegSO Område*

RegSO kod

Alster-Skattkärr-Skattkärrs omland

1033

Edsgatan norra-Vallargärdet- Vallargärdets omland

1437

Edsvalla-Karlstads västra landsbygd

1439

Molkom-Blombacka

2632

Skåre omland

3320

Vålberg-Norsbron

4032

Väse-Karlstads östra landsbygd

4065

 

Prioriteringar vid beslut om stöd

 • Insatser som är ett led i en ekologisk, social eller ekonomisk hållbar utveckling av området.
 • Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen.
 • Bred nytta för bygden.
 • Insatser som motverkar diskriminering och bidrar till jämställdhet.
 • Bred förankring i området.
 • Hög andel medfinansiering i form av pengar, material eller tid.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida