Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ungdomsfullmäktige

Tycker du att det är viktigt att unga får göra sina röster hörda? Det gör vi också! Om du är nyfiken på vad ungdomsfullmäktige är och hur vi jobbar ska du läsa vidare här.

Vi representerar kommunens unga

Vi som är medlemmar i ungdomsfullmäktige kallas för ledamöter. Vårt uppdrag är att representera kommunens unga, helt utan koppling till de politiska partierna. Vi jobbar för att FN:s konvention om barns rättigheter efterlevs.

Barnombudsmannen: Läs mer om FN:s konvention om barnets rättigheter. Länk till annan webbplats.

Viktig dialog med kommunens nämnder och styrelser

Ungdomsfullmäktige har en rådgivande funktion i kommunen. Det betyder att vi kan vara med och påverka genom att diskutera olika frågor med politiker i kommunens nämnder och styrelser. Dialogen är viktig eftersom den ökar förståelsen mellan politiker och ungdomar om varandras värderingar och kunskaper.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig! Här nedanför ser du några exempel på vad det kan handla om.

Du kanske vill

 • veta mer om vad vi jobbar med just nu
 • föreslå en fråga som ungdomsfullmäktige kan jobba med
 • gå med i en av våra fokusgrupper
 • vara med på ett av våra stormöten
 • veta mer om hur valet går till
 • höra av dig om något helt annat?

Hör gärna av dig!

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Telefon: 054-540 39 54

Vi jobbar i mindre grupper och träffas på stormöten

Vi vill att alla ska få arbeta med de frågor som de är mest intresserade av. Därför jobbar vi i fokusgrupper. Där sitter ett antal ledamöter som vill jobba med specifika frågor.

En gång i månaden har vi stormöten. Då diskuterar vi och beslutar i olika frågor. Till våra stormöten bjuder vi in politiker och tjänstepersoner som berättar om sina verksamheter och lyfter frågor som vi kan jobba med.

Du lär dig massor i ungdomsfullmäktige

Som ledamot i ungdomsfullmäktige får du möjlighet att:

 • jobba i en demokratisk organisation
 • få inflytande i frågor som rör kommunens unga
 • lära dig att driva frågor och argumentera
 • få kunskap om hur demokratin och kommunen fungerar
 • åka på konferenser och studiebesök.

Vi väljer tillsammans ut frågor som vi vill vara med och påverka. Antingen lyfter vi frågorna själva, eller också kommer det in förslag från kommunen.

Ledamöter i ungdomsfullmäktige

Det är vi som är ungdomsfullmäktige under mandatperioden 2022/2023. Vår uppgift är att representera de unga i Karlstad.

 • Alexander Rydberg, Sundsta-Älvkullegymnasiet
 • Matilda Glaas, Sundsta-Älvkullegymnasiet

 • Felicia Johnsen, Nordic International School
 • Viktor Vannemyr, NTI Gymnasiet

 • Adam Al-Hag, Karlstads Globala Gymnasium
 • Danna Kasham, Nordic International School
 • Fredrik Hedman, Nobelgymnasiet
 • Fredrika Johansson, Nobelgymnasiet
 • Greth Jonåker, Rudsskolan
 • Karina Pogosova, Nordic International School
 • Laith Alkeddah, Nordic International School
 • Marius Kocys, Norrstrandsskolan
 • Noel Ward, Sundsta-Älvkullegymnasiet
 • Olle Ek, Hultsbergsskolan
 • Sabina Moberg, Rudsskolan
 • Sofie Winblad, Tingvallagymnasiet

Kallelser och protokoll

Ungdomsfullmäktige sammanträder en gång i månaden. När nästa mandatperiod börjar i höst 2023 kommer du att kunna ta del av våra kallelser och protokoll.

Aktiva fokusgrupper

I början av varje mandatperiod har vi en workshop där vi diskuterar och röstar på alla ledamöters förslag på frågor som de vill jobba med. Vi skapar sedan fokusgrupper utifrån de förslag som fått flest antal röster.

Gruppen jobbar med att planera och genomföra olika aktiviteter för unga, som till exempel evenemang, möten, workshops, studiebesök och temadagar. Det kan vara aktiviteter både internt i ungdomsfullmäktige och externt för unga som inte sitter med i ungdomsfullmäktige.

Gruppen jobbar också med att se över vad som finns för unga idag i form av fritidsgårdar och utbud av olika aktiviteter. En viktig fråga är att skapa fler aktiviteter för unga under loven, då många unga kan känna sig ensamma eller behöver komma ifrån hemmet. Gruppen vill skapa fler intresseinriktade fritidsgårdar och mötesplatser för unga. Aktiviteter bör också anpassas utifrån olika åldersgrupper.

Kontaktperson: Laith Alkeddah

Gruppen jobbar med att sprida kunskap om psykisk hälsa. Gruppen diskuterar och sprider kunskap om frågor som till exempel rasism, HBTQIA+, fördomar, alkohol och droger samt mobbning. Gruppen vill lyfta dessa frågor bland unga och jobba för att bryta normer. Gruppen vill också förbättra elevhälsan.

Kontaktperson: Greth Jonåker

Idag har Karlstad utvecklat en relativt välfungerande kommunal kollektivtrafik samt cykel- och gångbanor som används väl. Detta är viktigt för att ungdomar enklare ska kunna färdas både längre och kortare sträckor, men också för att klimatet ska gynnas.

Gruppen ska jobba för att cykel- och gångbanor samt effektiv kollektivtrafik prioriteras när nya områden planeras i kommunen. Dessutom ska gruppen diskutera underhåll av de cykel- och gångbanor som redan finns. Gruppen ska komma med förslag på prissänkningar av busskort och diskutera hur man kan förbättra kollektivtrafiken i Karlstads kommun och inom regionen.

Kontaktperson: Viktor Vannemyr

Gruppen ska jobba för att Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer kommer till skolklasser på högstadiet och gymnasiet och pratar om försvaret, deras arbete och varför man ska göra värnplikt.

Kontaktperson: Fredrik Hedman

FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030 slår bland annat fast att omedelbara åtgärder måste vidtas för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Om vi ska nå de globala miljömålen och Sveriges miljömål måste konsumtionens miljöpåverkan minska.

Merparten av konsumtionens utsläpp kommer från invånarnas inköp av mat och kläder. Många har hög medvetenhet om miljöproblem, men anser att det finns för många barriärer i vägen för en mer hållbar konsumtion.

Gruppen ska jobba med att tillföra ett ungdomsperspektiv i utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Hur banar vi vägen mot en mer hållbar konsumtion? Hur blir vi mer cirkulära?

Kontaktperson: Alexander Rydberg

Så här kan du påverka

Du kan engagera dig på flera sätt. Kandidera till ungdomsfullmäktige eller var med och påverka utan att vara invald. Alla kan vara delaktiga!

För att sitta med i ungdomsfullmäktige måste du kandidera. Det kan alla som är folkbokförda i Karlstads kommun och mellan 15 och 19 år (du måste fylla 15-19 år under samma år som valet genomförs).

När du kandiderar ställer du upp i valet till ungdomsfullmäktige. Valet genomförs på alla högstadie- och gymnasieskolor i Karlstads kommun under våren.

Du kan vara med och påverka även om du inte sitter med i ungdomsfullmäktige. Alla från årskurs åtta upp till sista gymnasieåret är välkomna att sitta med i våra fokusgrupper eller delta i andra projekt.

Är du intresserad av att sitta med i någon av fokusgrupperna eller har du förslag på vad ungdomsfullmäktige kan jobba med? Hör av dig till oss!

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Varje medborgare i Karlstads kommun har rätt att ställa frågor, lämna e-förslag och synpunkter. Detta gäller även om du är under 18 år och inte har rösträtt.

Ställ frågor eller lämna synpunkter.

Lämna ett e-förslag.

Du kan också berätta för kommunen om vad du tycker i olika frågor genom att delta på kommunens medborgardialoger.

Medborgardialog är när kommunen tar initiativ till dialog med Karlstadsborna för att skapa delaktighet och öka deras inflytande.

Läs mer här och se vilka dialoger som är aktuella och genomförda.

Du kan också höra av dig till med dina förslag och synpunkter. Karlstads politiker tycker det är värdefullt att få höra ungas synpunkter och förslag. På så sätt kan de lära sig mer om ungas situation i Karlstad.

Här hittar du en lista med kommunens politiker.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?