Dagvatten

Så här gör kommunen plats för dagvattnet

Två arbetare placerar ut en brunn i fåra

Kommunen jobbar på flera olika sätt för att göra plats för vattnet och göra staden mer motståndskraftigt mot skyfall. Vi separerar bland annat ledningar, sänker parker och bygger dagvattenmagasin där vattnet kan lagras när det regnar mycket.

Kommunen ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Det allmänna ledningsnätet ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade. Vi jobbar också för att se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls.

Vi som kommun har också har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Gator, parker och planteringar, mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar. 

Arbeten för att göra plats för vattnet

Här listar vi några exempel på arbeten som vi har gjort för att göra plats för vattnet: 

  • Regnbäddar i Viken. Vattnet leds till växtytor där föroreningarna renas innan det når Mariebergsviken.
  • I Klaraborgsviadukten, under järnvägsbron och Hamngatan, förbättrar vi kapaciteten att pumpa bort vatten från viadukten så vi är bättre rustade för framtida skyfall. 
  • På Strandhagagatan på Råtorp har vi lagt en ny grövre dagvattenledning ut till Klarälven.
  • På Wåxnäs har vi ett dagvattenmagasin som fördröjer dagvattnet. I magasinet lagras vattnet innan det går vidare, för att få ett jämnare flöde i ledningar. 
  • Sågverksgatan på Lamberget är en så kallad skyfallsväg. Till skillnad från vanliga vägar är vägbanan här v-formad och lutar in mot mittlinjen. Hela gatan lutar sedan mot en låg punkt där vattnet så småningom leds ut i Klarälven.

Dagvattenplan 

Karlstads kommun har tagit fram en dagvattenplan och en riktlinje för dagvattenhantering i kommunen. Syftet med dagvattenplanen är att Karlstads kommun ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering och att med stöd av planen kunna uppfylla kommunens ansvar enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt, regeringens etappmål för dagvatten och att skapa en gemensam helhetssyn i dagvattenarbetet. Här kan du läsa mer om dagvattenplanen.

Uppdaterad den