Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Norra Gärdesgatan

Karlstads kommun lägger nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på östra delen av Norra Gärdesgatan. Arbetet startar vecka 10 2023 och kommer att pågå cirka 8 veckor.

Vi kommer att lägga nya vatten-,och spillvattenledningar och komplettera med dagvattenledningar. Därefter kommer gatan att läggas om och asfalteras och nya stolpar för gatubelysning kommer att sättas.

Var?

På Norra Gärdesgatan nr 1-5, 2-2 A samt Älvåkersgatan 44 på Råtorp i Karlstad.

När pågår arbetet?

Arbetet startar vecka 10 2023 och kommer att pågå cirka 8 veckor. Arbetet kommer att starta i korsningen med Älvåkersgatan och fortsätta österut. Det kommer vara ett öppet schakt på cirka 20 meter under hela arbetet. Vi fyller i schaktet efter hand när arbetet rör sig framåt. Asfaltering utförs under våren 2023.

Hur påverkas omgivningen?

Boende längs gatan kommer inte att kunna nå sina parkeringsplatser under delar av entreprenaden.

Boende på omliggande gator kommer alltid att kunna ta sig till sin fastighet. Tung trafik kommer att röra sig i området.

En provisorisk utfart kommer att utföras från Norra Gärdesgatan till Skogholmsvägen, den kommer att regleras med trafikljus på Skogaholmsvägen. Den provisoriska utfarten kommer att tas bort när arbetena har färdigställts.

Frågor?

Om du har frågor kontakta projektledare Charlotte Stenberg, charlotte.stenberg@karlstad.se, 054-540 86 17 eller byggledare Tomas Jonasson, tomas.jonasson@karlstad.se, 054-540 66 47

Uppdaterad den