Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Att tänka på vid utredning av temperatur och drag

Om någon av dina hyresgäster klagar på låg temperatur eller luftdrag i sin bostad ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du måste låta utföra en utredning. Här kan du läsa om vad som ska ingå i en utredning av temperatur och drag inomhus.

Alla mätningar ska så långt som möjligt utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Mätningarna ska utgå från en sittande person på de platser i bostaden där den klagande upplever störningarna.

Mätningarna bör utföras vid en relevant utomhustemperatur. Till exempel bör inomhustemperaturen mätas under normala vinterförhållanden (cirka -10 till 0 grader) vid klagomål på kyla under vintertid.

Indikerande (enkel) mätning

Undersökningen kan göras i två steg. I ett första steg kan en enkel mätning göras för att få en uppfattning om inomhusklimatet. En sådan ska innehålla:

  • Mätning av lufttemperatur.
  • Golvtemperatur.
  • Utomhustemperatur.
  • Bedömning av lufthastighet och luftrörelser. Kontroll av luftrörelser kan enklast göras med rök.

Utförlig mätning

Om mätresultaten från den indikerande mätningen inte uppfyller värdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd, eller om det visar sig att det drar i byggnaden, ska en utförlig mätning utföras. En utförlig mätning ska innehålla:

  • Operativ temperatur.
  • Golvtemperatur.
  • Vertikal temperaturskillnad mellan 0,1 och 1,1 meter ovan golv.
  • Inomhusluftens medelhastighet.
  • Utomhustemperatur.

En mätning av strålningstemperaturskillnader och kontroll av köldbryggor och otätheter kan också ingå i den utförliga mätningen.

Miljöförvaltningen kräver en utförlig redovisning

Det är viktigt att utredningen redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den fungerar som underlag när miljöförvaltningen bedömer om olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken föreligger eller inte.

Det ska framgå hur mätningarna har utförts och var i bostaden de skett. I övrigt ska felkällor anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som avvikande. Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av redovisningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida