Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Att tänka på vid en ventilationsutredning i en bostad

Om en hyresgäst klagar på dålig ventilation i sin bostad ska du som fastighetsägare kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du måste göra en utredning. Här kan du läsa om vad som ska ingå i en ventilationsutredning för en bostad.

Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att fastighetens ventilation med fastställda intervaller genomgår en funktionskontroll, en så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ett godkänt OVK-protokoll är dock ingen garanti för att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav - bostadens luftomsättning och luftflöden måste också kontrolleras.

Följande uppgifter och mätningar ska ingå i utredningen

  • Uppgift om bostadens ventilationssystem; S, F, FT eller FTX*.
  • Uppgift om i vilka rum och var i rummen tilluftsventiler och frånluftsventiler är placerade. Vid S- och F-system ska ventiltyp för tilluft anges.
  • Mätning av luftomsättningen (kallas också frånluftsmätning). Ska anges som rumsvolymer per timme (rv/h). Vid FT- och FTX-system ska även tilluftsflöde och tilluftstemperatur mätas. För S-system bör luftflödesmätningar inte utföras om utomhustemperaturen överstiger +10 grader.
  • Lufttemperatur inomhus och utomhus.
  • Antal rum i bostaden, takhöjd och bostadsyta.
  • Noteringar om eventuella brister i ventilationen, till exempel bristande överluftspassage eller att luften strömmar oönskade vägar såsom från badrum/kök mot vardagsrum/sovrum eller motsvarande.

    * Självdragsventilation (S). Fläktstyrt frånluftssystem (F). Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT). Fläktstyrt från- och tilluftssystem med värmeväxlare (FTX).

Viktigt med en tydlig redovisning

Utredningen måste redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den fungerar som underlag för miljöförvaltningen då vi bedömer om olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken föreligger eller inte.

I övrigt ska felkällor anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som avvikande. Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av redovisningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida