Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bättre förutsättningar för mindre hackspett

Avslutat projekt: Den mindre hackspetten är, precis som namnet antyder, Sveriges minsta hackspett. I rödlistan är den kategoriserad som nära hotad. Karlstads kommun har pekat ut mindre hackspett som en av våra ansvarsarter, vilket innebär att den är en av de arter vi vill fokusera lite extra på i vårt naturvårdsarbete.

LONA-projekt

I ett LONA-projekt som beviljats bidrag från Länsstyrelsen och som pågått under perioden 2017-2021 har vi kartlagt områden för att se var fågeln finns. Vi har också gjort åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för den mindre hackspetten och andra lövskogslevande arter genom att bilda ett naturreservat vid Ölman och röja bort gran för att gynna lövträden.

Föredrar löv- och blandskogar

Anledningen till att den mindre hackspetten är rödlistad som nära hotad är på grund av att kvaliteten på dess livsmiljöer försämras och att antalet individer som förökar sig minskar. Hackspetten föredrar löv- och blandskogar, helst ska det finnas äldre björkar, almar och alar. I våra svenska skogar är förekomsten av lövträd, framförallt äldre lövträd, låg. Orsaken till minskningen av lövträd i vårt skogslandskap beror främst på vårt intensiva skogsbruk. Hyggen och ungskogar kan ha ett stort lövinslag men där saknas oftast de äldre träden.

Häckar i lövträdsstammar och stubbar

Mindre hackspett behöver minst 40 hektar äldre lövdominerad skog inom ett område på 200 hektar för att ha bästa förutsättningar för att häcka. När en individ har häckat i ett område lever den kvar där, nästan undantagslöst, resten av livet. De häckar i murkna lövträdstammar eller stubbar, vanligen 3-7 meter över marken. Varje år hackar de ur ett nytt bohål, där de sedan kan ruva på sina ägg. Tillgång på gamla och/eller döende lövträd är av den anledningen mycket viktig för dem.

Karlstad är ett viktigt område

Arten finns idag utspridd i nästan hela Sverige, men Karlstads kommun är ett otroligt viktigt område för den mindre hackspetten. Längs vattendrag och branta sluttningar som är svårtillgängliga för skogsmaskiner blir ofta skogen kvar, då får träden möjlighet att åldras, dö och föryngras av sig själva. Längs våra älvar i Karlstads kommun finns områden som redan är viktiga lokaler för den mindre hackspetten, men det finns också potentiella områden som skulle kunna bli mycket mer attraktiva.

77 områden har kartlagts

I det här projektet valdes 77 områden ut, spridda över kommunen, som hade potentiella livsmiljöer för mindre hackspett. Dessa områden inventerades våren 2017 för att kartlägga artens förekomst. Utöver det samlades även uppgifter in om lövskogsbeståndens lämplighet som livsmiljö för mindre hackspett samt om området är i behov av åtgärder för att bevara och/eller utveckla dess värden för hackspetten.

Röjning och naturreservat för att gynna arten

För att skapa bättre förutsättningar för den mindre hackspetten har kommunen som en del i LONA-projektet färdigställt naturreservatet Ölmans lövskogsraviner. Det innebär att 147,4 hektar lövskog utmed Ölman har fått ett långsiktigt skydd. Vi har även röjt bort ung gran i ett antal skogsområden utmed Ölman för att gynna lövträden och göra skogarna mer gynnsamma för mindre hackspett. Att göra åtgärder för mindre hackspett kommer även vara positivt för andra hackspettarter, inte minst den akut hotade vitryggiga hackspetten, men även andra organismgrupper som är knutna till fuktigt belägna lövskogspartier.

LONA logotyp

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida