Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kartläggning av större vattensalamander

För att säkerställa den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad i Karlstad påbörjade kommunen LONA-projektet kallat Småvatten under våren 2019. Vi inventerar småvatten för att ge en bild av hur tillgången på lämpliga livsmiljöer ser ut idag och hur populationerna av groddjur utvecklats. Längst ner på sidan hittar du rapporten.

Större vattensalamander är en av Karlstads kommuns elva ansvarsarter. Vi har valt ut ansvarsarterna bland olika arter som är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade, men där en betydande del av artförekomsten finns i Karlstads kommun. Förhoppningen är att vi genom projektet kan behålla och skapa gynnsamma miljöer där salamandern trivs. Vi vill också sprida kunskap om den större vattensalamandern och dammarna den lever i.

Dammar och småvatten inventeras igen


De aktuella dammarna/småvatten som nu inventeras har tidigare inventerats under 1991, 1999 och 2006.

Genom att åter inventera dessa samt några nya kan projektet ge erfarenheter som bidrar till att optimera effekterna av nya restaureringsinsatser. Att restaurera ett antal småvatten i kommunen syftar till att säkerställa tillgången på lämpliga reproduktions- och yngelmiljöer för den större vattensalamandern. Förutom att inventera och restaurera ingår även i projektet att nyskapa ett småvatten. Syftet med att nyskapa ett småvatten är att underlätta för den större vattensalamandern att sprida sig mellan befintliga småvatten genom att minska avståndet mellan lämpliga reproduktionslokaler.

Igenväxta dammar - ett allvarligt hot


I Karlstads kommun finns det kluster av småvatten som ligger i jordbrukslandskapet på Segerstads-halvö, inom I2-skogens strövområde och kring sjön Alstern. Med småvatten menas små permanenta, ofta fiskfria dammar och tjärnar. Ofta handlar det om grävda dammar som tidigare använts till kreatursbevattning eller som branddammar. Dessa småvatten har mycket stor betydelse för groddjur och vattenlevande insekter.

Kan vandra upp mot 1000 meter


Eftersom betydelsen av dammar och småvatten för jordbruk och brandskydd har minskat läggs allt fler dammar igen eller tillåts växa igen. Det är ett allvarligt hot mot grodor och salamandrar som lever i dem.

Småvattnen är särskilt viktiga under lekperioden och under tiden de är yngel. De vuxna salamandrarna lämnar därefter dammen och nyttjar främst landmiljön inom en radie av 50-300 meter från sin lekdamm. Man har sett större vattensalamander vandra upp mot 1000 meter för att hitta en lämplig damm, men det är ovanligt då de har en begränsad spridningsförmåga. Därför är det så viktigt att det finns dammar inom lämpligt spridningsavstånd, samt att landmiljön är tillfredställande för dem. De vill gärna ha gott om död ved, stenrösen eller gamla husgrunder att krypa in i för att ta skydd.

Restaurera och skapa bättre förutsättningar


När man restaurerar småvatten fokuserar man både på hur det ser ut i själva vattnet, om det till exempel behöver grävas ur, och på landmiljön. Runt omkring ett småvatten kan man bland annat placera ut död ved i olika nedbrytningsfaser, gärna på en solig öppen plats så det blir varmt och skönt. Tanken är att kommunen kan restaurerar miljöer där den större vattensalamandern trivs så att de kan fortsätta leva där.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida