Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Igenväxta stränder öppnas

På grund av den pågående igenväxningen av Vänerns stränder har Karlstads kommun genomfört LONA-projektet Blotta sanden. Projektet syftar till att bevara och återskapa de öppna sandstränderna vid Vänern både för att gynna flora och fauna och för att förbättra för bad och rekreation.

Under sommaren 2013 undersökte kommunen igenväxningssituationen, behovet av skötselåtgärder samt hur många exemplar av liten myrlejonslända det fanns. Under 2014 och 2015 har sju utvalda stränder restaurerats. Totalt har kommunen blottlagt cirka 28 000 kvadratmeter sand under projektet.

Sandstränderna är viktiga miljöer för exempelvis olika insekter, men de är även viktiga miljöer för oss människor. Om sandstränderna växer igen riskerar vi att förlora flera ovanliga och rödlistade arter och vi riskerar även att förlora våra vackra badstränder.

Liten myrlejonslända är en av de arter som behöver öppna sandytor och som hotas av att stränderna växer igen. Artens utbredning i Sverige är framför allt knuten till havskusterna. Vid Vänerns stränder samt på Sörmon finns Sveriges enda inlandsfynd av arten. Det gör att Karlstads kommun kan sägas ha ett särskilt ansvar för mindre myrlejonslända.

Inventering 2013

Vid inventeringen 2013 hittades arten på 25 av 41 sandstränder, vilket gav kunskap om 15 tidigare okända lokaler för liten myrlejonslända. Totalt räknades över 4000 larver med flest observationer på Arnöns sandstränder. Under inventeringen observerades även några andra ovanliga sandlevande arter, exempelvis en ny art för Värmland, dynvargspindeln.

Uppföljning

Avslutade projekt

Avslutat projekt

Syftet med åtgärderna vid Alsters strandbad var att utöka sandstranden mot öster och skrapa fram sandbottnen som täckts av vass för att möjliggöra bad samt öka tillgängligheten i hela området. De äldre tallar som står utmed strandlinjen skulle bli mer solbelysta.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar och rötter, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden, har nu sandstranden utökats och blivit mer tillgänglig och de äldre tallarna har blivit mer solbelysta.

I vattnet har vassen grävts bort i den inre delen och slåttrats ned längre ut. Sandbottnen är nu blottlagd och området bedöms som badvänligt. De gamla badhytterna utmed strandkanten har åter blivit mer synliga. Arbetet har inneburit att ca 280 kvadratmeter sand blottlagts samt att cirka 2600 kvadratmeter sandbotten skrapats fram.

 

Alsters strandbad. Två bilder på Alstars strandbad, den ena före och den andra efter sandstrandsrestaureringen 2014.
Före och efter restaureringsarbetet, östra delen med vy västerut.

Avslutat projekt

Syftet med åtgärderna vid Kvinnholms sand var att blottlägga sand och återskapa solbelysta sand- och trädmiljöer som gynnar insektslivet. I området finns sanddyner och dess sydslänter bör vara solbelysta, liksom de äldre tallarna i området som tidigare stått skuggade av yngre träd. Genom att återskapa en stor sandstrand ville vi också öka värdet för friluftslivet.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för mindre myrlejonslända, men också förbättrats för bad och rekreation.

Området har fått en ökad blottlagd sandyta på cirka 5 500 kvadratmeter och flera äldre tallar står nu fritt och mer solbelyst. Stora strandpartier har åter blivit tillgängliga för bad. Flera myrstackar finns i områdets ytterkanter, död ved har skapats och i partier finns en mosaik av markvegetation och blottlagd sand. Dessa återskapade miljöer förväntas ha goda möjligheter att hysa en växande population av den liten myrlejonsländan. Utmed strandlinjen har en del grästuvor sparats, vilket utgör goda livsmiljöer för dynvargspindeln som på Kvinnholms sand har sin enda kända lokal i Värmland.

På Kvinnholms sand finns inlandssanddyner vilket är en ovanlig och bevarandevärd naturtyp som nu genom restaureringsarbetet blivit mer synlig. Området ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat och vid besök bör man visa extra stor hänsyn till de höga naturvärden som finns kopplade till solbelyst sand.


Kvinnholms sand sandstrandsrestaurering
Före och efter restaureringsarbetet, vy mot öst från västra delen av sandstranden.

Avslutat projekt

Syftet med åtgärderna på Långerudden var att bevara och återskapa de öppna sandmiljöerna med mål om minst 90 % blottlagd sand. Här bör finnas en mosaik av mjölon, blottad sand och äldre tallar. Den angränsande ljungheden i norr bör vara fri från yngre träd.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för sandlevande insekter. Hela området har en ökad blottlagd sandyta på cirka 6 600 kvadratmeter. I östra delen blottlades en stor sandyta som kan fungera som en badstrand. Vidare västerut återskapades miljöer med en mosaik av mjölon och blottad sand, vilket bedöms som mycket lämpligt för liten myrlejonslända.

Mot väster, på själva udden, återskapades stora sandytor och död ved ligger i dess utkanter. Sikten ut mot Vänerns öppna horisont har ökat avsevärt. De äldre tallarna som står utmed stranden frihöggs och yngre karaktärstallar sparades. Ljungheden röjdes på yngre tallar. Restaureringen bedöms ha gynnat många arter, bland annat den mindre myrlejonsländan och den för Värmland ovanliga sandvargspindeln.

Området ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat och vid besök bör man visa extra stor hänsyn till de höga naturvärdena kopplade till solbelyst sand.


Långerudden. Före och efter sandstrandsrestaurering 2014.
Före och efter restaureringsarbetet, vy mot väst och själva Långerudden.

Avslutat projekt

Stora Björnrukan är sommartid en välbesökt badplats. Syftet med åtgärderna var att öka andelen solbelyst sand i området till minst 90 % samt att hugga fram de äldre tallarna så att de står fritt och mer solbelyst.

Eftersom det vid inventeringen sommaren 2013 hittades relativt få myrlejon sett till den stora öppna sandyta som fanns på Björnrukan, bedömdes det att det fanns behov att öka andelen blottad sand ytterligare för att skapa mer livsmiljöer för insekter utanför de mest välbesökta delarna av sandstranden där myrlejonen kan leva lite mer ostört.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för liten myrlejonslända och andra sandlevande insekter samtidigt som stranden blivit mer tillgänglig för bad, framförallt i den östra delen.

De äldre tallarna som finns i området står nu mer fritt och solbelyst och blir därmed goda livsmiljöer för insekter kopplade till äldre tallar. Det estetiska värdet har ökat då de äldre tallarna nu är mer synliga. På sandstranden har en del stockar placerats ut för att vara till nytta för insekter som lever på död ved, men även för att fungera som sittplatser för besökare. Hittills har cirka 5 600 kvadratmeter sand blottlagts och arbetet avslutades i västra delen av Stora Björnrukan och kommer att fortsätta hösten 2015 vid Lilla Björnrukan samt området mellan Stora och Lilla Björnrukan.

Stora Björnrukan ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat, men är också en kommunal badplats.

Stora Björnrukan sandstrandsrestaurering
Före och efter restaureringsarbetet, i östra delen med vy västerut.

Avslutat projekt

Syftet med åtgärderna vid Tallskär var att blottlägga minst 90 % den tidigare öppna sandytan. Träd skulle kapas ned för att inte skugga sanden. Åtgärderna skulle göra sandstranden till en lämplig livsmiljö för sandlevande insekter.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för liten myrlejonslända och andra sandlevande insekter. Sandstranden i söder bestod av klappersten då inte hela ytan kunde blottläggas utan en allt för stor påverkan på den geologiska formationen som udden består av. Därför fokuserades insatserna till att blottlägga sanden i den del av stranden som består av ren sand.

Totalt blottlades 1 770 kvadratmeter sand som bedöms som lämplig miljö för sandlevande insekter. På Tallskärs sandstrand finns flera mindre vanliga stekelarter som nu har fått bättre chanser att överleva.

Området ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat och vid besök bör man visa extra stor hänsyn till de höga naturvärdena kopplade till solbelyst sand.


Tallskär sandstrandsrestaurering
Före och efter restaureringsarbetet, vy mot väst från östra delen av sandstranden

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida