Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gynna livsmiljöer för reliktbock

Reliktbocken är en av Karlstads kommuns ansvarsarter, det betyder att vi värnar extra mycket om arten och försöker se till att den trivs. Vi har inventerat och kartlagt var relikbocken finns och skapat bättre livsmiljöer för den.

LONA-projekt

Under 2019 startade vi i Karlstads kommun det lokala naturvårdsprojektet ”Reliktbock - en ansvarsart i Karlstads kommun”. Projektet syftar till att få bättre kunskap om var reliktbocken förekommer i kommunen och vilka miljöer (både nuvarande och framtida) som är värdefulla för skalbaggen. I projektet ingår också att genomföra åtgärder som förbättrar livsmiljön för reliktbock och information till allmänheten för att öka kunskapen om reliktbock. Projektet har medfinansierats av statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Reliktbock- en 10-15 mm lång skalbagge
Reliktbock

Reliktbock

Reliktbock är en skalbagge som hör till familjen långhorningar. Den är långsmal, brun och cirka 10-15 mm lång. Arten är idag rödlistad som nära hotad (NT) i den svenska rödlistan (2020) och utsedd till en av Karlstads kommuns ansvarsarter.

Reliktbocken är knuten till mycket gamla, levande och solbelysta tallar. Larvutvecklingen verkar ta två år och sker inne i barken på gamla, levande och solexponerade tallar. Reliktbockens kläckhål är 3-4 mm breda och ovala. Kläckningen sker oftast kring midsommartid. När reliktbocken hittar en tall som passar så nyttjas detta träd oftast under lång tid, ibland upp till fler decennier. Det är vanligt att angreppen sker i ett eller ett fåtal träd. Detta fast det finns fler lämpliga tallar i samma område.

Reliktbocken är en art som är relativt svår att få syn på. De fullvuxna skalbaggarna är aktiva i skymningen, men de kan också ses springandes på tallstammar under dagtid under varma sommardagar. Skulle du höra ett smattrande ljud från en gammal tall så kan det vara reliktbocken du hört. Det smattrande ljuden skapas då reliktbocken sätter sig under en lös barkflaga och snabbt slår ryggen mot den.

Får du inte syn på en reliktbock så är spåren efter skalbaggen betydligt lättare att hitta. Spåren syns vanligen på trädets solsida. En tall som nyttjas under lång tid utvecklar ett speciellt utseende med gulaktig färg och avflagnande bark med en stor mängd larvgångar och kläckhål. Den gyllengula färgen kommer från kådinlagring i larvgångarna och syns ofta tydligt på långt håll.

Inventering av reliktbock

Under 2019 genomfördes en inventering av reliktbock. Totalt inventerades 50 områden i Karlstads kommun med en sammanlagd areal av 240 hektar. Huvuddelen av områdena var belägna i Karlstads tätort. Eftersom reliktbock kan vara svår att få syn på så skedde inventeringen genom att leta efter larvgångar och kläckhål i levande tallar.

Resultatet av inventeringen är glädjande och visade att 82 tallar har säkra gnagspår av reliktbock. Flertalet av dessa tallar återfinns vid Borgmästarholmen och Norra fältet. Det är områden som tidigare är kända lokaler för reliktbock. Många nya fynd av reliktbock hittades också, bland annat i I2-skogen, Färjestad, Gruvlyckan, Svinbäcksberget och Rud. Tidigare har reliktbock även hittats på öar i Segerstads skärgård.

I stort sett samtliga spår av reliktbock har påträffats i utkanten av skogsområden i solexponerat läge, i halvöppna skogsdungar eller på fristående träd. Syd- och sydväst kanter verkar vara särskilt attraktiva för insekten. Värdträden utgörs av gamla eller mycket gamla tallar, oftast med grova stammar och med välutvecklade och vida kronor. Värdträdens stammar befinner sig i regel mer eller mindre i regnskugga under den egna kronan eller från träd som växer intill, vilket ger ett förhållandevis torrt och skyddat läge samt liten eller ingen lavpåväxt på stam och bark.

Gynna livsmiljöer för reliktbock och underlätta spridning för arten

Reliktbockens specifika krav på sin livsmiljö gör arten känslig i ett landskap som präglas av modernt skogsbruk och som saknar de viktiga störningsfaktorer som gör att gamla tallar utvecklas på ett sätt som passar skalbaggarna. De störta hoten för reliktbock är avverkning av gamla tallar, igenväxning och att det i framtiden inte kommer nyskapas lämpliga tallar för arten.

Inventeringen visade att flera av de viktigaste tallområdena för reliktbock var påverkade av igenväxning. För att skapa bra livsmiljöer för reliktbock och andra arter som är knutna till solbelysta tallar, har vi under 2020 arbetat med att friställa gamla tallar.

Genom att röja bort sly och yngre träd kan de gamla tallarna återigen blir solbelysta. I de områden som är värdefulla för reliktbock kommer återkommande röjningar att genomföras så att tallarna fortsätter att vara solbelysta under lång tid.

Trygga återväxten av värdträd

För att gynna reliktbocken på sikt är det även viktigt att åtgärder genomförs för att trygga tillgången på gammal, solexponerad tall i framtiden. I Karlstad har vi under 2020 röjt några områden med äldre tall där reliktbocken inte ännu finns, detta för att se till att det finns lämpliga efterträdare till de värdträd vi har idag. För att reliktbocken ska ha möjlighet att sprida sig till nya områden så ligger tallarna i nära anslutning till kända lokaler av reliktbock.

LONA logotyp

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida