Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flicka som håller två färgade trekanter för ögonen

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds Karlstads kommuns skolor, från förskolan upp till årskurs 9.

Genom NTA får barn och elever närma sig ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik på ett lustfyllt sätt. Barnen i förskolan får en tidig inblick i naturvetenskap och teknik och eleverna i grundskolan får bland annat träna på strategier för att lösa problem och utvecklar handlingskompetens.

Undersökande arbetssätt

NTA bygger på ett undersökande arbetssätt med teman som är utvecklade utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. När barn och elever får arbeta praktiskt med ett tema kan de få lättare att ta till sig kunskapen och intresset för naturvetenskap och teknik kan växa.

NTA bygger på att barn och elever ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra och dokumenterar sitt arbete. Förebilden är den forskande naturvetaren och barnens och elevernas frågor leder till mer experimenterande och ökad kunskap om de olika teman som erbjuds.

Karlstads kommun har varit medlem i NTA sedan 2010.

Nästan 30 olika teman

I Karlstads kommun används nästan samtliga NTA-teman som finns för förskolan och grundskolan.

Samtliga teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. Lärande för hållbar utveckling finns här med som en röd tråd i alla teman för att rusta handlingskompetenta framtida medborgare. Det bidrar till att barn och elever aktivt kan delta i samhällsutvecklingen.

Logotyp Ljungbergsfondeb

Investering av Ljungbergsfonden

Arbetet med NTA i Karlstads kommun har möjliggjorts genom investeringar av Ljungbergsfonden. De har också investerat medel i ett projekt som utvecklat samverkan mellan skola och arbetsliv.

Genom att koppla NTA-lådor till arbetslivet kan skolan öka elevernas valkompetens och samtidigt får näringslivet möjlighet att arbeta långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning. Framtidens arbetskraft finns i grundskolan och det är där arbetslivet har möjlighet att inspirera, bryta stereotypa val och lyfta fram mångfald och jämställdhet inom de branscher som rör naturvetenskap och teknik.

Logotyp NTA

Laboratoriet, Kolvgatan 3
Telefon: 054-540 31 79
E-post: laboratoriet@karlstad.se

Sidan publicerad: 2023-03-19

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?