Förvaltningar

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ledningsarbete
Ledningsarbete

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, natur, fastigheter samt vatten och avlopp.

Teknik- och fastighetsförvaltningen är den del av kommunen som sköter om det mesta av det fysiska som Karlstadsborna ser omkring sig i kommunen. Det är vi som sköter om skolan som barnen går i, badplatserna och parkerna som de leker i på somrarna, vägarna vi går, cyklar och kör på om dagarna och det är vi som ser till att det kommer vatten ur kranarna till morgonkaffet. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad

Förvaltningen består av cirka 550 personer och den styrs av teknik- och fastighetsnämnden. Nämnden beslutar om ramarna för verksamheten, både fördelningen av de ekonomiska ramar som ges av kommunfullmäktige och anger dessutom inriktningen för verksamheten samt gör prioriteringar.

Här kan du läsa en broschyr om teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter

Gator och trafik

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser samt trafik- och parkeringsfrågor. Vi är även hamnmyndighet och hanterar frågor som rör hamnar och båtplatser.

Dricksvatten och VA-system

Vi producerar och levererar dricksvatten, avleder dagvatten, renar spillvatten och ansvarar för byggande, drift och underhåll av de anläggningar och det ledningsnät som ingår i VA-systemet.

Fastigheter och naturvård

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar kommunens fastigheter. Vi har hand om kommunens egna lokalförsörjning med tillhörande ny- och ombyggnation.

Vi ansvarar för förvärv och försäljningar av fastigheter, markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv.

Internservice

Vi erbjuder även internservice till alla förvaltningar och bolag så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag. Internservicen består bland annat av städtjänster, persontransporter, bil- och cykelpooler, fordonsuthyrning, arbetsplatsservice och transporter. 

Enheten för städservice är sedan 2010 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt arbetar för minska den negativa miljöpåverkan som våra tjänster har.

Här kan du läsa städservice miljöpolicy

Här kan du läsa serviceavdelningens kvalitetspolicy

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00
Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, Karlstad

Felanmälan

Vill du anmäla fel i gatumiljön eller om du har problem med vatten och avlopp kan du göra det direkt via webben eller ringa 054 - 540 65 70.  På kvällar och helger kopplas du till SOS Alarm.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den