Förvaltningar

Teknik- och fastighetsförvaltningen bygger och sköter Karlstad

Två personer jobbar i ett djupt schakt med att ansluta vatten- och avloppsledningar
Här pågår ett ledningsarbete för vatten och avlopp

Teknik- och fastighetsförvaltningens medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och den interna servicen som städ, tryckeri, fordon och konferens. Vi utvecklar infrastrukturen, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen är den del av kommunen som sköter om det mesta av det fysiska som Karlstadsborna ser omkring sig i kommunen. Det är vi som sköter om skolan som barnen går i, badplatserna och parkerna som de leker i på somrarna, vägarna vi går, cyklar och kör på om dagarna och det är vi som ser till att det kommer vatten ur kranarna till morgonkaffet. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad

Förvaltningen består av cirka 550 personer och den styrs av teknik- och fastighetsnämnden. Nämnden beslutar om ramarna för verksamheten, både fördelningen av de ekonomiska ramar som ges av kommunfullmäktige. Nämden styr också inriktningen för verksamheten samt gör prioriteringar.

Här kan du läsa en broschyr om teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter

Gator, trafik och parker

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och torg. Vi hanterar också trafiksäkerhetsfrågor och vissa parkeringsfrågor. Vi är hamnmyndighet och hanterar frågor som rör hamnar och båtplatser.

Dricksvatten och VA-system

Vi producerar och levererar dricksvatten, avleder dagvatten, renar spillvatten och ansvarar för byggande, drift och underhåll av de anläggningar och det ledningsnät som ingår i VA-systemet.

Fastigheter och naturvård

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar kommunens fastigheter. Vi har hand om kommunens egna lokalförsörjning vilket innebör att vi ansvarar för alla byggnader som kommunen äger från skolor och äldreboenden till Bibliotek och idrottshallar. Vi ansvarar också för byggnationen av nya kommunala byggnader och förvaltningen och renoveringen av befintliga byggnader. 

Vi ansvarar för förvärv och försäljningar av fastigheter, markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv.

Internservice

Vi erbjuder även internservice till alla förvaltningar och bolag så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag. Internservicen består bland annat av städtjänster, persontransporter, bil- och cykelpooler, fordonsuthyrning, arbetsplatsservice och transporter. 

Sedan januari 2019 har avdelningen ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015. Enheten för städservice är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det handlar bland annat om att sätta kunden i fokus, minska vår negativa miljöpåverkan och om att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar.

Här kan du läsa serviceavdelningens verksamhetspolicy

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00
Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, Karlstad

Felanmälan

Vill du anmäla fel i gatumiljön eller om du har problem med vatten och avlopp kan du göra det direkt via webben, via appen Mitt Karlstad eller ringa 054 - 540 00 00. 

Här kan du göra e felanmälan via webben

Uppdaterad den