Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet för kommunens medborgare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till dig som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 652 84 Karlstad. Besöksadress staben: Kungsgatan 18. E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Omsorg och service för individer och familjer
  • Mottagning av ensamkommande flyktingbarn
  • Tolkservice
  • Socialpsykiatri
  • Familjerättsliga frågor
  • Skuldsanering och boutredning
  • Tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak

Förutom socialtjänsten görs stora sociala insatser av andra, som till exempel anhöriga, närstående och frivilligorganisationer.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämnden. Öppnas i nytt fönster.

Antal anställda

I september 2022 var det 632 anställda i förvaltningen.

Förvaltningschef

Monica Persson, socialdirektör.

Organisation

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är uppdelad på tre avdelningar och en stab. Avdelningen för integration, försörjning och arbete, familjeavdelningen och vuxenavdelningen har, som namnen anger, olika verksamhetsområden. Förvaltningens stab har funktioner för stöd till avdelningarnas verksamheter.

Avdelningen för Integration, försörjning och arbete

Utgångspunkten i vårt arbete är att hjälpa människor till egen försörjning. Under tiden finns det möjlighet att få ekonomiskt bistånd. Vi handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd för vuxna och ungdomar mellan 18 och 24 år. Vi arbetar för att vuxna och ungdomar mellan 20 och 25 år med social och psykosocial problem får stöd och möjlighet att försörja sig. Vi ansvarar också för kommunens arbetsmarknadsfrågor och stöd och olika boendeformer för nyanlända kommunplacerade flyktingar.

Vi arbetar flödesinriktad för att hjälpa personer till egen försörjning så snabbt som möjligt. För att lyckas med det är kompetenserna renodlade och uppdelade på fyra enheter; ingång, Jobbcenter, ekonomiskt bistånd och utredning.

Vårt arbete genomsyras av övertygelsen om att alla människor vill bidra till samhället och strävar efter att bli oberoende av bidrag.

Familjeavdelningen

Vi bedömer utsatta barns, ungdomars och familjers behov av trygghet och säkerhet och erbjuder stöd- och skyddsinsatser. Avdelningen ger service, råd och stöd inom det familjerättsliga området och arbetar förebyggande utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Vår målgrupp är barn och unga upp till 18 år och deras familjer. Vårt ansvar och verksamhet regleras i socialtjänstlagen.

Vi ansvarar också för stöd och olika boendeformer för ensamkommande barn och unga.

Vuxenavdelningen

Vi ansvarar för myndighetsutövning för personer från 25 år med missbruks- och beroendeproblem eller psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Avdelningen utför också vissa insatser till personer från18 år. När det gäller missbruk och beroende har vi bland annat ansvar för behandling, boenden och boendestöd. När det gäller socialpsykiatrin har Region Värmland ansvar för behandling och avdelningen har ansvar för bland annat boenden, boendestöd och sysselsättning.

Vi arbetar för att personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruk och beroende ska kunna förändra och påverka sitt dagliga liv. Att kunna leva ett liv med en god livskvalitet, och att de anhöriga som behöver det ska få stöd.

Staben

Här finns stödfunktioner till övrig verksamhet vilket bland annat innebär tekniska stödsystem och stöd till chefer inom områdena ekonomi, personal, information och kommunikation, kvalitet, utvärdering och IT.

Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av socialdirektör, avdelningschefer och chefer inom förvaltningsövergripande områden.

Kvalitets- och verksamhetsuppföljning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har många olika och vitt skilda verksamheter. För att
ge invånarna och politikerna i Karlstads kommun en helhetsbild av verksamheten tar förvaltningen varje år fram en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Den ska ge en samlad bild av nämndens verksamhet och är en del av den återkommande uppföljning och utvärdering som förvaltningen gör.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?