Avfall och återvinning

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Återvinning

Avfallsplanen är Karlstads kommuns styrdokument för att utveckla avfallshanteringen och långsiktigt arbeta mot att de internationella, nationella och lokala miljömålen inom avfallsområdet nås. Avfallsplanen är tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens renhållningsordning.

Avfallsplanen för 2019-2023

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Minska avfall och nedskräpning

I avfallsplanen lyfts de viktigaste behoven för att minska mängden avfall och nedskräpning. Prioriterade områden är förpackningar, matavfall och matsvinn, textilier, elektronikavfall, plaster och bygg- och rivningsavfall. Planen lyfter även återbruk och att dela varor och tjänster. I kommunen har vi flera vi fler bra exempel på det, som Fritidsbanken, secondhandbutiker, klädotek och SolaTage.

Nedan följer några exempel på åtgärdsområden som tas upp i avfallsplanen: 

  • Stärka kunskapen om materialflöden och cirkulär ekonomi för att öka möjligheten att genomföra resursbesparande åtgärder. 
  • Minska användningen av fossil plast samt underlätta insamling av återvinningsbara plaster.
  • Förebygg att farligt avfall samt el- och elektronikavfall uppstår.
  • Minska matsvinnet. 
  • Förebygg att byggavfall uppstår. Underlätta för återanvändning och materialåtervinning av bygg- och rivningsmaterial samt massor.
  • Sträva mot välskötta, skräpfria allmänna platser, vägstråk, natur och rekreationsområden. 

Har du frågor om avfallsplanen?

Om du har frågor eller funderingar om avfallsplanen kan du kontakta Gunnar Persson, projektledare.

E-post: gunnar.persson@karlstad.se

Uppdaterad den