Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Handbok för delningsekonomi

Välkommen! Denna handbok är för dig som arbetar eller är politiker inom en kommun, eller som av någon annan anledning vill lära dig mer om hur kommuner kan verka för smartare konsumtion.

Mycket av det vi äger används långt ifrån dess fulla potential. Att hyra, låna, byta eller på andra sätt dela resurser med varandra är en trend som sprider sig alltmer och har börjat ändra hur vi konsumerar, som privatpersoner men också som kommuner eller annan organisation. Det gör att vi använder dem effektivare, och kan samtidigt ge många sociala vinster.

Det finns många sätt som kommuner kan vara med och bidra. I den här handboken får du lära dig mer om hur.

Handbokens syfte

Delningsekonomi uppfattas ibland som ett storstadsfenomen. Det kan anses svårare att driva en delningsverksamhet i små- och även medelstora kommuner på grund av deras mer begränsade befolkning och ekonomiska resurser. Med den här handboken vill vi visa att det inte bara går att driva delningsekonomi framgångsrikt i mindre kommuner, utan också att det redan görs och hur det faktiskt till och med kan fungera bättre i en mindre kommun.

Handboken syftar till att ge stöd och inspiration till hur särskilt små- och medelstora kommuner kan driva på utvecklingen av en hållbar delningsekonomi. I första hand riktar sig handboken till tjänstepersoner och politiker i kommuner, men den kan även vara till nytta för aktörer i civilsamhället och andra som vill verka för hållbar utveckling.

Handboken kommer att besvara framför allt dessa frågor:

  • Hur kan delningsekonomi bidra till att nå både Globala målen och era kommunala mål?
  • Vad kan en liten eller medelstor kommun göra? Vilka verktyg finns till hands?
  • Vilka goda exempel på delningslösningar finns det?

Inriktningar och avgränsningar

Handboken har huvudfokus på lösningar som bygger på att man lånar, hyr, byter, ger och får och på andra sätt delar saker med varandra. Men den kommer också beröra en nära kusin till delningsekonomi; andrahandshandel. Kopplingarna mellan dessa områden, och även till reparationer, är många. Alla dessa kan beskrivas som former av cirkulär konsumtion som minskar resursanvändningen. De verkar också till viss del attrahera liknande målgrupper. Vi rekommenderar därför att kommuner med mindre resurser kan samla alla dessa under samma arbetsområde för att vinna synergieffekter.

Ett syfte med handboken är att bidra till klimatnytta och cirkulär ekonomi och därför kommer den inte ta upp delning av annat än fysiska varor. Att dela data, energi, eller småtjänster där man delar med sig av sin tid och kompetens är visserligen intressanta områden, men bidrar inte till miljönytta i samma utsträckning. Vidare har vi lagt något större tonvikt vid konsumtionsvaror såsom textilier, inredning och byggmaterial, mat och andra prylar framför delade transporter. Detta framför allt eftersom delning av transporter redan är mer utforskat och är ett område som har tillgång till en större mängd verktyg för en kommun.

Så här använder du handboken

Använd handboken som det passar dig bäst – läs hela rakt igenom, eller välj och hoppa bland avsnitten. Vi hoppas bland annat du kan använda handboken för verksamhetsplanering, framtagande av beslutsunderlag, policys och genomförande av insatser.

Bidra gärna också till handboken genom att lämna synpunkter. Detta gör du genom mejla till henric.barkman@karlstad.se.

Hur har handboken tagits fram och av vem?

Handboken har tagits fram inom projektet Sharing Towns (även kallat Karlstad delar), som är ett strategiskt projekt inom Sharing Cities Sweden. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Handboken har utarbetats genom ett samarbete mellan Karlstads kommun, Konsumentverket, och WSP med stöd från bland annat forskaren Yuilya Voytenko Palgan. Handboken bygger på andra liknande vägledningar särskilt IVL:s Dela prylar, yta, bil och tid – En handbok till delningsekonomi i kommunerna, intervjuer och workshops med representanter från mindre kommuner, rapporter, och erfarenheterna från Sharing Towns-projektet.

Handboken kommer att tillhandahållas av Karlstads kommun i minst ett år, till augusti 2023.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?