Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fem verktygslådor

Det finns många sätt för kommuner att främja en hållbar delningsekonomi, oavsett om man är en stor eller liten kommun. Man kan göra insatser direkt i sin egen verksamhet, men också underlätta för andra aktörer som finns inom kommunen och utanför. Fundera på vilka av verktygen som ni kan använda!

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Verktygslådorna kommer från forskaren Yuilya Voytenko Palgan (Lunds universitet). Voytenko Palgan Y, Mont O and Sulkakoski S (2021) Governing the sharing economy: Towards a comprehensive analytical framework of municipal governance. Cities 108: 102994.

1. Intern verksamhetsstyrning

Till att börja med kan kommunen blicka inåt och fundera på hur ens egna verksamheter och aktiviteter kan bli mer "delande". Kommunen kan i egenskap av konsument genom upphandling och inköp välja tjänster som bygger på delning och återanvändning i stället för linjärt baserade produkter. Att upphandla en funktion i stället för en specifik vara är ett sätt att skapa incitament för leverantören att använda produkter effektivt och säkerställa att de har lång livslängd.

Därutöver kan man också bli en delare av de resurser man redan äger och använder. Många kommuner har till exempel gemensamma bilpooler, delar på lokaler mellan olika förvaltningar, och allt fler använder system för att utbyta inventarier och andra varor mellan olika organisatoriska enheter.

Karlstads kommun sparade till exempel 1,5 miljoner kronor när en ny arbetsplats skulle möbleras genom att återanvända möbler från olika verksamheter.

2. Tillhandahålla

Kommunen kan tillhandahålla möjligheter för invånarna att dela genom att själv var ägare av, värd för eller investerare i delningstjänster, och även genom att tillgängliggöra data. Lösningar som ligger nära den egna verksamheten kan vara att öppna de egna bilpoolerna för även invånare och företag, eller att skaffa bytarskåp så att personalen kan byta saker med varandra.

Men det kan också vara relevant att driva delningslösningar som är helt och hållet till för invånarna, för att uppnå ett eller flera uppdrag som kommunen har. Exempel på detta är Fritidsbanken där invånarna kan låna sport och friluftsutrustning, traditionella bibliotek som börjat låna ut prylar och verktyg, lånecykelsystem och skolrestauranger som skänker eller säljer överbliven mat.

Därutöver kan kommunen tillhandahålla praktiska förutsättningar för en delningsverksamhet, till exempel genom att upplåta en lokal till subventionerat pris eller avsätta ytor för stadsodling.

Oavsett om kommunen själv driver delningslösningen eller stöttar en extern aktör på något sätt är det viktigt att detta inte försvårar för privata initiativ eller innebär ett otillbörligt gynnande. Stäm av arbetet med en jurist om möjligt.

3. Möjliggöra

Utöver att själv dela eller skapa delningslösningar för invånarna kan en kommun också möjliggöra och underlätta för initiativ från näringsliv och civilsamhället. Som kommunikatör kan man vägleda invånarna till de delningslösningar som finns i deras närhet, eller göra andra kommunikationsinsatser för att uppmuntra till delande som bidrar till ett uppdrag som kommunen har (till exempel att verka för hållbar konsumtion, landsbygdsutveckling med mera). Flera kommuner har till exempel börjat visa upp vilka delningslösningar som finns på en karta, såsom Smarta Kartan.

Att samla alla delningstjänster på en karta kan också vara ett sätt för kommunen att agera som samordnare. Hela "ekosystemet" kring delningsekonomin består av en mängd aktörer inom olika sektorer och med varierande uppdrag och resurser. Det finns få aktörer som har lika stor förmåga att samordna dessa och skapa synergieffekter som kommunen. Ibland finns byalag som kan ha samma funktion och i vissa större kommuner som har så kallade science parks har även de tagit denna roll. Dessa kan också vara bra samarbetsparter till kommunen.

Konkret kan en sådan samordning handla om att processleda projektansökningar, anordna träffar och workshops som skapar nätverk eller initierar innovationsprocesser. En kommunal tjänsteperson kan också fungera Kommunen kan också fungera som match-maker för delningsinitiativ, dels internt för att koordinera kommunens olika möjliga stödjande funktioner, dels med externa aktörer som man ofta har god kännedom om.

Ett utvecklat möjliggörande arbete kan ta formen av en testbädd där kommunen ger tillgång till olika infrastrukturer, såsom lokaler, för delningsinitiativ. Kommunen kan även agera processledare och match-maker för en sådan testbädd samt bidra med analyser och andra kunskapsunderlag som kan stötta delningsinitiativen.

4. Samarbeta

Samarbetsverktygslådan hänger tätt ihop med den nämnda samordningsrollen, och att ta rollen av partner kan också vara en del av ett testbäddsarbete. Det finns också exempel på när kommunen inlett ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Ett sådant kan inledas när kommunen och en aktör från den idéburna sektorn har ett gemensamt engagemang och ansvar för att uppnå ett samhälleligt mål (det vill säga inte kommersiellt).

Antagligen är det dock de tre första verktygslådorna som är mest relevanta för små och medelstora kommuner. Förhandlarverktyget är till exempel antagligen inte lika välanvänt hos dessa utan har i första hand använts när en större kommersiell aktör har velat etablera sig i en storstad.

5. Reglera

I Sverige ligger en stor del av de reglerande verktyg som styr förutsättningarna för delningsekonomi på nationell nivå. Reglering omfattar lagar, skatter, förbud och policy. Sverige har bland annat definierat ett antal nationella mål för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, som en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen. De nya etappmålen handlar om att minska matsvinnet, öka återvinningen av kommunalt avfall samt återanvändning av förpackningar.

Kommunerna har viss möjlighet att reglera förutsättningarna för delningsekonomiska initiativ. Svenska exempel på detta är hur olika städer tagit fram olika regler för elsparkcyklar och hur de får parkeras, vilken fart de får köras, samt om de får tas med i kollektivtrafik. Kända internationella exempel är hur städer reglerar uthyrning via till exempel Airbnb med att begränsa antalet dagar som en privatbostad får hyras ut via tjänsten, som en del i att tillse att tillfällig andrahandsuthyrning inte förvärrar bostadskrisen.

Kommunen kan också genom att sätta upp ambitioner om delningsekonomi i planprogram och detaljplaner styra utvecklingen, som till exempel i Sege Park i Malmö, eller när man villkorar ekonomiskt stöd till exempelvis en förening.

Hör forskaren Yuliya Voytenko Palgan förklara de olika verktygslådorna genom att klicka här (YouTube). Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om idéburet offentligt partnerskap på upphandlingsmyndigheten webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida