Framtidsval

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

Elever leker med ett hav av pärlor
02:38 min

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds Karlstads kommuns skolor, från förskolan upp till årskurs 9. Genom NTA i skolan närmar sig barn och elever ämnena biologi, fysisk, kemi, teknik och matematik på ett lustfullt sätt.

2010 blev Karlstads kommun medlem i skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) med syfte att få en likvärdig undervisning av hög kvalitet i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. NTA bygger på ett undersökande arbetssätt med teman som är utvecklade utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. När barn och elever får arbeta praktiskt med ett tema kan de få lättare att ta till sig kunskapen och intresset för naturvetenskap och teknik kan växa.  

Redan från förskolan får barn genom NTA en tidig inblick i naturvetenskap och teknik. Eleverna i grundskolan ges möjligheten att träna på strategier för att lösa problem och göra vetenskapliga undersökningar. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra och dokumenterar sitt arbete. Förebilden är den forskande naturvetaren och barnens och elevernas frågor leder till mer experimenterande och ökad kunskap om de olika teman som erbjuds.  

30 olika NTA-teman 

I Karlstads kommun arbetar förskolan och grundskolan med nästan 30 olika NTA-teman. Samtliga NTA-teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. Dessa teman tar bland annat upp smarta tekniska system, elektriska kretsar, växter- och djurs livscykler, kemiska reaktioner, papperstillverkning och förpackningskonstruktion. Lärande för hållbar utveckling finns givetvis med som en röd tråd i alla teman för att rusta handlingskompetenta framtida medborgare. Det bidrar till att barn och elever aktivt kan delta i samhällsutvecklingen. 

Läs mer om hur NTA i skolan tillsammans med arbetslivet kan bygga barn och elevers valkompetens.

Kontaktuppgifter till NTA-samordnare

Uppdaterad den