Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Muddring i delar av Klarälven

Vår kommuns läge vid Klarälvsdeltat och Vänern gör oss känsliga för översvämningar. För att undvika att översvämningsrisken ökar i Karlstad kommer vi därför att ansöka om tillstånd för att muddra delar av Klarälven. Nu vill vi ha dina eventuella synpunkter.

Muddringen är en åtgärd som har till syfte att bland annat förhindra ökningen av översvämningsrisken i Karlstads kommun. Insatsen innebär att sandbankar som är grundare än 1.7 m under medelvattenytan muddras på sträckan Skåre–Karlstads centrum.
Eftersom den planerade muddringen är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken behöver vi ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Samråd – tyck till

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstads kommun. Under tiden vi planerar muddring i Klarälven finns flera tillfällen för dig att vara med och tycka till. Från den 14 oktober kommer du kunna skicka in dina synpunkter via e-post eller brev.

Skicka in dina eventuella synpunkter

Du kan skicka in dina eventuella synpunkter senast den
5 november 2023. Eventuella synpunkter lämnas via e-post till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till
Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Kom om prata med oss i Karlstadsrummet

Den 1 och 2 november finns vi på plats i Karlstadsrummet kl. 13.00-17.00. Välkommen med dina frågor och eventuella synpunkter. På plats finns deltagare från projektgruppen för tillståndsansökan.

Adress:
Bibliotekshusets entréplan
Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset

Varför muddra delar av Klarälven?

Syftet med muddringen är att undvika att översvämningsrisken i Karlstad ökar samt att minska risken för bildning av isproppar i älven.

Planerade åtgärder

Den planerade muddringsinsatsen kommer att genomföras på sandbankar som ligger i Klarälvens huvudfåra samt den östra och västra fåran:

  • Åtgärder i huvudfåran planeras från Stodene ner till Sandgrund i centrala Karlstad där älven delar sig i östra och västra fåran.
  • Åtgärder i östra fåran planeras från Sandgrund till Östra bron.
  • Åtgärder i västra fåran planeras från Sandgrund till sandbanken väster om Västra bron.
{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Översiktskarta över vilka delar av Klarälven som planeras att muddras.

Muddring

Det finns i huvudsak två olika muddringsmetoder; skopmuddring och sugmuddring. I den planerade muddringsinsatsen kommer i första hand sugmuddring att användas, bland annat för att den orsakar mindre grumling än skopmuddring.

Hur fungerar sugmuddring?

Mudderverket suger upp bottenmaterialet i ett sugmunstycke. Det muddrade bottenmaterialet pumpas sedan i land med en rörledning för att därefter avvattnas. Vid sugmuddring är muddermassorna uppblandade med en stor mängd vatten, därför behöver platsen för hantering av muddermassorna vara väl dränerad och ha en invallning.

Masshantering

Preliminärt beräknas muddringen ge upphov till 130 000 kubikmeter muddermassor bestående av sand. Det finns flera olika möjliga användningsområden för muddermassorna. Preliminärt bedöms de kunna användas till utfyllnad, naturvårdsprojekt och förbättring av befintliga badstränder.

Vi har utrett möjliga platser för uppläggning, avvattning och tillfällig lagring av muddermassor samt sjösättningsplatser för mudderverk. I utredningen har hänsyn tagits till markåtkomst, yta, närboende, avstånd till vatten och infrastruktur, brohöjder och förorenad mark. Föreslagna avvattningsplatser är Almars färjeläge och intill E18 vid Fårholmen.

{"X":0.03,"Y":0.0,"Width":0.86,"Height":1.0}
Karta över möjliga platser för masshantering. 1. Almars färjeläge västra sidan, 2. Almars färjeläge östra sidan, 3. Intill E18 vid Fårholmen.

Miljökonsekvenser

Längs med sträckan där muddringen planeras finns flera rödlistade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och djurarter. För att minska konsekvenserna på naturmiljön har ett antal preliminära skyddsåtgärder tagits fram.

Preliminärt planeras följande skyddsåtgärder

  • Muddringsinsatsen kommer att koncentreras i tid så långt det är möjligt.
  • Tidpunkt för muddring kommer att väljas så att berörda fågelarters häckningstid undviks.
  • Med undantag för de fyra bevuxna sandbankar som ofta ligger över vattenytan och planeras att muddras bort planeras ingen muddring genomföras inom ett skyddsavstånd utmed strandkanterna.
  • Skyddsvärda träd på de föreslagna ytorna för hantering av muddermassor kommer att skyddas från påverkan.
  • Tidpunkt för muddring kommer att väljas så att berörda fiskarters lek- och vandringsperioder undviks.
  • Muddring inom de anläggningar som genomförts i laxfiskebefrämjande syfte undantas.
  • Ett kontrollprogram för den planerad muddringsinsatsen kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet kommer bland annat omfatta kontroll av grumling.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida