Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skred och ras

Skred sker när hållfastheten i marken försämras så pass mycket att marken inte längre är i jämvikt utan börjar röra på sig. I Karlstads kommun finns det risk för skred och ras vid framför allt Norsälven och Klarälven.

Vad kan du göra för att minska skred- och rasrisken?

Det är viktigt att du som bor längs en bäck inte lägger trädgårdsavfall eller annat material, exempelvis jordmassor, som innebär en lastökning vid släntkrön eller i slänten mot bäcken. Denna extra last på slänten ökar risken för att stabiliteten försämras samt riskerar att döda marktäckande växlighet vilket ökar risken för ras, skred och erosion.

Var är det skredrisk?


2015 gjorde både Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) översiktliga stabilitetsutredningar längs Norsälven och Klarälven som visar var det finns skredrisk. Nu undersöker kommunen hur stor risken är och vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.

Ras och skred kan även uppstå på andra ställen än utefter bäckar och älvar. Det kan exempelvis ske efter skyfall då dagvattensystemet inte hinner ta hand om vattenmassorna som då kan spola bort vägar och andra anläggningar.

Var uppmärksam på markförändringar


Det finns i nuläget inga kända akuta skredrisker i kommunen. Kommunen har regelbundna kontroller i de områden som bedöms ha en viss risk för ras eller skred.

Om ni ser tecken som kan tyda på begynnande skred i riskområden ber vi er kontakta kommunen eller SOS alarm, telefon 112.
Det du ska vara uppmärksam på är:

• Sprickor i marken
• Stolpar eller träd som börjar luta
• Ledningar som går sönder
• Gatubelysning som slocknar

Kommunens handlingsplan


Kommunen arbetar med en handlingsplan för vilka områden som ska undersökas vidare och i vilken ordning detta ska ske. Här under kan du läsa mer om två av arbetena som pågår just nu.

Arbetet med att stabilisera det första området i handlingsplanen, Norsbron, påbörjades hösten 2022 och beräknas vara färdigt under våren 2023. Trafiken längs Norsälvsvägen är avstängd på den berörda sträckan.

Åstorpsbäcken i bostadsområdet Bårum i Vålberg har eroderat och markrörelser har upptäcks. Efter ett mindre ras 2020 inledde kommunen en förstudie för området som blev klar sommaren 2021. Nu går Karlstads kommun vidare med en fördjupad stabilitetsutredning för att undersöka vilka åtgärder som kan säkra området kring bäcken.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?