Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fördjupad utredning om erosion, ras och skred i Åstorpsbäcken

Åstorpsbäcken i bostadsområdet Bårum i Vålberg har eroderat och markrörelser har upptäcks. Efter ett mindre ras 2020 inledde kommunen en förstudie för området som blev klar sommaren 2021. Nu går Karlstads kommun vidare med en fördjupad stabilitetsutredning för att undersöka vilka åtgärder som kan säkra området kring bäcken.

Vattnet som rinner i Åstorpsbäcken har med årets lopp eroderat kraftigt genom de fina jordlagren och bildat djupa branta slänter längs bäcken. Det har på flera håll i området upptäckts tecken på markrörelser, det senaste var ett mindre ras 2020.

Förstudien

På grund av de markförändringar som sker har Karlstads kommun tagit fram en förstudie för området för att identifiera vilka möjligheter kommunen har att minska erosionen i bäcken och förbättra stabiliteten. Förstudien beskriver nuläget längs Åstorpsbäcken utifrån den erosionsrisk som råder. Här beskrivs också vilka möjligheter och ansvar fastighetsägare längs bäcken har.

Detaljerad stabilitetsutredning

I samband med stabilitetsproblemen längs med Åstorpsbäcken tog Karlstads kommun 2020 fram en detaljerad stabilitetsutredning för några av de drabbade fastigheterna vid Stora Bårum. Utredningen pekade på att åtgärder var nödvändiga för att förhindra framtida erosion och ras eller skred vid det aktuella området.

Ansvar som fastighetsägare

Kommunen har, precis som andra fastighetsägare, det primära ansvaret för sin egendom. Ansvaret för egendom innefattar också ett ansvar för att förebygga risker. Grannrättsliga skyldigheter beskrivs i 3 kapitlet jordabalken, och innebär kortfattat att en fastighetsägare bland annat har ett ansvar att vidta förebyggande åtgärder inom sin fastighet med hänsyn till omgivningen. Detta kan till exempel innebära att fastighetsägaren måste vidta förebyggande åtgärder på sin fastighet för att skydda mot erosion och för att inte öka risken för försämrade stabilitetsförhållanden som i förlängningen kan påverka eller skada andra fastigheter i omgivningen.

Olika åtgärder och insatser

Då den pågående erosionen längs bäcken beror på många olika faktorer kommer hanteringen av åtgärder se olika ut vid olika fastigheter, och måste behandlas separat från fall till fall. Karlstads kommun avser i och med denna denna fördjupade utredning starta ett arbete för att minska den totala erosionen på lång sikt längs bäcken på den kommunala marken.

I förstudien beskriver vi flera olika åtgärder som är möjliga för att minska erosionen i bäcken, vilka planer som behöver tas fram samt en uppskattad kostnad för olika insatser. Vilka åtgärder som kan komma att genomföras kommer att bestämmas i och med den fördjupade utredningen. Det som är mest drivande i kostnadsfrågan och också tidskrävande är att området är svårtillgängligt på grund av tätbevuxen skog samt rådande markförhållanden.

Det är också viktigt att samtliga utlopp och anslutningar som leder vatten till bäcken är erosionsskyddade på rätt sätt. Andra viktiga åtgärder kan vara: beslut om dimensionering av trummor längs hela bäcken så det inte finns för trånga passager vid högflöden, omplanering av dagvattenledningar och fördröjningsmagasin för att minska toppflödet. På vissa platser kan också avschaktning vara aktuellt, så att belastningen kan minskas.

Höga naturvärden

I den tätbevuxna skogen finns höga naturvärden, som det är viktigt att ta hänsyn till i planeringen av det fortsatta arbetet. En av de viktigaste åtgärderna är att arbeta fram en långsiktigt hållbar planering av skogen, där träd inte blir för stora och riskerar att falla. När stora träd faller dras såväl rötter som jord och lera med, vilket i sin tur ökar risken för erosion ytterligare.

Arbetet framåt

Under april 2023 påbörjar vi de geotekniska fältarbetena. De kommer att utföras med borrbandvagn. Arbetena görs av vår konsult Sweco. De markägare som blir berörda kommer att få ett informationsbrev med frågor som det är viktigt att besvara innan arbetena startar.

Syftet med de geotekniska undersökningarna är att klarlägga jordens egenskaper och vilka grundvattenförhållanden som finns i området. Det kommer att installeras grundvattenrör som det ska mätas i under en längre tid.

Detta är första steget av fördjupade undersökningar för att se över de olika alternativen för åtgärder framåt för att hitta de mest långsiktiga lösningarna att minska bäckens eroderande förmåga. De kompletterande undersökningarna och tillståndsprocessen för vattenverksamhet kan förväntas ta några år innan åtgärder kan genomföras.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida