Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vattenvård i Karlstads vatten

Karlstads kommun har som mål att vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Här kan du läsa mer om hur vattnen i Karlstad mår idag och hur vi jobbar för att det ska bli bättre.

Hur mår sjöar och vattendrag i kommunen?

Sjöar och vattendrag inom Karlstads kommun har många olika typer av utmaningar, bland annat övergödning, miljögifter och försurning. Runt en tredjedel av kommunens sjöar och vattendrag är påverkade av förhöjda halter näringsämnen, vilket kan orsaka övergödning. Därutöver är många sjöar och vattendrag påverkade av olika typer av bebyggelse och fysisk påverkan. Fysisk påverkan av vattenmiljöer kan exempelvis vara dammar i vattendrag, som kan skapa begränsade vandringsmöjlighet för fisk, eller bebyggelse av strandkanter och svämplan.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange kvalitetskrav som sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå. Inom Karlstads kommun har vi 65 vattenförekomster; 8 grundvatten, 25 sjöar och 32 vattendrag. Kravet är att alla vatten ska uppnå minst god status. I Karlstads kommun är det endast tre av kommunens sjöar och vattendrag som bedöms ha en god ekologisk status. Alla grundvattensförekomster bedöms ha god kemisk och kvantitativ status. På länsstyrelsens webbplats VISS (Vatteninformationssystem Sverige) kan du hitta statusklassningar av sjöar, vattendrag och grundvatten.

Hur arbetar kommunen inom vattenfrågor?

Kommunen arbetar på många olika sätt för att förbättra vattnet inom Karlstads kommun, exempelvis genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet och enskilda avlopp. Kommunen samverkar med andra kommuner och intressenter genom vattenråd och vattenvårdsförbund. Vi deltar också i olika vattenvårdsprojekt så som projektet Alstern fri från övergödning. I detta projekt tar vi och Alstersälvens vattenråd fram underlag för att minska övergödning och algblomning i sjön Alstern.

Mål i strategisk plan

Kommunen har ett mål att luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Regelbundet följer kommunen upp hur det går med det och andra övergripande mål i en så kallas målanalys.

Var med och påverka i ett vattenråd

I vattenråden kan alla vara med som har intresse av vattenfrågor inom ett avrinningsområde exempelvis fiske, turism, vattenkraft eller vattenvård. Inom Karlstads kommun finns vattenråd för Vänern, Klarälven, Norsälven och Alstersälven.

Du är välkommen att kontakta vattensamordnare Ida-Lis Rundin via ida-lis.rundin@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

Hittade du det du sökte på sidan?