Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Föräldrar till barn under 18 år

Fram till 18-årsdagen ska barn ha en företrädare som beslutar om frågor som gäller deras ekonomi och egendom. I första hand är det du som förälder som förvaltar barnets pengar och tillgångar och ser till att pengarna används för barnets bästa och barnets nytta.

När barn har stora tillgångar

Du som förälder är förmyndare och får fritt bestämma över ditt barns tillgångar så länge värdet understiger 8 prisbasbelopp. Om värdet på barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp är du skyldig att redovisa vad som sker med barnets ekonomi till överförmyndarnämnden.

Barnets pengar kan användas för att sätta lite guldkant på tillvaron för barnet eller till något som barnet behöver och som föräldrarna inte kan köpa. Det får inte användas till något som faller inom föräldrars försörjningsplikt eller till någon annan.

Frågor och svar för dig som är förälder

Vissa pengar som barn får ska enligt lag sättas in på bankkonto som försetts med överförmyndarspärr. Det innebär att du som förmyndare inte kan ta ut pengarna utan samtycke från överförmyndarnämnden.

Detsamma gäller om tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat att någon annan än föräldern ska ansvara för barnets ekonomi.

Nej, du kan inte ta bort överförmyndarspärren. Den försvinner automatiskt när barnet blir myndigt. Det är däremot inte alltid som spärren behöver ”följa med” om pengarna omplaceras.

Du kan ansöka om uttagstillstånd via e-tjänsten:

 • Är ni två vårdnadshavare ska båda signera med BankID. Bifoga underlag på vilken dator som ska köpas. Det ska också framgå vad den kostar.

 • Har barnet fyllt 16 år ska också barnet samtycka.

 • Om samtycke beviljas får du ett beslut om detta hemskickat och du har då möjlighet att göra uttag och inköp från kontot. Samtycket är giltigt i sex veckor.

 • När inköpet gjorts ska originalkvitto skickas in för att styrka inköpet. Har inte hela summan använts ska återstående belopp sättas tillbaka på barnets konto. Underlag på det ska också bifogas. Originalkvitto skickas alltid tillbaka.

Bifoga underlag på vad ni planerar att köpa. Gäller det ett större inköp som exempelvis en A-traktor behöver du också lämna uppgifter om hur du planerar med försäkring och andra kostnader. Exempelvis reparationer, nya däck och bensin. Vem ska stå för dessa?

Observera också att barnet ska stå som registrerad ägare eller delägare av fordonet om det köps för barnets pengar.

Du behöver skicka in underlag för att visa att barnets pengar har gått till det uttaget avsåg.

När barnet blir myndigt och ärendet avslutas hos överförmyndarnämnden kommer information att skickas till den myndige. Informationen innehåller varför det varit ett ärende och vilka pengar som berörts. Det kan exempelvis vara en försäkringsutbetalning eller ett arv. Den myndige har möjlighet att överklaga hur pengarna har använts.

Redovisas inte inköp kan inte heller nya uttagstillstånd beviljas.

Det kan finnas olika orsaker till att du behöver redovisa mitt barns tillgångar.

Exempelvis:

 • Om ett barns tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. Se SCB för aktuellt belopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Om du är förordnad förmyndare av tingsrätten. Då ska barnets ekonomi redovisas oavsett summan av barnets tillgångar.
 • Om överförmyndarnämnden bedömer att det föreligger någon risk för barnets pengar. Nämnden kan då besluta om kontrollerad förvaltning. Detta oavsett summan av barnets tillgångar.


Du kan läsa mer om detta i föräldrabalkens 13 och 14 kapitel.

Du kan ansöka om samtycke till placering av pengar via e-tjänsten:

I ansökan ska det framgå vad syftet med omplaceringen är. Du behöver även bifoga underlag som visar:

 • vilken placering som önskas
 • vilket belopp som avses.
 • underlag från till exempel bank eller försäkringsbolag som visar föreslagen placering.

Är ni två föräldrar så ska båda signera med BankID.

Nämnden gör kontroller på förmyndarna via socialarkiv och kreditupplysning innan beslut tas om samtycke till omplacering. Det är för att se om placeringen medför någon risk för barnets pengar. Finns risk för barnets pengar kan beslut tas att även nya placeringen förses med överförmyndarspärr.

Efter samtycke kan du som förälder eller förmyndare genomföra placeringen. Du ska lämna in underlag till överförmyndarnämnden för att visa att pengarna använts på det sätt som uppgetts i ansökan.

Med tillgångsförteckningen ska underlag från banken bifogas som styrker de uppgifter som du har fyllt i. Det ska också framgå att det är barnets konton. Dessa uppgifter och underlag ska avse dagen barnets tillgångar översteg 8 prisbasbelopp, alternativt dagen då du förordnats som förmyndare.

Det ska också framkomma om något konto är försett med överförmyndarspärr.

Exempel:
 • Sparkonto 123 456 78-9 353 000 kr
 • Fonder 234 567 89-0 225 000 kr
 • Summa tillgångar: 578 000 kr

Årsräkning för föregående kalenderår ska alltid lämnas in senast den sista februari. Årsräkningen ska visa hur du som förmyndare har förvaltat barnets ekonomi.

I blanketten ska du fylla i:
 • Vilka tillgångar och eventuella skulder vid start och slut av tiden som redovisningen avser.
 • Inkomster och utgifter som barnet haft under samma period.

Underlag från banken ska bifogas som styrker uppgifterna.

Observera att detta avser det du gör för barnets pengar. Det avser inte exempelvis barnbidrag eller annat som betalas ut till er som förmyndare och används till barnets försörjning och uppehälle.

Har barnet ett fickpengskonto behöver du inte redovisa vad barnet gjort för de pengarna. Men, årsbesked och underlag som visar om överföringar skett dit ska ändå bifogas.

När barnet fyller 18 kommer du att få en anmodan om att lämna in en slutredovisning fram till den dagen.

Om ditt barns totala tillgångar inte överstiger 8 prisbasbelopp (Se SCB för aktuellt
belopp) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
behöver du inte överförmyndarnämndens samtycke till placeringen. Om pengarna fortsatt kommer att vara försedda med överförmyndarspärr kan du göra detta med hjälp av banken.

Vill du av någon anledning inte att nya placeringen ska vara försedd med överförmyndarspärr? Då behöver du inkomma med en ansökan om samtycke till uttag från minderårigs spärrade medel.

Om ditt barns totala tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp

Huvudregeln är att flytt från spärrat konto till spärrat konto med trygg och säker placering inte kräver överförmyndarens samtycke. Det gäller även om det är mellan olika banker.

Vid vissa placeringar krävs samtycke. Det gäller exempelvis för placering i aktier eller kapitalförsäkring. Kontakta banken för att undersöka om samtycke krävs.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida