Så här ligger vi till med miljöarbetet

Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland

Handslag

Miljööverenskommelsen är ett initiativ från Länsstyrelsen i Värmland för att skapa ett engagemang kring de regionala miljömålen. Det här är överenskommelsen mellan Karlstads kommun och Länsstyrelsen och gäller 2018-2020. Uppföljning av målen finns längst ner på sidan.

Minska användningen och spridningen av plast

För att minska användningen, och spridningen, av plast ska en kartläggning/analys göras gällande hur stor användningen av plast i koncernen är. Det ska även undersökas till vad olika plastprodukter används, samt utredas vilka alternativa produkter som finns på marknaden.
Åtgärdsområdet "plaster" ska revideras med åtgärder utifrån resultat av analys och Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster. 

Minska användningen och spridningen av plast

Fortsätt arbetet med att ta fram underlag för att ställa rätt miljökrav vid upphandling av konstgräs.  

Främja cirkulär ekonomi

Ta initiativ till tvärsektoriell samverkan med representanter från näringsliv, föreningsliv och kommunen för att möta och främja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Restaurering av naturmiljöer

Förbättra naturmiljön för rödlistade arter.

Skydd av natur

Färdigställa de påbörjade naturreservaten Ölmans ravinskogar och Skutberget.

Kunskapsuppbyggnad inom klimatförändringarnas effekter på samhället

Kommunen har genomfört en risk- och konsekvensanalys gällande hur ett förändrat klimat kommer att påverka Karlstad. I det fortsatta klimatarbetet ska kommunen fortsätta med den interna kunskapsuppbyggnaden och strukturera underlaget på en gemensam plattform där senaste underlag finns uppdaterad och tillgänglig för tjänstepersoner.

Fysisk planering ska bidra till ett mer hållbart samhälle

Hållbarhetsperspektiven ska belysas och värderas i samtliga detaljplaner.

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Ta fram affärsmodell för utbyggnad av laddinfrastruktur och genomföra utbyggnad av laddplatser enligt framtagen affärsmodell. Målet är att 5 procent av kommunens egna p-platser ska förses med laddmöjlighet till och med 2020.

Hållbart resande

Vidareutveckling av EU-projektet Hållbart resande i ett växande Värmland tillsammans med regionala aktörer och kommuner i Värmland.

Till webbplats för Hållbart resande i ett växande Värmland 

Ökat cyklande

Fortsätta erbjuda personalcyklar till kommunens anställda.

Ökat cyklande

Genomföra åtgärder enligt cykelplanen.

Klimatsmart mat

Ett arbete för allsidiga, näringsriktiga och hållbara måltider med större andel vegetabilier. Fokuset ligger på svenskt och närmast producerat, samt att minska matsvinnet.

Kunskapsuppbyggnad inom klimatförändringarnas effekter på samhället

Kommunen har genomfört en risk- och konsekvensanalys gällande hur ett förändrat klimat kommer att påverka Karlstad. I det fortsatta klimatarbetet ska kommunen fortsätta med den interna kunskapsuppbyggnaden och strukturera underlaget på en gemensam plattform, där senaste underlag finns uppdaterad och tillgänglig för tjänstepersoner.

Vattenskyddsområden

Kommunen ska anordna skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkt och informera huvudmän för större enskilda vattentäkter om behovet av skyddsområden.

Vattenskyddsområden

Kommunen ska ha aktuella vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för kommunens allmänna vattentäkter.

Vill du veta mer?

Uppföljningen av miljööverenskommelsen 2020

Mer om miljööverenskommelser i Värmland på länsstyrelsens webbplats

Uppdaterad den