Så här ligger vi till med miljöarbetet

Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland

Handslag

Miljööverenskommelsen är ett initiativ från Länsstyrelsen i Värmland för att skapa engagemang kring de regionala miljömålen. Vi arbetar under hösten 2021 med att förbereda för den nya miljööverenskommelsen som kommer att gälla för Karlstads kommun och Länsstyrelsen för perioden 2022-2025. Syftet med att teckna en miljööverenskommelse är att öka förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt hållbarhetsmålen i Agenda 2030, men även samarbeta och driva miljöarbetet framåt, med gemensamma resurser i länet. Tecknandet av miljööverenskommelsen är planerad att genomföras i slutet av februari 2022.

Länsstyrelsen i Värmland har valt ut fem fokusområden som på ett eller annat sätt fångar upp de miljömål som är aktuella i Värmland. 

Här är fokusområdena:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Hållbar samhällsplanering
 • Hälsa och livsstil 
 • Hållbart vatten 
 • Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap.

Inom dessa fem fokusområden har Länsstyrelsen i Värmland valt ut sju prioriterade åtgärdsområden, där Karlstads kommun tillsammans med andra regionala aktörer kan samarbeta inom. Under hösten 2021 är kommunens uppgift att välja ut vilka av de sju åtgärdsområdena vi vill ska ingå i tecknande av miljööverenskommelsen:

 • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 • Fysisk planering för förnybar energi
 • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 • Ökad dialog kring målbilder i skogen
 • Pollinering
 • Kommunal vattenplanering
 • Giftfri vardag.

Vill du veta mer?

Uppföljningen av miljööverenskommelsen 2020

Mer om miljööverenskommelser i Värmland på länsstyrelsens webbplats

Uppdaterad den