Så här ligger vi till

Miljööverenskommelse

Vårblommor

I år rankades Karlstads kommun som landets fjärde bästa miljökommun. Kommunens ihärdiga och långsiktiga miljöarbete ger resultat, här kan du läsa uppföljningen av Karlstads kommuns miljööverenskommelser från våren 2019.

Minska användningen och spridningen av plast

För att minska användningen, och spridningen, av plast ska en kartläggning/analys göras gällande hur stor användningen av plast i koncernen är. Det ska även undersökas till vad olika plastprodukter används, samt utredas vilka alternativa produkter som finns på marknaden.
Åtgärdsområdet "plaster" ska revideras med åtgärder utifrån resultat av analys och Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster.

Status

Delvis genomfört (till hälften eller mer): Inköpsstatistik för 2018 har inhämtats och analyserats för engångsprodukter i plast från upphandlade företag.

Genomfört, eller pågår kontinuerligt: Diskussioner har förts med upphandlade företag samt andra företag på marknaden. Alternativa plastprodukter har identifierats.

Påbörjat: Kartläggning av koncernens plastanvändning påbörjad och handlingsplan upprättad med sikte på att minimera onödig fossil plastanvändning och minimera spridning av mikroplaster.

   

Minska användningen och spridningen av plast

Fortsätt arbetet med att ta fram underlag för att ställa rätt miljökrav vid upphandling av konstgräs.

Status

Delvis genomfört (till hälften eller mer): En kemikaliehandlingsplan för 2019-2025 har fastställts. I planen finns åtgärder för plastreducering som också innefattar konstgräsplaner. Samverkan sker med Värmlands fotbollsförbund och Säffle kommun. Karlstads kommun deltar i forskningsprojektet BioPitch för att utveckla ett bionedbrytbart granulat, samt i beställargruppen för kontgräs hos NVV, och upphandlar bionedbrytbart granulat Unisport Biofill på Västerstrands IP 2019. En folder har tagits fram till klubbar för att få spelare att sopa av sig på planen, och inköp av skoborstar till planer pågår. Politiskt uppdrag efterfrågas för att ta fram handlingsplan som är förankrad i organsition och politik.

   

Främja cirkulär ekonomi

Ta initiativ till tvärsektoriell samverkan med representanter från näringsliv, föreningsliv och kommunen för att möta och främja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Status

Påbörjat: Karlstad delar är en satsning från Karlstads kommun, tillsammans med samverkanspartners, för att utveckla delningsekonomin, andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter. Projektet genomförs inom ett nationellt projekt kallat Sharing Cities Sweden, finansierat av Viable Cities. Karlstad delar kommer särskilt att bidra till det nationella projektet genom att utforska hur delningsekonomin kan utvecklas i små- och medelstora städer, inte bara i stadskärnorna.

   

Restaurering av naturmiljöer

Förbättra naturmiljön för rödlistade arter.

Status

Påbörjat: Smågran i en naturbetesmark vid Vänsberg har röjts bort.
Granröjning i några lövskogsområden planeras under året, samt inventeringar av småvatten och reliktbockstallar. Inventeringarna ska ligga till grund för restaureringsåtgärder under kommande år.

   

Skydd av natur

Färdigställa de påbörjade naturreservaten Ölmans ravinskogar och Skutberget.

Status 

Påbörjat: Arbetet med Ölman pågår och planeras att bli färdigt under 2019. För Skutberget håller en vision för områdets framtida utveckling på att tas fram. Kommunen har beslutat att avvakta med reservatsbildningen tills visionen har fastställts.

   

Kunskapsuppbyggnad inom klimatförändringarnas effekter på samhället

Kommunen har genomfört en risk- och konsekvensanalys gällande hur ett förändrat klimat kommer att påverka Karlstad. I det fortsatta klimatarbetet ska kommunen fortsätta med den interna kunskapsuppbyggnaden och strukturera underlaget på en gemensam plattform där senaste underlag finns uppdaterad och tillgänglig för tjänstepersoner.

Status

Påbörjat: En workshop, där verksamheter och bolag deltog, hölls i syftet att belysa vilka hot deras verksamheter står inför (kopplat till klimatförändringar). Vid tillfället fick även verksamheterna berätta vad de redan gör för klimatanpassningsåtgärder.

Ej påbörjat: Ett arbete med att dokumentera olika "mjuka" verksamheters erfarenheter från den varma sommaren i fjol ska påbörjas. Upplägget är ännu inte helt fastställt.

Ej påbörjat: En gemensam kunskapsplattform.

   

Fysisk planering ska bidra till ett mer hållbart samhälle

Hållbarhetsperspektiven ska belysas och värderas i samtliga detaljplaner.

Status

Genomfört (eller pågår kontinueligt): Hållbarhetsfrågor är en viktig utgångspunkt i alla detaljplaner. Effekter beskrivs i konsekvensbeskrivning, eller i separat miljökonsekvensbeskrivning.

   

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Ta fram affärsmodell för utbyggnad av laddinfrastruktur och genomföra utbyggnad av laddplatser enligt framtagen affärsmodell. Målet är att 5 procent av kommunens egna p-platser ska förses med laddmöjlighet till och med 2020.

Status

Delvis genomfört (till hälften eller mer): Affärsmodellen är klar, ett 30-tal laddplatser är klara och används i dagsläget, fler laddplatser (cirka 40 stycken) är på gång under 2019.

   

Hållbart resande

Vidareutveckling av EU-projektet Hållbart resande i ett växande Värmland tillsammans med regionala aktörer och kommuner i Värmland.

Status

Genomfört (eller pågår kontinueligt): Projektet avslutas i december 2019. En plan för fortsatt regional funktion efter 2019 har beslutats av styrgruppen i projektet. Behovsutredning för kommuner i Värmland är genomförd. Utredningen visar på ett stort behov av fortsatt kunskapshöjande aktiviteter för mobility mangement samt kommunövergripande aktiviteter och samverkan. En rapport om detta finns på projektets hemsida. 

   

Ökat cyklande

Fortsätta erbjuda personalcyklar till kommunens anställda.

Status

Genomfört (eller pågår kontinueligt): Sedan starten (hösten 2017) har cirka 1 000 medarbetare beställt personalcykel. Varje höst och vår erbjuds nya beställningsomgångar. Cykelutbudet anpassas löpande för att så långt som möjligt passa alla målgrupper.

   

Ökat cyklande

Genomföra åtgärder enligt cykelplanen.

Status

Genomfört (eller pågår kontinueligt): Cykelplanen antogs 2014. Många av Cykelplanens åtgärder är integrerade i det löpande arbetet, som att samla in statistik, delta i Kommunvelometern och genomföra kampanjer och kommunikationsinsatser. Av de nya länkar som pekas ut i cykelvägnätet är Olsätersgatan-Lingonstigen, Graningevägen och Skolgatan i Molkom nyligen färdigställda, och Ringgatan-Älvåkersgatan, GC-bro Råtorp-Färjestad och Granitvägen-Gravaleden under produktion. Eventuellt ska Cykelplanen revideras under 2019.

   

Klimatsmart mat

Ett arbete för allsidiga, näringsriktiga och hållbara måltider med större andel vegetabilier. Fokuset ligger på svenskt och närmast producerat, samt att minska matsvinnet.

Status

Genomfört (eller pågår kontinueligt): Avslutat projektet klimatsmart mat (2015-2018) med resultaten 46% minskat matsvinn i skolorna, 42% minskning av klimatpåverkan från köttinköp, 241 informationsaktiviteter däribland kampanjer mot elever och utbildningar för måltidspersonal.

Delvis genomfört (till hälften eller mer): Fler vegetariska rätter på matsedlarna. Helvegetariska bufféer på några skolor.

Genomfört (eller pågår kontinueligt): Avslutat projektet Närproducerat i storkök. Resulterade i en kartläggning av lokala producenter och en kokbok med recept och beskrivning av lokala produkter.

Delvis genomfört (till hälften eller mer): Dialog med lokala producenter inför kommande livsmedelupphandling.

   

Kunskapsuppbyggnad inom klimatförändringarnas effekter på samhället

Kommunen har genomfört en risk- och konsekvensanalys gällande hur ett förändrat klimat kommer att påverka Karlstad. I det fortsatta klimatarbetet ska kommunen fortsätta med den interna kunskapsuppbyggnaden och strukturera underlaget på en gemensam plattform, där senaste underlag finns uppdaterad och tillgänglig för tjänstepersoner.

Status

Påbörjat: En workshop har hållits där verksamheter och bolag deltog där syftet var att belysa vilka hot deras verksamheter står inför kopplade till klimatförändringar. Vid tillfället fick även verksamheterna berätta vad de redan gör för klimatanpassningsåtgärder.

Ej påbörjat: Ett arbete med att dokumentera olika "mjuka" verksamheters erfarenheter från den varma sommaren ska precis påbörjas. (Upplägget är inte helt fastställt ännu, du kan avgöra om detta ska skjutas till nästa återrapportering). 

Ej påbörjat: Arbetet med en gemensam kunskapsplattform.

   

Vattenskyddsområden

Kommunen ska anordna skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkt och informera huvudmän för större enskilda vattentäkter om behovet av skyddsområden.

Status

Ej påbörjat: Åtgärder vad avser skydd av allmänna och större enskilda vattentäkter genomförs av respektive huvudman. Tillsyn för att skyddsåtgärder genomförs, bedrivs inom ramen för ordinarie tillsyn enligt lagstiftning. Åtgärden behöver eventuellt formuleras om.

   

Vattenskyddsområden

Kommunen ska ha aktuella vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för kommunens allmänna vattentäkter.

Status

Delvis genomfört (till hälften eller mer): En översyn av Sandtorps (Brattforsheden) och Älvsbacka vattentäkter återstår. Detsamma gäller Ulvsby vattentäkt, men det verket kommer att kopplas bort inom ett par år då VA-försörjning byggts ut till Vallargärdet. Övriga vattentäkter är hanterade. För Karlstads-Grums Vattenverksförbunds räkning är förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Mellerudstorps och Törne vattentäkter framtagna. Ansökan kommer lämnas in till länsstyrelsen under våren.

   

Vill du veta mer?

Läs mer om kommunens regionala och nationella miljöarbete, eller ladda ned uppföljningen av miljööverenskommelsen 2019.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den