Översvämning

Kommunens arbete mot översvämningar

Kommunens uppgift vid en översvämning är att se till att säkra samhällsviktiga funktioner. Energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård är exempel på vad som kan vara samhällsviktig verksamhet.

Karlstad kommun arbetar med att skydda Karlstad mot översvämningar på flera olika sätt. Här kan du läsa om några av de projekt kommunen arbetar med.

Riktlinjer för ny planläggning och nytt byggande

När det gäller bostäder föreslår Karlstads kommun att utgångspunkten är att man ska kunna bo kvar i sin bostad och att då vatten, avlopp, el och värme ska fungera och att man ska kunna ta sig till och från bostaden. Hur stor säkerhet som ska åstadkommas måste vägas mot andra faktorer som påverkar var och hur samhället byggs vidare – attraktivitet, energisnålhet och andra faktorer som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Kommunfullmäktige har antagit Översvämningsrisk i Karlstad – riktlinjer för planering och bygglov. Riktlinjerna är ett komplement till översvämningsprogrammet och ersätter avsnittet riktlinjer i denna.

Här kan du läsa Översvämningsrisk i Karlstad – riktlinjer för planering och bygglov.

Uppdaterad den