Förvaltningar

Miljöförvaltningen

På miljöförvaltningen arbetar vi med myndighetsutövning. Det innebär att vi ser till att lagar och regler inom områdena miljö och livsmedel följs. Vi övervakar även miljön i kommunen och ger information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och konsumentfrågor för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Vårt uppdrag är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Det innebär bland annat att tillsynsavdelningen arbetar med handläggning av ansökningar och anmälningar enligt lagstiftningen, men också med tillsyn och kontroll av verksamheter.

I arbetet med miljöövervakning ingår provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet och följa upp miljöåtgärder.

Arbetar långsiktigt med miljö

På miljöförvaltningen ska vi säkerställa att kommunen och olika verksamhetsutövare tar hänsyn till miljö- och hälsoskyddsfrågor i samhällsplaneringen och i den dagliga verksamheten.

Miljöförvaltningen har också en betydelsefull roll i kommunens miljöstrategiska frågor. Hit hör till exempel arbete med vatten, transport, avfall, hållbar konsumtion och energi.  

Rådgivning kring frågor som rör miljö och konsument

Miljöförvaltningen har även som uppgift att ge råd och information inom områdena konsument, transport, energi, hållbar konsumtion, Fairtrade och allmänna miljöfrågor.

Rådgivarna vänder sig till dig som är invånare i Karlstad, skolor, föreningar och det lokala näringslivet, men även till kommunens övriga förvaltningar och bolag.

Du som bor i Torsby kommun har också möjlighet att få hjälp av konsumentrådgivarna. Du som bor i Hammarö kommun får också ta del av rådgivning som rör energi och klimat.

Uppdaterad den