Sjöar och vattendrag

Vattenvård i Karlstads vatten

Bild på klippor längs vid Vänern.
Vi värna vattnet i Karlstads kommun.

Karlstads kommun har som mål att vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Här kan du läsa mer om hur vattnen i Karlstad mår idag och hur vi jobbar för att det ska bli bättre. 

Hur mår sjöar och vattendrag i kommunen?

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange kvalitetskrav som vattnet ska uppnå. Kraven ställs på varje större sjö, vattendrag och grundvattenförekomst. Inom Karlstads kommun har vi 65 vattenförekomster; 8 grundvatten, 25 sjöar och 32 vattendrag. Kravet är att alla vatten ska uppnå minst god status. I Karlstads kommun är det endast fyra av kommunens sjöar och vattendrag som bedöms ha en god ekologisk status. 

Läs mer om övergödning, miljögifter och försurning i Karlstad

På länsstyrlensens webbplats VISS kan du hitta statusklassningar av sjöar, vattendrag och grundvatten.

Aktuell statistik för alla vatten i Karlstads kommun i VISS

Till startsidan för VISS 

Hur arbetar kommunen inom vattenfrågor?

Kommunern arbetar på många olika sätt för att förbättra vattnet inom Karlstads kommun, exempelvis genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet och enskilda avlopp. Kommunen samverkar med andra kommuner och intressenter genom vattenråd och vattenvårdsförbund. Vi deltar också i olika vattenvårdsprojekt så som projektet Alstern fri från övergödning. I detta projket tar vi och Alstersälvens vattenråd fram underlag för att minska övergödning och algblomning i sjön.

Arbetar utifrån flera planer och mål som berör vatten

Vattenplan

År 2003 antog Karlstads kommun fram en vattenplan som samlar kunskaper om vattentillgångarna i kommunen. Planen ska akutalitetsprövas under 2020, vilket innebär att kommunen ska utvärdera om måluppfyllelsen i planen och om planen fortfarande är aktuell. 

Karlstads kommuns Vattenplan från 2003

Naturvårds- och friluftsplan

Naturvårds- och friluftsplanen är Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. 

Karlstads kommuns Naturvårds- och friluftsplan 2014-2020

Mål i strategisk plan

Kommunen har ett mål att luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Regelbundet följer kommunern upp hur det går med det och andra övergripande mål i en så kallas målanalys.

Läs mer om hur kommunen arbetar med vattenfrågor i den strategiska planen och kommunens målanalyser

Var med och påverka i ett vattenråd

I vattenråden kan alla vara med som har intresse av vattenfrågor inom ett avrinningsområde exempelvis fiske, turism, vattenkraft eller vattenvård. Det finns vattenråd bildade i bland annat Klarälven, Norsälven och Alstersälven.

Mer om Alstersälvens vattenråd

Mer om Klarälvens vattenråd

Mer om Norsälvens vattenråd

Vill du veta mer?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar med grundvatten och följer upp grundvattennivåer. 

Till information om grundvatten på SGUs webbplats 

Du är även välkommen att kontakta Karlstads vattenstrateg Sofia Hallerbäck via sofia.hallerback@karlstad.se

Uppdaterad den