Sjöar och vattendrag

Vattenvård i Karlstads vatten

Bild på klippor längs vid Vänern.
Vi värna vattnet i Karlstads kommun.

Karlstads kommun har som mål att vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Här kan du läsa mer om hur vattnen i Karlstad mår idag och hur vi jobbar för att det ska bli bättre. 

Hur mår sjöar och vattendrag i kommunen?

Sjöar och vattendrag inom Karlstads kommun har många olika typer av utmaningar, bland annat övergödning, miljögifter och försuring. Runt en tredjedel av kommunens sjöar och vattendrag är påverkade av förhöjda halter näringsämnen, vilket kan orsaka och i flera sjöar har orsakat övergödning. Därutöver är många sjöar och vattendrag påverkade av olika typer av bebyggelse och fysisk påverkan. Fysisk påverkan av vattenmiljöer kan exempelvis vara dammar i vattendrag, som kan skapa begränsade vandringsmöjlighet för fisk, eller bebyggelse av strandkanter och svämplan. 

Läs mer om övergödning, miljögifter och försurning i Karlstad

Läs mer om vattenkvalitet i Karlstads sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsnormer för vatten

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange kvalitetskrav som sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå. Inom Karlstads kommun har vi 65 vattenförekomster; 8 grundvatten, 25 sjöar och 32 vattendrag. Kravet är att alla vatten ska uppnå minst god status. I Karlstads kommun är det endast tre av kommunens sjöar och vattendrag som bedöms ha en god ekologisk status. Alla grundvattenförkomster bedöms ha god kemisk och kvanitativ status. På länsstyrlensens webbplats VISS kan du hitta statusklassningar av sjöar, vattendrag och grundvatten.

Aktuell statistik för alla vatten i Karlstads kommun i VISS

Till startsidan för VISS 

Hur arbetar kommunen inom vattenfrågor?

Kommunern arbetar på många olika sätt för att förbättra vattnet inom Karlstads kommun, exempelvis genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet och enskilda avlopp. Kommunen samverkar med andra kommuner och intressenter genom vattenråd och vattenvårdsförbund. Vi deltar också i olika vattenvårdsprojekt så som projektet Alstern fri från övergödning. I detta projket tar vi och Alstersälvens vattenråd fram underlag för att minska övergödning och algblomning i sjön Alstern.

Mål i strategisk plan

Kommunen har ett mål att luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Regelbundet följer kommunern upp hur det går med det och andra övergripande mål i en så kallas målanalys.

Läs mer om hur kommunen arbetar med vattenfrågor i den strategiska planen och kommunens målanalyser

Vattenplan

År 2003 antog Karlstads kommun en vattenplan som samlar kunskaper om samtliga vattentillgångar i kommunen. Planen akutalitetsprövades under 2020, vilket innebär att kommunen utvärderade måluppfyllelsen i planen och om planen fortfarande är aktuell. Bedömningen var att planen inte längre är aktuell som ett styrande dokument. Det finns dock fortfarande mycket kunskap samlad i vattenplanen, samtidigt som läsaren bör ha i åttanke att dokumentet skrev i början av 2000-talet. Sedan dess har mycket hänt både i våra vatten och kring lagstiftning. 

Karlstads kommuns Vattenplan från 2003

Naturvårds- och friluftsplan

Naturvårds- och friluftsplanen är Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. 

Karlstads kommuns Naturvårds- och friluftsplan 2014-2020

Vatten- och avloppsplan

Syftet med VA-planen är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026.

Läs mer om Karlstads kommuns Vatten- och avloppsplan

Var med och påverka i ett vattenråd

I vattenråden kan alla vara med som har intresse av vattenfrågor inom ett avrinningsområde exempelvis fiske, turism, vattenkraft eller vattenvård. Det finns vattenråd bildade i bland annat Klarälven, Norsälven och Alstersälven.

Mer om Alstersälvens vattenråd

Mer om Klarälvens vattenråd

Mer om Norsälvens vattenråd

Vill du veta mer?

På hemsidan för sveriges vattenmiljö kan du hitta aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. 

Till information om tillstånd i Sveriges olika vattenmiljöer på sverigesvattenmiljo.se

SMHI har mycket olika typer av information om vatten, bland annat  damm- och sjöregister, avrinningskartor och information om hydrologisk nuläge.

Till SMHIs vattenwebb

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har mycket information om grundvatten, brunnar och geologiska förutsättningar. 

Till information om grundvatten på SGUs webbplats 

Du är även välkommen att kontakta Karlstads vattenstrateg Sofia Hallerbäck via sofia.hallerback@karlstad.se eller vattensamordnare Ida-Lis Rundin via ida-lis.rundin@karlstad.se.

Uppdaterad den