Utvecklingsarbete

NTA - naturvetenskap och teknik för alla

Elever leker med ett hav av pärlor

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds Karlstads kommuns skolor, från förskolan upp till årskurs 9.

Genom NTA i skolan får barn och elever närma sig ämnena biologi, fysisk, kemi, teknik och matematik. Barnen i förskolan får en tidig inblick i naturvetenskap och teknik och eleverna i grundskolan får bland annat träna på strategier för att lösa problem och utvecklar handlingskompetens.

Undersökande arbetssätt

2010 blev Karlstads kommun medlem i skolutvecklingsprogrammet NTA (naturvetenskap och teknik för alla) med syfte att få en likvärdig undervisning av hög kvalitet i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. NTA bygger på ett undersökande arbetssätt med teman som är utvecklade utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Genom NTA får förskolepedagoger och lärare hjälp med att genomföra NO- och teknikundervisning genom vetenskapligt granskande teman som är framtagna av skickliga lärare.

Centralt i arbetet med NTA är arbetssättet där barn och elever tillsammans söker svar på frågor och problemställningar. Förebilden är den forskande naturvetaren och barnens och elevernas frågor leder till mer experimenterande och ett ökat kunnande.

Nästan 30 olika teman

I Karlstads kommun arbetar barn i förskolan och elever i grundskolan med nästan 30 olika NTA-teman om till exempel smarta tekniska system, elektriska kretsar, växter- och djurs livscykler, kemiska reaktioner, papperstillverkning och förpackningskonstruktion. Dessa teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. Lärande för hållbar utveckling finns här med som en röd tråd i alla teman för att rusta handlingskompetenta framtida medborgare.

Arbetet med NTA har möjliggjorts genom investering av Ljungbergsfonden

Tack vare investering från Ljungbergsfonden har vi ett projekt som syftar till ökad samverkan mellan skola-arbetsliv. Genom att koppla NTA-lådor till arbetslivet kan skolan öka elevernas valkompetens och samtidigt får näringslivet möjlighet att arbeta långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning. Framtidens arbetskraft finns i grundskolan och det är där arbetslivet har möjlighet att inspirera, bryta stereotypa val och lyfta fram mångfald och jämställdhet inom de branscher som rör natur och teknik. 

Kontakt

Laboratoriet, Kolvgatan 3 
Telefon: 054-540 31 79
E-post: laboratoriet@karlstad.se


Läs mer om NTA i Karlstads kommun

Läs mer om NTA skolutveckling

Uppdaterad den