Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Hur hanterar barn- och ungdomsnämnden dina personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.

I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.

För bildpublicering och marknadsföring inhämtar vi samtycken från vårdnadshavare och elever (från 13 års ålder).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att behandlas den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter?

Om vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre behandla dina personuppgifter för den situationen, till exempel för att publicera bilder på ett barn i verksamheten.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Exempel på detta är: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter från andra myndigheter. 3) Uppgifter från upplysningsföretag, banker eller kreditvärderingsinstitut.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär. Om du inte lämnar de uppgifter vi begär blir följden att du inte kan teckna avtal med oss. Det kan till exempel gälla ansökningar gällande barnomsorg, skolskjuts, kulturskola, modersmål etc.

I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Vilka kan vi komma att lämna dina personuppgifter till?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifterna, och till personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer)
  • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar)
  • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter)
  • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård)

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade (så kallad dataportabilitet). Vill du begära registerutdrag gör du det enklast genom vår e-tjänst för att begära registerutdrag om personuppgifter.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se, som hjälper dig vidare. Det går också bra att skicka e-post till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Barn- och ungdomsnämnden inom Karlstads kommun, organisationsnummer 212000-1850, med adress Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Vem är dataskyddsombud?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller 054-540 00 00.

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området.

Uppdaterad den