Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Egen brunn

Många har en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Om du har en brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Men både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Glöm därför inte bort att brunnen regelbundet behöver ses till.

Det grundvatten som tas upp ur en brunn ska vara av så bra kvalitet som möjligt. Det är bättre att motverka en förorening av vattnet i brunnen än att rena dricksvattnet - därför är brunnens placering viktig.

Placera uppströms

En brunn ska vara placerad uppströms eventuella föroreningskällor som till exempel enskilda avloppsanläggningar och gödselupplag. Skyddsavståndet mellan en föroreningskälla och vattentäkten får avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten.

Se över kritiska punkter

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten eller ytligt grundvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet och kvantitet under året. Stora flöden i samband med snösmältning och kraftiga regn kan medföra att kvaliteten förändras kraftigt. Se därför över din brunns kritiska punkter och brunnens omgivning.

Grävd brunn särskilt känslig

Särskilt känsliga är grävda brunnar, men föroreningar kan också drabba bergborrade brunnar. För att hindra påverkan är det viktigt att avleda ytligt vatten så att det inte kan tränga in i brunnen. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar, kontrollera därför att de är täta.

Kolla brunnen först

Om vattenkvaliteten i brunnen försämras bör du alltid se över brunnens konstruktion och omgivningen runt vattentäkten först. Genom att analysera vattnet får du information om vattnets kvalitet. Många av de vanligaste kvalitetsproblemen beror på att det läcker in ytligt vatten i brunnen eller grundvatten som påverkats av aktiviteter i brunnens närhet.

Rening av vatten

Det finns naturliga ämnen eller faktorer som är möjliga att förändra på ett relativt enkelt och säkert sätt genom att installera någon typ av vattenfilter. Exempel på sådana ämnen och faktorer är järn, mangan, hårdhet, lågt pH, radon och svavelväte. Om vattnets pH behöver justeras för att vattnet är surt är det vanligt att vattnet får passera ett kalkfilter.

Brunnsägare ansvarar för sin vattenförsörjning

Du som har egen brunn kan påverkas om grundvattennivåerna blir lägre än normalt i vissa områden. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagen. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat firma för att köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Du kan själv följa utvecklingen av grundvattennivåer i vår region på SMHIs webbplats.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Du som brunnsägare kan rapportera in uppgifter om vattenkvalitet och kvantitet för din brunn i Brunnsarkivet. Uppgifterna lagras hos SGU.

Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera. Du bidrar till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer. En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?