Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Rivning

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanerat område behöver du rivningslov. Det kan också krävas lov om området har så kallade områdesbestämmelser.

Rivning utanför detaljplanerat område

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplanerat område krävs det oftast en anmälan om rivning.

Hantering av bygg- och rivningsavfall samt jord och massor

Att återvinna massor eller bygg- och rivningsavfall handlar om att använda våra naturresurser på ett effektivt sätt, eftersom det ersätter nytt material som annars skulle använts.
Vid bygg- och rivningsarbeten ska avfallet sorteras ut redan på platsen för bygget eller rivningsarbetet.
Läs mer om hantering av bygg- och rivningsavfall här Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hantering av jord och massor här Öppnas i nytt fönster.


Läs mer om rivningslov och rivningsanmälan hos Boverket

Vid alla byggnadsarbeten du gör ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Steg för steg - så gör du din ansökan/anmälan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla krav på utökad bygglovsplikt, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Undantag gäller inte för värdefulla byggnader

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen för åtgärden inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Återanvänd gärna material

Du eller någon annan kan kanske återanvända ditt rivna tegel, ett gammalt fönster eller planket du inte längre ska ha. Genom återbruk minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan/anmälan inte är komplett ifylld, det saknas handlingar kommer vi be dig komplettera din ansökan/anmälan.

När du planerar att riva en byggnad behöver du bland annat skicka in dessa handlingar:

  • Situationsplan: åtgärden ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag i skala 1:400 eller 1:500. Måttsätt åtgärden och redovisa avstånd till minst två fastighetsgränser.
  • Rivningsplan
  • Foto
  • Kontrollansvaring: behövs om du ska riva något som är större än 100 kvadratmeter eller om byggnaden innehåller mycket el- eller vattenledningar.

Inför beslut om startbesked behöver du bland annat även lämna in:

  • Materialinventering
  • Kontrollplan: läs mer om kontrollplan nedan.

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad enligt Plan- och bygglagen vilket innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Du som letar efter en certifierad kontrollansvarig kan vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att den kontrollansvarige inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Din ansökan/anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt. I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett meddelande i din digitala brevlåda eller ett mejl så fort något händer och sedan får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen:

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Komplettering av ärende

Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter:

  • du har fått ett startbesked från stadsbyggnadsnämnden och
  • minst fyra veckor har gått sedan beslutet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar.

Skicka in dina handlingar inför startbesked via e-tjänsten:

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten:

Olovlig rivning

Om du påbörjar rivningen utan startbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter. Öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid och avgift

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

Tio veckor för bygglovsärenden
Normal handläggningstid för bygglovsärenden är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Fyra veckor för anmälansärenden
Normal handläggningstid för anmälansärenden är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-06-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida