Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Strandskyddsdispens

Stränderna vid sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen får utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader,
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
 • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder som beskrivs ovan,
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Strandskyddsdispens

Det är möjligt att ansöka om dispens från strandskyddet. Då ska ett av följande skäl vara uppfyllda:

 1. Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att ytterligare byggnation saknar betydelse för strandskyddets syften.

 2. Det finns redan väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering placerad mellan tomten där du tänkt bygga och området närmast strandlinjen.

 3. Marken behövs för en anläggning som för att fungera måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Det kan handla om t.ex. vattenkraftverk eller en brygga på en ö.

 4. Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Gäller främst företag vars verksamhet kräver att verksamheten är placerad och byggs ut just på den aktuella platsen.

 5. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det kan handla om tillgänglighetsanpassad ombyteslokal nära en badplats eller utbyggnad av järnväg. Nyttan för allmänheten måste alltid vara större än för den enskilde.

 6. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta skäl kräver mycket speciella omständigheter för att kunna användas.

 7. Platsen ligger inom ett område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område. Här kan du läsa mer om LIS-områden. Öppnas i nytt fönster.

Undantag

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsbyggnader inom 15 meter från huvudbyggnaden och minst 25 meter från stranden. Om inte avstånden kan uppfyllas måste du ansöka om dispens. Undantaget gäller inte i naturreservat.

Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"
Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss Öppnas i nytt fönster. om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Vid alla byggnadsarbeten du gör ska kraven som finns i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan

Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Steg för steg - så gör du din ansökan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla krav på utökad bygglovsplikt, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Undantag gäller inte för värdefulla byggnader

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld, det saknas handlingar eller om dina ritningar inte är fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan.

Ritningarna måste vara fackmannamässigt gjorda

De ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar nedan.

Ritningarna måste vara skannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster, ritningar kan även vara helt digitala. Foto eller ritningar på rutat papper är inte godkänt.

När du planerar att söka strandskyddsdispens behöver du bland annat skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan: där åtgärden redovisas i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Åtgärden ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag.
 • Beskrivning: av den planerade åtgärden.
 • Ritningar: på den tilltänkta åtgärden.

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan.

Du ansöker via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt. I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett meddelande i din digitala brevlåda eller ett mejl så fort något händer och sedan får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen:

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Komplettering av ärende

Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

En strandskyddsdispens ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats. Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

En dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

En dispens får tidsbegränsas, vilket ska framgå av beslutet. Det kan till exempel handla om uppställning av en kiosk över sommaren.

Om anläggningen/åtgärden har utförts inom gällande tidsramar, och om den inte har fått en tidsbegränsning, så gäller dispensen tills vidare.

Alla dispensbeslut skickas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens dispensbeslut.

Tillsyn inom strandskyddat område

Kommunen utför tillsyn inom strandskyddade områden. Ofta får kommunen reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att allmänheten informerar om en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker vi överträdelser när personal är på platsbesök.

Läs mer om tillsyn inom strandskyddat område Öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid och avgift

Vår handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

Handläggning av strandskyddsdispensärenden
Normal handläggningstid för dispenser är runt tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Avgifter

När du ansöker om dispens från strandskyddet får du betala en avgift.
Mer information om avgifter.

Sidan uppdaterad: 2024-06-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida