Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kaminer och eldstäder

På denna sida hittar du information om vad som gäller för kaminer och eldstäder.

Anmälan till stadsbyggnadsnämnden krävs

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal ska du göra en anmälan till stadsbyggnadsnämnden. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats.

Start- och slutbesked krävs

Innan arbetet påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen. Innan du får använda din eldstad måste du ha ett slutbesked. För att du ska få ett slutbesked måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in efter slutfört arbete.

Bygga skorsten inom detaljplanerat område

Varje enskild punkt innebär att du behöver söka bygglov. I andra fall kräver skorstenen alltid en anmälan.

 • Din byggnad är kulturhistoriskt värdefull enligt bevaringsprogram eller detaljplan.
 • Din skorsten kommer vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.
 • Din skorsten kommer vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns och din berörda granne vill inte ge sitt skriftliga godkännande.
 • Du ska bygga skorsten på ett hus som inte är en villa eller ett parhus (en- eller tvåbostadshus).
 • Skorstenen är så stor eller uppstickande att den bedöms innebära en väsentlig ändring av byggnaden.
  Läs mer om skorstenar (uppstickande byggnadsdelar) på boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Du kan kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen för att få en bedömning i ditt enskilda fall.

Om din skorsten kräver bygglov hanterar vi hela eldstadsärendet som ett ärende. Du behöver inte skicka in en separat anmälan för eldstaden utan den inkluderas i bygglovsbeslutet.

Brandsäkerhet i eldstäder

Eldstäder har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel och ett sätt att minska elanvändningen i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus.

Läs mer om att elda rätt på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid alla byggnadsarbeten du gör ska kraven som finns i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Steg för steg - så gör du din anmälan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla krav på utökad bygglovsplikt, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Undantag gäller inte för värdefulla byggnader

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen för åtgärden inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

Dagvatten

Det är byggherrens ansvar att se till att dagvatten omhändertas på den egna fastigheten. Du behöver samordna ditt projekt med tekniska förvaltningen angående anslutningar till allmän platsmark.

Återanvänd gärna material

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera handlingar. Om din anmälan inte är komplett ifylld, det saknas handlingar eller om dina ritningar inte är fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera.

Ritningarna måste vara fackmannamässigt gjorda

De ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar nedan.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster, ritningar kan även vara helt digitala. Foto eller ritningar på rutat papper är inte godkänt.

När du planerar att installera en eldstad, braskamin öppen spis eller rökkanal behöver du bland annat skicka in dessa handlingar:

 • Planritningar: i skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs.
 • Produktblad: som visar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad.
 • Prestandadeklarationer: för både rökrör och kamin.
 • Kontrollplan: läs mer om kontrollplan längre ned på sidan.

Ska du bygga skorsten krävs även:

 • Fasadritningar: i skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering och utformning.
 • Situationsplan: skorstenen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag.

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad enligt Plan- och bygglagen vilket innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Du som letar efter en certifierad kontrollansvarig kan vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att den kontrollansvarige inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Din anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din anmälan.

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt. I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett meddelande i din digitala brevlåda eller ett mejl så fort något händer och sedan får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen:

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Komplettering av ärende

Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter:

 • du har fått ett startbesked från stadsbyggnadsnämnden.

Skicka in dina handlingar inför startbesked via e-tjänsten:

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten:

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter. Öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid och avgift

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

Tio veckor för bygglovsärenden
Normal handläggningstid för bygglovsärenden är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Fyra veckor för anmälansärenden
Normal handläggningstid för anmälansärenden är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter.

Sidan uppdaterad: 2024-07-10

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida