Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Friggebod

Friggebod är en mindre komplementbyggnad som du kan uppföra på din tomt utan vare sig bygglov eller anmälan om den uppfyller särskilda kriterier.

Vad gäller för friggebod?

Följande kriterier gäller för att en friggebod ska få byggas utan bygglov:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den får vara högst 15 kvadratmeter
  • taknockshöjden får vara högst 3 meter
  • den ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Friggeboden kan placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om du har grannens godkännande, observera dock att detta inte är möjligt mot gata, park eller annan allmän platsmark.

Uppfylls inte alla ovanstående kriterier krävs bygglov för åtgärden då byggnaden inte kan klassas som friggebod.

Vid alla byggnadsarbeten du gör ska kraven som finns i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Information

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla krav på utökad bygglovsplikt, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

Det är byggherrens ansvar att se till att dagvatten omhändertas på den egna fastigheten. Du behöver samordna ditt projekt med tekniska förvaltningen angående anslutningar till allmän platsmark.

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter, och i vissa fall upp till 300 meter, i båda riktningarna från strandkanten.

Sidan uppdaterad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida