Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Altan och pergola

För altan utan tak krävs det oftast inget bygglov vid en- och tvåbostadshus.

Vad räknas som altan?

Trädäck kallas i bygglagstiftningen för altaner. Altaner kan anläggas på marken utan bygglov, men ibland blir de ändå höga om man har en lutande tomt och kan då kräva bygglov.

Undantag från bygglovsplikt

Altan utan tak

Följande kriterier gäller för att en altan ska få byggas utan bygglov:

 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska inte påverka byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter. Altaner kan anläggas på marken utan bygglov, men ibland blir de ändå höga om man har en lutande tomt och kan då kräva bygglov.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Altanen får inte byggas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Vad är en pergola?

Pergola är normalt ett bygglovsbefriat växtstöd som ofta kombineras med en spaljé men är också populär att använda för att markera en uteplats. Den får inte ha tätt liggande ribbor på ”tak” eller ”vägg” så att den upplevs som en byggnad med tätt tak eller som ett plank, då kan pergolan vara bygglovspliktig.

Krävs det bygglov?

En pergola kräver inte bygglov om den inte skyddar mot yttre klimat. Om den har ett tätt tak så är det en byggnad och alltså bygglovspliktig, oavsett om den är fristående eller byggs till på ditt en- eller tvåbostadshus. Påverkar pergolan byggnadens utseende mycket, krävs bygglov för åtgärden.

En pergola är ingen byggnad men däremot ett byggnadsverk. Det innebär alltså att den kan påverkas av detaljplanebestämmelser, att dess utformning måste passa in i området och den får inte innebära någon olägenhet, såsom att skymma sikt i korsningar.

Det finns normalt ingen generell bestämmelse om hur nära din granne du får bygga en pergola. Kom ihåg att det är bra om du kan sköta den och bygga den utan att vara beroende av grannens mark.

Steg för steg - så gör du din bygglovsansökan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla krav på utökad bygglovsplikt, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Undantag gäller inte för värdefulla byggnader

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen för altan inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Strandskyddsdispens kan behövas

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter, och i vissa fall upp till 300 meter, i båda riktningarna från strandkanten.

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

Dagvatten

Det är byggherrens ansvar att se till att dagvatten omhändertas på den egna fastigheten. Du behöver samordna ditt projekt med tekniska förvaltningen angående anslutningar till allmän platsmark.

Återanvänd gärna material

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld, det saknas handlingar eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan.

Ritningarna måste vara fackmannamässigt gjorda

De ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar nedan.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster, ritningar kan även vara helt digitala. Foto eller ritningar på rutat papper är inte godkänt.

När du planerar att bygga altan behöver du bland annat skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan: åtgärden ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag i skala 1:400 eller 1:500. Måttsätt åtgärden och redovisa avstånd till minst två fastighetsgränser.
 • Planritningar: ska vara i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar: ska vara i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Inför beslut om startbesked behöver du bland annat även lämna in:

 • Kontrollplan.

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Din ansökan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan.

Du ansöker via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt. I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett meddelande i din digitala brevlåda eller ett mejl så fort något händer och sedan får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen:

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Komplettering av ärende

Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter:

 • du har i ett anmälningsärende fått ett startbesked från stadsbyggnadsnämnden
 • du har i ett bygglovsärende fått bygglov och startbesked från stadsbyggnadsnämnden samt att minst fyra veckor har gått sedan beslutet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar.

Skicka in dina handlingar inför startbesked via e-tjänsten:

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten:

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter. Öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid och avgift

Vår handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

Tio veckor för bygglovsärenden
Normal handläggningstid för bygglovsärenden är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Fyra veckor för anmälansärenden
Normal handläggningstid för anmälansärenden är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-07-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida