Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mur, plank och staket

Mur och plank kräver i de flesta fall ett bygglov. Förutom detaljplan och områdesbestämmelser är det främst placering, höjd, längd och genomsiktlighet som avgör.

Detta gäller för

En inhägnad som är högst 1,1 meter och har genomsiktlighet på minst 30 procent anses vara ett staket. För staket krävs inte bygglov. Om staketet har mindre genomsiktlighet räknas det istället som plank.

En inhägnad högre än 1,1 meter och genomsiktlighet mindre än 50 procent betraktas som plank och kräver bygglov.

Murar som är högre än 0,5 meter kräver bygglov.

En spaljé är ett stöd av till exempel trä eller metall som används för klätterväxter eller fruktträd. Spaljéer där konstruktionen har stor genomsiktlighet, cirka 70 procent, kräver inte bygglov. Spaljén ska även vara begränsad i sin omfattning för att inte upplevas som ett plank. Ett genomsiktligt stängsel är också bygglovsbefriat.

Undantag från lovplikt

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga ett plank eller en mur vid en uteplats för att skydda den från vind och insyn.

Du får bygga plank eller mur utan att söka bygglov om:

 • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten,
 • syftet med muren eller planket är att skapa en skyddad uteplats,
 • planket eller muren är lägre än 1,8 meter,
 • uteplatsen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • uteplatsen placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen,
 • uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Utfart mot gata

Vid en utfart ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

Illustration över utfart och häck

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Illustration om trafiksäkerhet och höga häckar av Thomas Örling

Kom ihåg att följa kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler

Vid alla byggnadsarbeten du gör ska kraven som finns i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Stäm av med din granne

Det är bra om du kommer överens med din granne innan du placerar mur eller plank nära tomtgräns mot grannen. Tänk på att du ska kunna underhålla det du byggt från din egen fastighet.

Klipp häcken – du kan rädda liv

Steg för steg - så gör du din bygglovsansökan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla krav på utökad bygglovsplikt, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Undantag gäller inte för värdefulla byggnader

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen för åtgärden inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Strandskyddsdispens kan behövas

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter, och i vissa fall upp till 300 meter, i båda riktningarna från strandkanten.

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

Dagvatten

Det är byggherrens ansvar att se till att dagvatten omhändertas på den egna fastigheten. Du behöver samordna ditt projekt med tekniska förvaltningen angående anslutningar till allmän platsmark.

Återanvänd gärna material

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld, det saknas handlingar eller om dina ritningar inte är fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan.

Ritningarna måste vara fackmannamässigt gjorda

De ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar nedan.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster, ritningar kan även vara helt digitala. Foto eller ritningar på rutat papper är inte godkänt.

När du planerar att bygga mur, plank eller staket behöver du bland annat skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan: åtgärden ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag i skala 1:400 eller 1:500. Måttsätt åtgärden och redovisa avstånd till minst två fastighetsgränser.
 • Fasadritningar: ska vara i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått, både höjdmått och längdmått. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Detaljritning: ska vara i skala 1:100. Detaljritningen ska visa plankets eller murens utförande i genomskärning (sektion). Måttsätt plankets eller murens höjd samt avstånd till tomtgräns.
 • Eventuellt skriftligt godkännande från grannen: Bra att ha om du bygger närmare än 4,5 meter från gränsande tomtgräns.

Inför beslut om startbesked behöver du bland annat även lämna in:

 • Kontrollplan: läs mer om kontrollplan nedan.

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Din bygglovsansökan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt. I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett meddelande i din digitala brevlåda eller ett mejl så fort något händer och sedan får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen:

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Komplettering av ärende

Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter:

 • du har fått ett startbesked från stadsbyggnadsnämnden och
 • minst fyra veckor har gått sedan beslutet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar.

Skicka in dina handlingar inför startbesked via e-tjänsten:

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten:

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter. Öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid och avgift

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

Tio veckor för bygglovsärenden
Normal handläggningstid för bygglovsärenden är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-06-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida